Tietosuojaseloste - tapahtumien ilmoittautumistiedot SV

Dataskyddsbeskrivning 

EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 artikel 13
Uppdaterad 4.6.2024

1. Register
Anmälningsuppgifter för arbetarskyddsförvaltningens evenemang

2. Beskrivning av registret
Arbetarskyddsmyndigheterna, det vill säga ansvarsområdena för arbetarskydd vid regionförvaltningsverken anordnar evenemang i samband med vilka de samlar in anmälningsuppgifter om deltagarna. Dettaregister gäller anmälningsuppgifter för evenemang där arbetarskyddets nationella kommunikationsenhet deltar i arrangemangen. Uppgifterna i registret används till exempel för att anordna evenemang och kommunicera om nya evenemang.

3. Personuppgiftsansvarig
Regionförvaltningsverket i Norra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet, postadress PB 11, 13035 AVI, telefonväxel 0295 017 500, e-post [email protected]

4. Kontaktperson i frågor som rör registret
Kommunikationsexpert Virpi Vento
Ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 11, 13035 AVI, tfn 0295 016 000 (växel), e-post [email protected].

5. Kontaktuppgifter för regionförvaltningsverkens dataskyddsombud
E-post: [email protected]
Telefon: 0295 018 015

6. Syfte med behandlingen av personuppgifter
Syftet med arbetarskyddsmyndigheternas evenemang är bland annat att ge aktuell information om lagstiftning, lagtolkning och tillsyn. Personuppgifterna används för kommunikation som rör evenemang, för att samla in respons, planera och rikta evenemang, kommunicera om nya evenemang och för att utvärdera vilka effekter evenemangen har haft.

7. Registrets datainnehåll
Namn, organisation, befattning och e-postadress. Av dessa är endast e-postadressen en obligatorisk uppgift.

8. Regelbundna datakällor för personuppgifter
Uppgifterna kommer från de registrerade vid anmälan till ett evenemang eller på den registrerades egen begäran.

9. Grunden för personregistret
Behandlingen av personuppgifter grundar sig på att den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna i det syfte som beskrivs i denna anmälan. Denna grund överensstämmer med artikel 6.1 a i den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

10. Normalt utlämnande av uppgifter
Uppgifter lämnas inte normalt ut utanför organisationen. Ett enskilt evenemangs deltagarförteckning kan delas ut till de samarbetspartners som deltar i anordnandet av det aktuella evenemanget, om detta är nödvändigt för anordnandet av evenemanget.

11. Överföring av uppgifter utanför EU eller EES
Personuppgifter förs inte ut utanför EU eller EES.

12. Lagringstid för personuppgifter
Uppgifterna förvaras i registret så länge de behövs för det ändamål för vilket de har samlats in, om inte den registrerade begär att deras uppgifter ska raderas (personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter i punkt 3).

13. Den registrerades rättigheter i samband med behandling av personuppgifter
Den registrerade har rätt att få veta till exempel för vilket ändamål och på vilket sätt personuppgifterna behandlas. Den registrerade har rätt att begära tillgång till sina personuppgifter och rätt att begära att dessa uppgifter rättas, kompletteras eller raderas. Den registrerade har rätt att be den personuppgiftsansvarige begränsa behandlingen av hans eller hennes uppgifter eller motsätta sig behandlingen av personuppgifter. Den registrerade kan också kontakta den personuppgiftsansvarige för att återkalla samtycket. I ovan nämnda ärenden kan man kontakta den personuppgiftsansvarige (kontaktuppgifter i punkt 3).

14. Automatiserade individuella beslut och profilering
I registret används inte automatiserade individuella beslut eller profilering.

15. Påföljder för underlåtenhet att lämna information
Det kan vara svårare att delta i ett evenemang som anordnas av arbetarskyddets ansvarsområden.

16. Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Den registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten till dataombudsmannens byrå om han eller hon anser att behandlingen av hans eller hennes personuppgifter har brutit mot EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifterna till dataskyddsombudsmannens byrå:
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors
E-post: [email protected]
Växel: 029 566 6700
tietosuoja.fi/sv/