Personlig skyddsutrustning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Personlig skyddsutrustning ska vara säker att använda och skydda användaren enligt syftet.

Marknadskontroll är myndighetsverksamhet. Arbetarskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för professionell skyddsutrustning.

Skyddsutrustning avsedda för konsumenter övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes.

I marknadskontrollen av personlig skyddsutrustning kontrolleras

Märkningarna på skyddsutrustningen:

 • CE-märkning
 • numret på EN-standarden
 • tillverkarens beteckning
 • skyddsutrustningens typ-/modellmärkning
 • skyddsklasser
 • övriga standardenliga märkningar, t.ex. piktogram, tillverkningstidpunkt (hjälmar) och när produkten föråldras (filter).

Märkningar på förpackningen:

 • Förpackningen ska ha motsvarande information som skyddsutrustningen. Ytterligare information finns i produktens standard.

Användning av skyddsutrustning och underhållsanvisningar:

 • skyddsutrustningen ska ha bruksanvisning på svenska och finska och innehålla följande information:
  • användningssyfte och begränsningar av användningsområdet
  • prövning och påträdande
  • föråldring
  • förvaring och underhåll
  • förklaringar till märkningarna

Skyddsutrustningens konstruktion, tekniska egenskaper och kvalitet:

 • Skyddsutrustningen är en fungerande helhet sammansatt av kompatibla delar, där alla delar som behövs är med.
 • Skyddsutrustningen är inte föråldrad och dess skyddande egenskaper har inte försämrats under lagringen.
 • Den använda skyddsutrustningen är i skick, ändamålsenligt underhållen och inspekterad.

Genomförande av marknadskontrollen

Inspektörerna vid arbetarskyddets ansvarsområden utför marknadskontroll på arbetsplatser och till exempel mässor samt i affärer som säljer dessa produkter. Även projekt och kampanjer kan ordnas för marknadskontrollen. Kontrollen omfattar såväl tillverkare som importörer och distributörer.

Initiativet till marknadskontroll kan basera sig på

 • anmälan, klagomål eller misstankar
 • olycksfallsutredning
 • undersökning av yrkessjukdom
 • begäran om handräckning av andra myndigheter
 • begäran av ett ministerium.

Om du upptäcker brister i en personlig skyddsutrustning som är avsedd för yrkesbruk eller i märkningen av skyddsutrustningen eller i bruksanvisningen till den kan du anmäla detta till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket inom det område där den bristfälliga skyddsutrustningen finns eller där du vet att motsvarande skyddsutrustningar säljs. Beskriv kort produkten och de brister som du har fastställt samt ange var produkten kan inspekteras och ditt namn och dina kontaktuppgifter. Arbetarskyddsmyndigheten uppger i samband med marknadskontrollen inte anmälarens namn och inte heller att inspektionen genomförs utgående från en anmälan. Du hittar kontaktuppgifterna till ansvarsområdena för arbetarskyddet på sidan Kontaktinformation.

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet kan förbjuda eller begränsa försäljning och användning av produkter som inte uppfyller kraven eller orsakar fara.

Personlig skyddsutrustning - Muualla tyosuojelu.fissä

Personlig skyddsutrustning - Sanasto

Vokabulär

Personlig skyddsutrustning Anordning, redskap eller skyddskläder som skyddar personen mot faktorer som äventyrar hälsan eller säkerheten.
Marknadskontroll Myndighetsverksamhet som säkerställer att produkter på marknaden är förenliga med bestämmelser och inte äventyrar hälsan eller säkerheten.