Upphävning av anställningsförhållande - Särskilda situationer när anställningsförhållandet upphävs

Mer sällsynta situationer där anställningsförhållandet upphör är uppsägningsrätt i samband med överlåtelse av rörelse, uppsägning i anslutning till saneringsförfarande, arbetsgivarens konkurs och död samt möjlighet att anse arbetsavtalet som hävt efter en 1 vecka lång frånvaro utan orsak.

Uppsägningsrätt i samband med överlåtelse av rörelse

Med överlåtelse av rörelse avses överlåtelse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan arbetsgivare, om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- eller sidoverksamhet eller den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. När arbetsgivaren överlåter sin rörelse får arbetstagaren i ett anställningsförhållande som gäller tills vidare eller för viss tid säga upp arbetsavtalet att upphöra på dagen för överlåtelsen, om arbetsgivaren eller den nya innehavaren av rörelsen har underrättat arbetstagaren om överlåtelsen senast en månad före dagen för överlåtelsen. Om arbetstagaren har underrättats om överlåtelsen senare, får han eller hon säga upp sitt arbetsavtal så att det upphör på dagen för överlåtelsen eller senare, dock senast inom en månad från underrättelsen.

Uppsägning i anslutning till saneringsförfarande

I arbetsavtalslagen föreskrivs om de förutsättningar då uppsägning kan bli aktuellt i anslutning till saneringsförfarande. Arbetstagarens arbetsavtal kan sägas upp med iakttagande av två månaders uppsägningstid. I sådana fall där den uppsägningstid som annars ska iakttas i fråga om arbetsavtalet är kortare än två månader, kan arbetsavtalet sägas upp med iakttagande av denna uppsägningstid.

Grunden för uppsägningen ska vara en sådan reglering eller åtgärd under tiden för saneringsförfarandet som är nödvändig för avvärjande av konkurs och på grund av vilken arbetet upphör eller minskar väsentligt och varaktigt. Uppsägningsrätt föreligger dock inte om arbetsgivaren kan erbjuda arbetstagaren annat arbete som med beaktande av arbetstagarens yrkesskicklighet och kompetens är lämpligt med hjälp av rimlig utbildning.

Arbetsgivarens konkurs och död

Om företaget försätts i konkurs innebär det inte automatiskt att anställningsförhållandena upphör. Enligt arbetsavtalslagen har ett konkursbo dock rätt att säga upp arbetsavtalen med en uppsägningstid på 14 dagar. Arbetstagarna har samma rättighet. Denna bestämmelse gäller också arbetsavtal för viss tid. En särskild uppsägningsrätt som grundar sig på konkurs kan tillämpas först när konkursen har inletts.

Om arbetsgivaren avlider har såväl delägarna i dödsboet som arbetstagarna rätt att säga upp arbetsavtalet med en uppsägningstid på 14 dagar. Uppsägningsrätten gäller också anställningsförhållanden för viss tid. Uppsägningsrätten ska utnyttjas inom tre månader från det arbetsgivaren avlidit.

Hävning av arbetsavtal efter en 1 vecka lång frånvaro utan orsak

I arbetsavtalslagen föreskrivs också om rätten att anse att arbetsavtalet blivit hävt om arbetstagaren eller arbetsgivaren varit frånvarande en viss tid från arbetet. Om arbetstagaren har varit frånvarande från arbetet minst sju dagar utan att under denna tid till arbetsgivaren ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro, har arbetsgivaren rätt att anse arbetsavtalet hävt räknat från början av frånvaron.

Om arbetsgivaren är frånvarande från arbetsplatsen minst sju dagar utan att under denna tid till arbetstagaren anmäla giltigt skäl till sin frånvaro, har arbetstagaren rätt att anse arbetsavtalet hävt.

Om det på grund av ett godtagbart hinder inte varit möjligt att anmäla frånvaron till den andra avtalsparten, återgår hävningen av arbetsavtalet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?