Unga arbetstagare - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetet får inte försvåra skolgången.

Om skyddet av unga arbetstagare föreskrivs i lagen om unga arbetstagare och förordningar som utfärdats med stöd av den. Syftet med lagen är att skydda unga arbetstagare mot alltför stor arbetsbelastning.

Arbetsgivaren ska se till att arbetet inte kräver större ansträngning eller ansvar än vad som är skäligt med beaktande av den unga personens ålder och krafter. Arbetsgivaren ska alltid handleda och undervisa den unga arbetstagaren särskilt omsorgsfullt.

Ingående och avslutande av arbetsavtal

Arbetsgivaren får heltidsanställa en ung person som har fyllt 15 år och som har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen eller en person som inte har avlagt lärokursen för den grundläggande utbildningen det kalenderår då personen fyller 17 år. Den dagliga arbetstiden för en arbetstagare som avlägger lärokursen för den grundläggande utbildningen får vara högst sju timmar under skolans lediga dagar och två timmar under skoldagarna. Skoldagen och den dagliga arbetstiden får inte överstiga åtta timmar och arbetstiden per vecka får inte överstiga 12 timmar. Mer information om ungas arbetstider finns på sidan Arbetstid.

En ung som under det pågående kalenderåret fyller 14 år får endast arbeta med vårdnadshavarens tillstånd. Arbetarskyddsmyndigheten kan bevilja undantagstillstånd för personer under 14 år för arbete som tillfällig artist eller assistent vid konst- eller kulturevenemang eller andra motsvarande tillfällen. 

Arbetsavtal borde alltid ingås skriftligen även om också ett muntligt avtal är giltigt. En 15 år gammal person kan själv ingå arbetsavtal. Arbetsavtal för en under 15 år gammal person undertecknas av vårdnadshavaren eller den unga personen med vårdnadshavarens samtycke.

Vårdnadshavaren har rätt att häva en ung arbetstagares arbetsavtal, om det enligt vårdnadshavaren är nödvändigt med tanke på den unga arbetstagarens uppfostran, utveckling eller hälsa.

En ung arbetstagares lön ska åtminstone motsvara kollektivavtalet 

Om lön avtalas i arbetsavtalet. I kollektivavtal kan det finnas branschspecifika bestämmelser om minimilöner för unga arbetstagare. Unga arbetstagares löner är i genomsnitt 70–90 procent av den lägsta tabellönen.

I samband med lönebetalning ska arbetsgivaren alltid ge löneuträkning. Separata ersättningar eller tillägg (t.ex. kvällstillägg, ersättning för söndagsarbete och semesterersättning) får inte ingå i grundlönen utan ska betalas utöver den och specificeras i löneuträkningen.

Alla arbeten får inte utföras av unga arbetstagare

En exempelförteckning över lätta arbeten som passar unga finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning. Vissa arbeten anses vara så farliga eller skadliga att de har begränsats för unga. Vissa andra arbeten får inte utföras av unga.

Arbetsgivaren kan avvika från begränsningarna av ungas arbete endast om ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket beviljar dispens för detta. Alla ansökningar i Finland som gäller undantagstillstånd för unga arbetstagare lämnas in till ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Unga arbetstagare - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Det är klokt att ingå skriftligt arbetsavtal.

Du kan ingå arbetsavtal själv om du har fyllt 15 år. Om du är under 15 år behöver du samtycke av din vårdnadshavare.

Du avtalar om arbetet genom att förhandla med arbetsgivaren innan arbetet börjar. Även ett muntligt arbetsavtal är giltigt, men det är klokt att upprätta ett skriftligt arbetsavtal i två exemplar, av vilka du får det ena och arbetsgivaren det andra.

Genom att ingå arbetsavtal förbinder du dig att arbeta under arbetsgivarens ledning och övervakning mot lön eller annat vederlag.

Ingå arbetsavtal omsorgsfullt

Arbetsavtalet borde innehålla åtminstone följande uppgifter:

 • arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller verksamhetsställe
 • tidpunkten när arbetet börjar
 • grund för arbetsavtal för viss tid och tidpunkt när avtalet löper ut
 • prövotid
 • arbetsplats
 • arbetsuppgifter
 • kollektivavtal som tillämpas på arbetet
 • avtalad lön och lönebetalningsperiod
 • ordinarie arbetstid
 • principer för fastställande av semester
 • uppsägningstid eller grund för fastställande av den.

Prövotidens maximala längd är sex månader. Om arbetstagaren under prövotiden på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet har varit frånvarande från arbetet, har arbetsgivaren rätt att förlänga prövotiden med en månad för varje period om 30 kalenderdagar som ingått i respektive period av arbetsoförmåga eller familjeledighet. Arbetstagaren underrättas om förlängningen innan prövotiden går ut.

I ett arbetsavtal för viss tid får prövotiden inklusive förlängningar vara högst hälften av avtalets längd, dock inte mer än sex månader. 

Under prövotiden kan du och arbetsgivaren häva avtalet genast. Arbetsavtalet får dock inte hävas på grunder som är osakliga eller diskriminerande med tanke på prövotidens syfte.

Arbetsavtal kan upprättas på blanketten Arbetsavtal (Obs! Blanketten håller på att uppdateras.).

Utredning över arbetets centrala villkor

Arbetsgivaren ska ge skriftlig information om de centrala arbetsvillkoren till arbetstagaren, om inte villkoren framgår av det skriftliga arbetsavtalet. Ingen redogörelse behöver ges om arbetstagarens arbetstid i genomsnitt är högst tre timmar i veckan under en tidsperiod på fyra på varandra följande veckor. Det lönar sig för arbetstagaren att begära skriftlig information om anställningsförhållandets centrala villkor redan innan anställningsförhållandet ingås.

Du kan använda blanketten Begäran om handlingar av arbetsgivaren som hjälp.

Arbetsgivaren kan ge redogörelsen på blanketten Information om de centrala villkoren i arbetet.

Din vårdnadshavare kan häva ett arbetsavtal som du ingått om det äventyrar din uppfostran, utveckling eller hälsa.

Kontrollera att lönen och tilläggen betalas korrekt

Anteckna dina arbetstimmar i till exempel en kalender eller på en blankett för uppföljning av arbetstiden. Då kan du kontrollera dina arbetstimmar och jämföra dem med lönen.

Du kan använda blanketten Uppföljning av arbetstiden som hjälp.

I allmänhet fastställs lönen genom kollektivavtal som tillämpas på branschen. Om branschen inte har tillämpligt kollektivavtal avtalar man om lönen med arbetsgivaren. Sedvanlig och skälig lön ska alltid betalas för arbetet.

I samband med varje löneutbetalning ska arbetsgivaren ge dig en löneuträkning, i vilken eventuella kvälls- och söndagstillägg samt övriga ersättningar ska specificeras. Jämför dina arbetstimmar med löneuträkningen och kontrollera att lönen har betalats korrekt. Be vid behov arbetsgivaren korrigera lönen.

Om du inte kan arbeta på grund av sjukdom har du rätt till sjukledighet. Arbetsgivaren kan kräva att du lämnar in ett läkarintyg över arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Lön kan betalas under sjukledigheten. Om det inte föreskrivs något om lön för sjukdomstiden i det kollektivavtal som tillämpas i branschen fastställs lönen enligt arbetsavtalslagen.

Semesterersättning betalas när anställningsförhållandet slutar om semester eller ledighet inte har tagits ut under anställningsförhållandet.

När du arbetar tjänar du in semester eller så kan du begära ledigt av arbetsgivaren

Om du arbetar under minst 14 dagar per kalendermånad eller har minst 35 arbetstimmar per kalendermånad intjänar du semester antingen 2 eller 2,5 vardagar per kalendermånad beroende på anställningsförhållandets längd. Semestern är avlönad, och du ska avtala om tidpunkten för den med arbetsgivaren.

Om du arbetar färre än 14 dagar eller 35 timmar varje kalendermånad har du rätt att, om du så önskar, få ledigt under två vardagar för varje kalendermånad som du har varit anställd. Du ska meddela din arbetsgivare att du vill utnyttja ledigheten innan semesterperioden börjar. För den lediga tiden betalas semesterersättning

Om du inte har hunnit ta ut intjänad semester eller ledighet under anställningsförhållandet får du semesterersättning i samband med slutlönen. Den kan inte inkluderas i grundlönen utan ska specificeras i löneuträkningen.

Be om arbetsintyg när anställningsförhållandet slutar

Ett arbetsavtal för viss tid löper ut utan uppsägning på den sista arbetsdagen enligt arbetsavtalet. Slutlönen ska betalas på den sista arbetsdagen, såvida inget annat avtalats med arbetsgivaren.

Det är bra att alltid be om arbetsintyg när anställningsförhållandet slutar. Du behöver det när du söker nytt arbete. Om du söker dig till utbildning kan du få tilläggspoäng för arbetserfarenhet enligt arbetsintyg.

Det kan förekomma begränsningar i arbetet

Arbetslagstiftningen skyddar unga, under 18 år gamla arbetstagare. Du får inte utföra arbete som kan skada din hälsa, utveckling eller skolgång. Även arbetstiderna har begränsats för unga arbetstagare, och unga får inte utföra vissa farliga arbeten.

Kom också ihåg grundläggande principer

Iaktta arbetsgivarens anvisningar. Kom till arbetet i tid och sköt dina arbetsuppgifter enligt arbetsavtalet. Sörj också för ordning och renlighet. Använd den personliga skyddsutrustning som arbetsgivaren ger dig, och var också i övrigt omsorgsfull och försiktig i arbetet.

Kom ihåg att osakligt bemötande och trakasserier är förbjudet i arbetet.

Tveka inte att be om råd om du inte förstår anvisningarna. Om du upptäcker fel eller brister, till exempel att dina arbetsredskap är trasiga, ska du underrätta din chef om det. Vid behov kan du också kontakta arbetarskyddsfullmäktig.

Om arbetet utsätter dig eller andra arbetstagare för allvarlig livs- eller hälsofara har du rätt att vägra utföra det. Du ska underrätta arbetsgivaren om vägran att utföra arbetet så snabbt som möjligt.

Be om hjälp och råd

Om du har meningsskiljaktigheter med arbetsgivaren avseende anställningsförhållandet eller arbetet ska du börja med att reda ut ärendet på arbetsplatsen. Om arbetsplatsen har en förtroendeman, arbetarskyddsfullmäktig eller en motsvarande representant för arbetstagarna kan du be denna person hjälpa dig. Du kan också be dina föräldrar hjälpa dig. Om ärendet inte blir utrett får du råd på arbetarskyddsmyndighetens nationella telefonrådgivning.

Unga arbetstagare - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Arbetsgivaren kan göra mycket för att en ung person ska få en bra start på arbetskarriären.

Unga ska introduceras grundligt

När man har att göra med unga arbetstagare gäller det att komma ihåg att deras kunskaper och kompetens i arbetet inte är på samma nivå som hos personer som arbetat en längre tid, och därför ska de introduceras i arbetet särskilt grundligt. Genom en grundlig introduktion förbättras även arbetskvaliteten och olyckor undviks.

Unga ska introduceras i arbetet och därmed relaterade risker, och dessutom ska man se till att de kan iaktta arbetarskyddsanvisningar. Det är särskilt viktigt att instruera unga hur de ska agera i störnings- och undantagssituationer.

Arbetsuppgifterna ska stå i proportion till ungas fysiska och psykiska prestationsförmåga

I lagen om unga arbetstagare föreskrivs om begränsningar i unga arbetstagares arbetstider.

I social- och hälsovårdsministeriets förordning föreskrivs i sin tur om de förutsättningar under vilka unga, under 18 år gamla personer kan arbeta och som enligt förordningen klassificerats som särskilt skadliga eller farliga arbeten för unga arbetstagare.

I lagar och förordningar fastställs för vilka arbeten arbetsgivaren ska ge en förhandsanmälan till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket och till vårdnadshavaren. I dessa lagar och förordningar ingår också bestämmelser om undantagstillstånd som arbetsgivaren i vissa fall kan ansöka om hos ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionalförvaltningsverket i Östra Finland, när arbetsgivaren vill låta unga arbetstagare utföra arbete som definieras som särskilt skadligt och avvika från begränsningarna som gäller arbetstider.

Hälsoundersökning av unga

Om anställningsförhållandet är över tre månader långt ska unga arbetstagare genomgå en hälsoundersökning vid företagshälsovården på arbetsgivarens bekostnad. Undersökningen ska göras senast en månad efter att anställningsförhållandet börjat.

Hälsoundersökning behöver dock inte göras om arbetet är lätt butiks-, kontors- eller annat jämförbart arbete eller om den unga arbetstagaren har ett under ett år gammalt läkarintyg av vilket hans eller hennes lämplighet framgår.

Vid hälsoinspektioner som gäller arbete som medför särskild risk för ohälsa ska dessutom iakttas vad som stadgas eller bestäms med stöd av lagen om företagshälsovård.

Arbetslagstiftningen gäller också för säsongsarbete, såsom sommarjobb.

Villkoren för anställningsförhållandet ska ges skriftligen

Det är bra att ingå ett skriftligt arbetsavtal. I varje fall ska arbetsgivaren ge skriftlig information om anställningsförhållandets centrala villkor, om den avtalade arbetstiden i genomsnitt är över tre timmar per vecka under en tidsperiod på fyra på varandra följande veckor.

Arbetsgivaren skall för en ung arbetstagare på begäran av denne eller arbetstagarens vårdnadshavare ge skriftlig information om villkoren i arbetsavtalet innan avtalet ingås, om det inte ingås skriftligt eller om det inte är fråga om hushållsarbete under endast en dag i arbetsgivarens hem.

För redogörelsen kan man använda blanketten Information om de centrala villkoren i arbetet.

Arbetstidsbokföring och löneuträkning

Samma bestämmelser om arbetstidsbokföring och löneuträkning gäller för unga som för vuxna. Det gäller särskilt att notera att kvällstillägg, ersättningar för söndagsarbete och övertidsarbete som avses i bestämmelserna inte får inkluderas i grundlönen utan ska betalas skilt och specificeras i löneuträkningen och arbetstidsbokföringen.

Arbetsintyg ska ges när anställningsförhållandet slutar

Samma bestämmelser när anställningsförhållandet upphör gäller för både unga och vuxna. Det gäller särskilt att komma ihåg att om en ung arbetstagare inte har hunnit ta ut semester eller ledighet ska arbetsgivaren i slutlönen betala semesterersättning och specificera den i löneuträkningen. 

Arbetstagare har rätt att få arbetsintyg på begäran. Som hjälp kan man använda blanketten Arbetsintyg.

Arbetsgivaren ska ha en förteckning över unga arbetstagare

Arbetsgivaren ska ha en förteckning över alla unga arbetstagare vars anställningsförhållande varar i minst två månader. Förteckningen ska innehålla följande uppgifter:

 • den ungas fullständiga namn och födelsetid
 • adress
 • vårdnadshavarens namn och adress
 • anställningsförhållandets begynnelsetid
 • utredning om arbetsuppgifterna.

Ungas arbete kan anknyta till en period i inlärning i arbete

Ungas arbete kan anknyta till inlärning i arbete, med vilket avses handledda och bedömda studier på arbetsplatsen som ingår i yrkesinriktad grundexamen. Inlärning i arbetet är i allmänhet oavlönad.

Ytterligare information om inlärning i arbetet: Information om inlärning i arbetet.