Identifiering - Alasivu

Eftersom vibration är farligare ju starkare den är eller ju längre den pågår bedöms exponeringen genom att fastställa exponeringens styrka och längd per exponeringsperiod. Utifrån dessa uppgifter beräknas arbetstagarens dagliga exponering för vibration som arbetsgivaren sedan jämför med insats- och gränsvärdet för vibration. Arbetsgivaren ska med andra ord utifrån bedömningen tillförlitligt kunna konstatera om insats- eller gränsvärdet överskrids.

Arbetstagarens dagliga exponering för vibration omfattar alla beröringar vid vibrerande ytor under en typisk arbetsdag. Styrkan hos dessa vibrationer bedöms eller mäts, liksom också längden på dem, och utifrån dem beräknas den exponering som varje beröring orsakar. Den dagliga exponeringen för vibration, vars kod är A(8), erhålls när exponeringen under alla beröringsperioder adderas ihop och divideras med åtta timmar. Exponeringen för hand- och kroppsvibration bedöms separat.

Bedömning av vibrationens styrka

Vibrationens styrka bedöms i den punkt av den vibrerande ytan, varifrån vibrationen överförs till händerna eller kroppen, med andra ord mellan handtaget och handen, mellan personen och sitsen eller mellan en stående persons fotsulor och golvet. Styrkan kan bedömas utifrån de uppgifter om vibrationsutsläpp från manuellt använda arbetsmaskiner och rörliga arbetsmaskiner som maskintillverkarna uppger i anvisningarna. Dessutom har flera forskningsinstitut samlat in uppgifter om vibrationer som olika maskiner orsakar. Om styrkan hos vibrationerna bedöms utifrån sådana uppgifter är det bra att använda vissa koefficienter. Då motsvarar den beräknade styrkan hos vibrationerna i högre grad den faktiska exponeringen.

När arbetsgivaren preliminärt bedömer exponeringen för vibration kan även maskintillverkarens uppgifter och andra allmänt tillgängliga uppgifter användas. Om sådana uppgifter inte är tillgängliga eller om exponeringen enligt en preliminär bedömning ligger nära insats- eller gränsvärdet ska exponeringens styrka mätas på arbetsplatsen. För att mätningen ska vara tillförlitlig borde arbetsgivaren anlita en kompetent person och adekvat mätutrustning.

Fastställande av längden på vibrationen

När längden på vibrationsperioden fastställs är det viktigt att endast beakta den faktiska exponeringstiden, dvs. den tid under vilken vibrationen överförs från ytan till händerna eller kroppen. Med detta avses den tid som arbetstagaren håller fast vid en gående manuell arbetsmaskin eller sitter på sätet i en gående arbetsmaskin eller står eller ligger på ett vibrerande underlag.

Beräkning av daglig exponering för vibration

När alla de vibrationsperioder som en arbetstagare genomgår under en arbetsdag samt vibrationens styrka och beröringstiden är kända kan arbetsgivaren beräkna den dagliga exponeringen för vibration. Det finns flera kalkylmetoder av vilka de enklaste är vibrationskalkylatorerna.

Med arbetarskyddsförvaltningens vibrationskalkylator kan du beräkna den personliga dagliga exponeringsnivån för en arbetstagare som exponeras för vibration under högst sju olika perioder per arbetsdag.

Vibrationskalkylator (på finska, xls-fil)

Maskintillverkarens skyldigheter

Tillverkaren ska i anvisningar för manuellt burna eller styrda maskiner ange hur stark den handvibration som maskinen orsakar är. På samma sätt ska tillverkaren i anvisningar för rörliga arbetsmaskiner ange hur stark den hand- och kroppsvibration som maskinen orsakar är.