Upphävning av anställningsförhållande - Uppsägning av arbetsavtal

Uppsägning av arbetsavtal för viss tid

Ett arbetsavtal för viss tid är bindande för bägge parter så länge det gäller. Ett arbetsavtal för viss tid upphör utan uppsägning när tidpunkten som avtalats i arbetsavtalet löper ut eller när arbetet som utgjort grunden för arbetsavtalet för viss tid är utfört.

Om tidpunkten för upphörandet endast är känd av arbetsgivaren, till exempel arbetsavtalet upphör när det avtalade arbetet är utfört, ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta arbetstagaren när tidpunkten blir känd.

Avtal ska ingås om upphävning av arbetsavtal för viss tid

Ett arbetsavtal för viss tid kan i regel inte sägas upp, såvida parterna inte uttryckligen avtalat om det i arbetsavtalet. Även ett arbetsavtal för viss tid kan dock upphävas om arbetstagaren och arbetsgivaren kommer överens om det.

Ett arbetsavtal för viss tid som är längre än fem år kan sägas upp efter fem år på samma grunder och enligt samma förfaranden som ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Om arbetstagaren eller arbetsgivaren upphäver ett arbetsavtal för viss tid innan det löper ut och utan att ha avtalat om det med den andra parten, är den part som upphävt anställningsförhållandet skyldig att ersätta den skada som den andra parten orsakats.

Uppsägning av arbetsavtal som gäller tills vidare

Ett arbetsavtal som gäller tills vidare kan upphävas genom uppsägning. Då ska de uppsägningstider som fastställts i arbetsavtalslagen eller kollektivavtalet och arbetsavtalet iakttas.

Arbetstagaren behöver inte ange särskilda grunder för att säga upp sig. Arbetstagaren ska dock iaktta uppsägningstiden som är bindande.

Däremot ska arbetsgivaren ha lagligt vägande sakskäl för uppsägning. Sådana kan utgöras av

 • allvarliga brott mot skyldigheterna som väsentligt inverkar på anställningsförhållandet
 • väsentliga förändringar i sådana arbetsförutsättningar som anknyter till arbetstagarens person och på grund av vilka arbetstagaren inte längre klarar av sina arbetsuppgifter
 • en väsentlig och bestående minskning av det arbete som arbetsgivaren kan erbjuda, om arbetstagaren inte kan omplaceras eller utbildas för andra arbetsuppgifter.

Om arbetstagaren har försummat sina skyldigheter enligt anställningsförhållandet får arbetstagaren inte sägas upp innan han eller hon med en varning fått möjlighet att rätta till sitt handlande. 

Giltiga uppsägningsgrunder är inte om arbetstagaren

 • är sjuk, handikappad eller råkat ut för ett olycksfall
 • deltar i strejk
 • yttrar sin åsikt
 • deltar i samhällsverksamhet
 • anlitar rättsskyddsmetoder.

Uppsägningsrätt föreligger inte om

 • arbetet minskar tillfälligt
 • nya arbetstagare anställs för liknande arbeten
 • omorganiseringen av arbetet de facto inte har lett till att arbetet minskat.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?