Fysikaliska agenser - Optisk strålning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

När gränsvärdena för artificiell optisk strålning iakttas undviker man alla kända skadliga konsekvenser av strålningen.

Optisk strålning kan skada huden och ögonen. Den kan också vara en delfaktor i olyckor, till exempel på grund av tillfällig bländning. Ultraviolett strålning och infraröd strålning kan även orsaka yrkessjukdomar.  

Arbetsgivarens skyldigheter för att minska olägenheterna med optisk strålning

Eftersom artificiell optisk strålning medför olägenheter för arbetstagarna finns det bestämmelser om minskning av olägenheterna i författningar om arbetarskyddet. Bestämmelserna gäller inte solljus.

Arbetsgivaren ska bedöma exponeringsnivån för artificiell optisk strålning, göra en riskbedömning av den, röja undan olägenheter med strålningen eller minska dem så mycket som möjligt. Dessutom ska arbetsgivaren beakta gränsvärdena och vidta åtgärder om de kan överskridas eller överskrids.

Arbetsgivaren ska också iaktta bestämmelserna om användning av laserstrålning.

Bestämning av exponeringsnivån för artificiell optisk strålning

När det gäller bestämningen av nivån på artificiell optisk strålning ska arbetsgivaren

 • identifiera den utrustning och de processer som orsakar optisk strålning på arbetsplatsen
 • reda ut om arbetstagarna exponeras för optisk strålning från dem
 • bedöma nivån på exponeringen för optisk strålning genom att anlita en sakkunnig på området, om det på arbetsplatsen finns sådana strålningskällor som
  • kan medföra olägenheter om de placeras eller används oändamålsenligt
  • medför olägenheter om skyddsåtgärder inte vidtas.

Nivån på exponeringen ska bedömas med lämpliga intervall och förnyas i synnerhet om källorna för den optiska strålningen, användningen av eller exponeringen för dem förändras. Uppgifterna om exponeringsnivåerna och fastställandet av dem ska bevaras så länge det är nödvändigt med tanke på bedömning och förebyggande av arbetstagarnas exponering. Om det endast finns ljuskällor med ofarlig optisk strålning på arbetsplatsen räcker det med att konstatera detta i bedömningen av exponeringsnivån. Även i detta fall ska arbetsgivaren bevara uppgifterna om fastställandet av exponeringsnivåerna.

Bedömning och minskning av risker orsakade av artificiell optisk strålning

Arbetsgivaren ska bedöma de risker som artificiell optisk strålning orsakar, dvs.

 • bedöma betydelsen för exponeringen för optisk strålning för arbetstagarnas hälsa och säkerhet (riskbedömning)
 • göra en bedömning i samband med företagshälsovårdens arbetsplatsutredning eller i en annan utredning så att man beaktar
  • exponeringsnivån, den optiska strålningens våglängd och exponeringstiden
  • gränsvärdena för exponeringen
  • arbetstagare som är särskilt utsatta för strålningens risker
  • växelverkan mellan optisk strålning och kemiska ämnen som påverkar ljuskänsligheten
  • indirekta effekter av optisk strålning på säkerheten (bländning, explosion eller eld)
  • exponering för optisk strålning från flera källor
  • säkerhetsklassificering på laser
  • information från tillverkarna av optiska strålkällor och därmed sammanhängande arbets- och skyddsutrustning.

För att minimera risker och olägenheter ska arbetsgivaren eliminera risker orsakade av exponering för optisk strålning eller minska dem så mycket som möjligt med beaktande av

 • den tekniska utvecklingen
 • åtgärder som står till förfogande för att förebygga eller minska risken eller olägenheten.

Nyttig information om bedömning av risker och olägenheter orsakade av optisk strålning finns i tillämpningsguiden om direktivet 2006/25/EG. I guiden presenteras olika strålningskällor och hurdana risker de utsätter arbetstagarna för.

Undervisning och handledning för arbetstagarna

Arbetsgivaren ska ge de arbetstagare som i sitt arbete exponeras för artificiell optisk strålning information om resultaten av riskbedömningen av optisk strålning. Dessutom ska arbetsgivaren informera dem om

 • vad man har gjort eller har för avsikt att göra på arbetsplatsen för att eliminera eller minimera de risker och olägenheter som följer av optisk strålning
 • gränsvärden för exponering och potentiella risker
 • resultaten av bedömningar, mätningar och beräkningar av exponeringen samt om deras betydelse med tanke på säkerhet och hälsa
 • hur skadlig inverkan på hälsan som följer av optisk strålning kan identifieras och rapporteras till arbetsgivaren och företagshälsovården
 • företagshälsovården och dess verksamheter angående optisk strålning
 • säkra arbetsmetoder för att minska exponeringen för optisk strålning
 • korrekt användning av personlig skyddsutrustning som skyddar mot optisk strålning.

Arbetsgivarens skyldigheter enligt exponeringsnivån

Om en arbetstagare kan exponeras för optisk strålning i den grad att gränsvärdet kan överskridas ska arbetsgivaren utarbeta och genomföra ett program för förebyggande av exponering, överskrids och i programmet beakta

 • alternativa arbetsmetoder
 • utrustning som sänder mindre optisk strålning
 • åtgärder i strålningskällorna som minskar strålningen
 • service- och underhållsprogram för system som används på arbetsplatsen och i arbetsredskapen
 • planering av arbetsplatserna och arbetsställena
 • begränsningar av exponeringsnivån och  -tiden
 • tillgång till ändamålsenlig personlig skyddsutrustning
 • information från maskintillverkaren.

Dessutom ska arbetsgivaren ange optiska strålningens förekommst med lämpliga skylta, om gränsvärdena kan överskridas, och märka ut områden där detta kan ske samt i mån av möjlighet begränsa dessa områdens tillgänglighet.

Om det i bedömningen konstateras att en arbetstagare exponeras för optisk strålning i den grad att gränsvärdet överskrids ska arbetsgivaren

 • omedelbart minska exponeringen så att gränsvärdet inte överskrids
 • ändra skyddsåtgärderna och förhållandena så att gränsvärdet inte överskrids på nytt.

Hälsoundersökningar på grund av optisk strålning

Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovården så att man i arbetsplatsutredningen beaktar optisk strålning och användning av laserutrustning. Arbetet anses medföra särskild fara för ohäls om laserstrålning eller annan optisk trots tekniska förebyggande åtgärder inte till fullo kan säkerställa att strålningen inte skulle skada ögonen. I sådant arbete ska behovet av hälsoundersökningar bedömas.

Användning av laserutrustning

Arbetsgivaren ska vara medveten om säkerhetsklassificeringen av all laserutrustning som används på arbetsplatsen, eftersom skyldigheterna baserar sig på dem. Säkerhetsklasserna för laserutrustning är 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4, av vilka 4 är den farligaste klassen.

Allmänna krav på arbetsgivaren relaterade till användning av laserutrustning

Arbetsgivaren ska se till att användarna av laserutrustning och de som arbetar på användningsområdet får information om utrustningen och om behovet av personlig skyddsutrustning.

Dessutom ska arbetsgivaren se till att

 • laserutrustning i klass 4 endast används av utbildade och utsedda personer
 • ögonen och huden ska skyddas riskområde när laserutrustning i klass 4 används
 • strålen från laserutrustning i klass 2–4 träffar inte ögat
 • strålen från laserutrustning i klass 4 träffar inte huden
 • strålen från laserutrustning i klass 1M och 2M och i högre klasser når inte ögat via optisk kringutrustning
 • laserstrålen riktas inte mot människor
 • man undviker att strålen riktas i ögonhöjd
 • man strävar efter att stoppa strålen med ett ämne som dämpar strålning och vid behov är brandsäkert.

När laserutrustning i klass 3B eller 4 används ska arbetsgivaren dessutom

 • organisera övervakning av den lokal där laserutrustningen används och av riskområdet samt förhindra onödig vistelse på dessa områden
 • sträva efter att förhindra att strålen reflekteras i onödan
 • beordra användning av ögonskydd på riskområdet och övervaka användningen av skydden
 • sträva efter att i mån av möjlighet stänga in strålen innanför skyddet
 • fästa en allmän varningsskylt för laserstrålning vid passager som leder till användningsplatsen.

Hälsoundersökning efter en alltför stor exponering för laser

Om en arbetstagare misstänks ha blivit överexponerad för laserstrålning ska arbetsgivaren omedelbart ordna en hälsoundersökning för att konstatera eventuella ögon- eller hudskador. Samtidigt ska orsaken till exponeringen redas ut.

Fysikaliska agenser - Optisk strålning - Muualla verkossa