Lähetetty työntekijä - Yleistä aiheesta

 

Allmänt om ämnesområdet

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som vanligtvis arbetar i någon annan stat än Finland och som medan arbetsförhållandet pågår utstationeras till Finland under en begränsad tid av sin arbetsgivare, som är etablerad i en annan stat och bedriver betydande verksamhet där. Det är fråga om tillfälligt arbete i Finland, varefter arbetstagaren återvänder till sitt utreseland för att arbeta för arbetsgivaren. Den utstationerade arbetstagarens vanliga arbetsplats är alltså någon annan stat än Finland.

Det är fråga om en utstationerad arbetstagare när en arbetstagare som sänts från en annan stat utför arbete i Finland enligt ett avtal som underentreprenad, företagsintern överföring eller som hyrt arbete.

Underentreprenad

Arbetstagaren är utsänd att utföra ett arbete som det utstationerande företaget d.v.s. arbetsgivaren och beställaren ingått ett avtal om. Arbetstagaren arbetar för det utstationerande företagets räkning och under dess ledning.

Företagsintern överföring

Arbetstagaren skickas för att utföra arbete på ett verksamhetsställe eller ett företag i ett annat land som hör till samma företagsgrupp.

Hyrt arbete

Arbetstagaren skickas för att arbeta för ett annat företag. Arbetstagarens egen arbetsgivare är ett företag som förmedlar eller hyr tillfällig arbetskraft.

Lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) gäller utstationerade arbetstagare. Lagens tillämpningsområde omfattar avtal som ingåtts efter lagens ikraftträdande 18.6.2016 och på grundval av vilka arbetstagare utstationeras i Finland.

I lagen definieras de finska bestämmelser om arbetslivet som tillämpas när de är gynnsammare för arbetstagaren än de bestämmelser som annars skulle tillämpas på arbetstagaren. I fråga om tillämpning av lagen spelar det ingen roll, om arbetsgivaren kommer från ett annat EU-land eller ett land utanför EU.

Undantag från tillämpningen av lagen

Handelssjöfart

Lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas inte på arbetstagare som arbetar på fartyg som används av företag som bedriver handelssjöfart.

Underentreprenad inom landsvägstrafik

Denna lag tillämpas inte på följande vägtransporttjänster i form av underentreprenad som tillhandahålls av företag vilka bedriver transporter på väg eller på förare vid

 1. körning av bilaterala gods- eller persontransporter där ytterligare aktiviteter tillåts:
  - Under bilaterala persontransporter har föraren möjlighet att ta upp och släppa av passagerare en gång eller att ta upp eller släppa av passagerare en gång i en annan stat som föraren passerar. Detsamma ska gälla för returresan.
  - Under bilaterala godstransporter är det möjligt att utföra en lastning och en lossning eller en lastning eller en lossning i en annan stat som transporten passerar, under förutsättning att föraren inte har lastat och lossat godset i samma medlemsstat inom Europeiska unionen.
  - Om en bilateral transport som utgår från etableringsmedlemsstaten, och under vilken ingen ovan avsedd ytterligare aktivitet har utförts, följs av en bilateral transport till etableringsmedlemsstaten, är det under transporten möjligt att utföra högst två lastningar och lossningar eller att lasta eller lossa högst två laster, under förutsättning att föraren inte har lastat och lossat godset i samma medlemsstat inom Europeiska unionen.
 2. passering genom Finland utan att gods lastas eller lossas och utan att passagerare tas upp eller släpps av
 3. utförande av den inledande eller avslutande vägtransportsträckan i en kombinerad transport enligt definitionen i rådets direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna, om föraren har inlett transporten i transportföretagets etableringsmedlemsstat och den vägsträcka som utgör förarens vägtransport bildar en sammanhängande bilateral transport.

Övriga undantag

Bestämmelserna om minimisemester med lön och om minimilön i lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas inte på en sådan första montering eller första installation av en vara som utförs av en yrkesarbetare eller en specialiserad arbetstagare om

 • den utgör en väsentlig del av leveranskontraktet för varan
 • den är nödvändig för att varan ska kunna tas i bruk
 • utstationeringen pågår i högst åtta kalenderdagar.

När begränsningen gällande åtta arbetsdagar beräknas ska alla de perioder under de senaste tolv månaderna beaktas under vilka arbetet i fråga har utförts av en arbetstagare som utstationerats av samma företag.

Undantagen ovan gäller dock inte arbeten inom byggbranschen såsom uppförande, iståndsättande, underhåll, ombyggnad eller rivning av konstruktioner. Dessa arbeten inkluderar även schaktning, markarbeten, montering och nedmontering av färdiga delar och inredning, installationer, ändringar, nedmontering, löpande underhåll samt underhålls-, målnings-, rengörings- och saneringsarbeten.

Bestämmelserna om minimisemester med lön och om minimilön i lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas inte i vissa situationer på en sådan första montering eller första installation av en vara som utförs av en yrkesarbetare eller en specialiserad arbetstagare. Med detta avses situationer där ovan nämnda arbete utgör en väsentlig del av leveransavtalet för varan, är nödvändiga för att få den levererade varan i användbart skick och arbetstagarens utstationering varar högst åtta dagar.

När begränsningen gällande åtta dagar beräknas ska alla de perioder under de senaste tolv månaderna beaktas under vilka arbetet i fråga har utförts av en arbetstagare som utstationerats av samma företag.

Undantagen ovan gäller dock inte arbeten inom byggbranschen såsom uppförande, iståndsättande, underhåll, ombyggnad eller rivning av konstruktioner. Dessa arbeten inkluderar även schaktning, markarbeten, montering och nedmontering av färdiga delar och inredning, installationer, ändringar, nedmontering, löpande underhåll samt underhålls-, målnings-, rengörings- och saneringsarbeten.

För hyrt arbete och underleverans ska även skyldigheterna i lagen om beställarens ansvar beaktas

Lagen om beställarens ansvar gäller både finländska och utländska beställarföretag då arbete utförs i Finland. Det spelar inte heller någon roll om beställarföretaget köper hyrt arbete eller underleverans av ett finländskt eller utländskt företag.

När beställaren ingår ett avtal om hyrt arbete eller underleverans med ett företag som utstationerar arbetstagare ska beställaren hämta in utredningarna i enlighet med beställaransvarslagen av sin avtalspartner och företaget som utstationerar arbetstagare ska lämna dem till sin avtalspartner.

Närmare information om skyldigheterna i beställaransvarslagen: Beställaransvar

Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare ger allmän information och råd om gällande lagstiftning i Finland och styrs till kontakt med rätt myndighet. Råd ges till företag som utstationerar arbetstagare till Finland, företag som tar emot utstationerade arbetstagare i Finland och utstationerade arbetstagare om den finländska lagstiftningen som gäller utstationering av arbetstagare.

Vänligen sänd frågor i anslutning till utstationerade arbetstagare till e-postadressen [email protected]

Mera information: Anu Ikonen, jurist, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Utstationerad arbetstagare - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Rätt att arbeta

Om du inte är finsk medborgare ska du enligt utlänningslagen bevisa för arbetsgivaren att du har rätt att arbeta i Finland. Visa antingen ditt pass, ett officiellt resdokument eller ditt uppehållstillstånd för din arbetsgivare.

Arbetsgivaren tar vanligtvis en kopia av grunden för din rätt att arbeta, eftersom lagen bestämmer att denna information ska förvaras på arbetsplatsen.

Lön

I Finland bestämmer inte lagen en minimilön, utan den fastställs enligt branschens allmänt bindande kollektivavtal. Om det inte tillämpas ett allmänt bindande kollektivavtal eller ett annat avtal eller en annan praxis, ska arbetsgivaren betala en sedvanlig och skälig lön.

Du hittar information om lönerna i enlighet med kollektivavtalen på arbetsgivar- och arbetstagarförbundens webbplatser (vanligtvis endast på finska eller svenska). Kollektivavtal med allmänt bindande karaktär finns i webbtjänsten Finlex.fi.

Lönebetalning

Om arbetsgivaren inte har betalt lön eller lönen har betalts fel eller bristfälligt ska du påpeka detta för din arbetsgivare. I sista hand måste du själv kräva din arbetsgivare på lön som inte har betalts. Du kan använda dig av följande blanketter Anmälan om lönefordring under pågående anställning och Anmälan om lönefordring efter avslutad anställning.

Beskattning och personkort

Om du arbetar på en byggarbetsplats ska du då du rör dig på byggarbetsplatsen bära ett personkort försett med foto synligt. Skattenumret ska också framgå av personkortet. Begär skattenumret hos din skattebyrå eller i skatteförvaltningens telefontjänst. Vid behov kan arbetsgivaren också begära alla sina arbetstagares skattenummer på samma gång.

Du hittar mera information om beskattningen på skatteförvaltningens webbplats.

Mera information:
Skattenummer
Arbeta i Finland
Arbeta i Finland – information för invandrare på 13 språk. Arbetshälsoinstitutet.

Mer information i upptagningarna från webbseminariet

Information om den utstationerade arbetstagarens rättigheter i Finland finns också i upptagningen från det engelskspråkiga webbseminariet på sidan Webinar: Posted workers and terms of employment in Finland (på engelska). Under webbseminariet berättas också vad man ska göra om man stöter på problem på arbetsplatsen.

Lähetetty työntekijä - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Bestämmelserna innehåller förpliktelser för det utstationerande företaget, det vill säga för den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare och för beställaren, det vill säga företaget som använder arbetskraft. Byggherrens och huvudentreprenörens skyldigheter beskrivs under Avlöning i Finland.

Det utstationerande företaget, dvs. arbetsgivaren till den utstationerade arbetstagaren, ska sköta följande ärenden. Om det finns mer information om ämnet på en skild webbsida finns länken inom parentes i slutet av varje underpunkt.

Innan arbetet inleds ska arbetsgivaren

 • försäkra sig om de utstationerade arbetstagarnas rätt att arbeta i Finland (Rätt att arbeta)
 • utser en företrädare för företaget i Finland som går att nå under hela utstationeringstiden (Företags företrädare)
 • göra en anmälan om utstationering av arbetstagare (Anmälningsskyldighet)
 • även skicka en utredning till AN-byrån gällande villkor för arbetsförhållandet, om den utstationerade arbetstagaren är en medborgare i ett land utanför EU eller EES eller en familjemedlem till en sådan (Rätt att arbeta).

Arbetsgivaren ska veta vilket lands lag som tillämpas på den utstationerade arbetstagarens arbetsavtal och iaktta

I Finland ska arbetsgivaren under den tid arbetet pågår

 • hålla information tillgänglig skriftligen under hela utstationeringen (Förvaring av uppgifter
  • identifieringsuppgifter om det utstationerande företaget och uppgifter om företagets ansvarspersoner i etableringsstaten
  • identifieringsuppgifter om de utstationerade arbetstagarna
  • utredning om anställningsvillkor som ska tillämpas i de utstationerade arbetstagarnas arbetsavtal
  • en utredning om grunderna för de utstationerade arbetstagarnas rätt att arbeta
  • arbetstidsbokföring för arbete i Finland, lönespecifikationer och intyg av en finansinrättning över utbetalningen av löner
 • gör upp en arbetsskiftsförteckning och vid användning av genomsnittlig arbetstid en plan för utjämning av arbetstiden samt för arbetstidsbokföring och körjournal för fordonets förare (Planering och uppföljning av arbetstiden, Förarens körjournal)
 • föra semesterbokföring (Semester)
 • ordna lagstadgad företagshälsovård (Företagshälsovård för utstationerad arbetstagare)
 • sörjer för olycksfallsförsäkringen (Olycksfallsförsäkring för utstationerade arbetstagare)
 • sörjer för arbetstagarnas arbetarskydd (Arbetsgivarens ansvar)
 • ge personalens företrädare information med den utstationerade arbetstagarens samtycke om vilka anställningsvillkor som ska tillämpas i arbetsavtalet (Förvaring av uppgifter)
 • ser till att arbetstagarna på byggarbetsplatser och varvsområden bär de fotoförsedda personkorten synligt och att det av korten framgår det skattenummer som antecknats i det offentliga skattenummer (Personkort och skattenummer)
 • ger beställaren en utredning över principerna för hur socialskyddet bestäms för arbetstagare i underleverans eller hyrt arbete som utstationeras till Finland när arbetet redan pågår (Avtal med ett utländskt företag).

Beställaren, dvs. det företag som anlitar utstationerade arbetstagare i Finland, ska 

 • informera det utstationerande företaget om att företaget ska göra en anmälan om utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten (Anmälningsskyldighet)
 • informera det utstationerande företaget om skyldigheten att utse en företrädare (Företags företrädare)
 • säkerställa att utstationerade arbetstagare som utför entreprenad- eller underentreprenadarbete, som hyrd arbetskraft eller företagsintern förflyttning har en i Finland gällande rätt att arbeta (Rätt att arbeta)
 • se till att arbetstagarnas arbetsförhållanden överensstämmer med arbetarskyddsbestämmelserna (Arbetsförhållanden)
 • att vid hyrt arbete lämna det utstationerande företaget de uppgifter som behövs för att uppfylla arbetsgivarskyldigheterna (Hyrt arbete)
 • ger beställaren en utredning över principerna för hur socialskyddet bestäms för arbetstagare i underleverans eller hyrt arbete som utstationeras till Finland när arbetet redan pågår (Avtal med ett utländskt företag).

Närmare information om beställarens skyldigheter finns på sidan Beställarens skyldigheter vid utstationering.

Mer information i upptagningarna från webbseminariet

Information om skyldigheterna för företag som skickar arbetstagare till Finland finns också i upptagningen från det engelskspråkiga webbseminariet på sidan Webinar: Posting workers to Finland – employers’ responsibilities and possible sanctions (på engelska).

Lähetetty työtekijä - Sanasto

Vokabulär

Utländsk arbetstagare En person som avses i utlänningslagen och som inte är finsk medborgare.
Utstationerad arbetstagare En arbetstagare som vanligtvis arbetar i någon annan stat än Finland och som medan arbetsavtalsförhållandet pågår utstationeras till Finland för en begränsad tid och för tillfälligt arbete i samband med att det företag som är arbetsgivare och är etablerat i en annan stat där det bedriver betydande verksamhet tillhandahåller tjänster över statsgränserna som underentreprenad, överföring inom företagsgruppen eller arbete som utförs av uthyrda arbetstagare.
Utstationerande företag Företag som är arbetsgivare för en utstationerad arbetstagare.
EU- eller EES-länder Till EES-länderna hör Island, Norge och Liechtenstein. Reglerna som gäller för EES-länderna gäller även för Schweiz. Medborgare i EU- och EES-länder bemöts i många fall rnligt samma regler.
Tredje länder Länder som varken är EU- eller EES-land.
Person med grått pass En person som inte har medborgarskap i ett EU-land, men som har fått landets pass.
A1-intyg Genom A1-intyg (tidigare E101) bekräftas att socialskyddslagstiftningen i ett annat land än den i landet där personen arbetar tillämpas och att lagenliga socialfösäkringsavgifter inte behöver betalas i Finland.
Beställare Företag eller annan sammanslutning som köper tjänster av ett utstationerande företag
Användarföretag Beställare.
Kundföretag Beställare.
Uthyrningsföretag Arbetsgivare för en hyrd arbetstagare.
Hyrt arbete Utstatonering av en arbetstagare för att arbeta för ett annat företag, medan arbetsgivaren är ett företag som förmedlar eller hyr ut arbetskraft.
Underleverans Utstationering av en arbetstagare som ska arbeta under ledning av det utstationerande företaget och för dess räkning på basis av ett avtal mellan arbetsgivaren och beställaren i Finland.
Underleverantörsavtal Samarbetsavtal mellan företag, som är mer omfattande än avtal om uthyrning av arbetskraft.
Företagsintern överföring Utstationering av en arbetstagare till ett verksamhetsställe eller ett företag i en annan stat men som hör till samma företagsgrupp.
Företrädare Ett utländskt företag som skickar arbetskraft till Finland ska ha en företrädare i Finland som under hela utstationeringen är anträffbar. Företrädaren för ett utländskt företag i Finland sköter bland annat företagets myndighetsärenden. Av den här orsaken ska företrädaren ha en adress i Finland. Det finns emellertid inte krav på hemort.
Byggherre Person eller organisation som inleder ett byggprojekt eller som styr eller övervakar byggprojektet.
Huvudentreprenör I avtalsförhållande till byggherren som utsetts till huvudentreprenör och som har ledningsskyldighet på byggarbetsplatsen. Arbete inom byggbranschen Byggarbete, reparationer, iståndsättning, ändring och rivning av konstruktioner som också omfattar grävning, jordbyggning, installation av färdiga delar samt sanering och arbete i samband med utrustande, installation, ändringar, rivning, underhåll, service, målning, rengöring och förbättring.
Byggverksamhet Uppförande, iståndsättande, underhåll, ombyggnad eller rivning av konstruktioner, inklusive schaktning, markarbeten, montering och nedmontering av färdiga delar och inredning, installationer, ändringar, nedmontering, löpande underhåll samt underhålls-, målnings-, rengörings- och saneringsarbeten.
Arbetsavtal Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om utförande av arbete och lön som ska betalas för arbetet, Om ett muntligt arbetsavtal har ingåtts ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig utredning över den centrala villkoren i arbetet.
Arbetsavtal som gäller tills vidare Ett ordinarie arbetsavtal som upphör att gälla genom uppsägning.
Arbetsavtal på visstid Avtalets giltighetstid är bundet till en tid i kalendern, färdigställande av ett arbete eller en annan särskild händelse. . Ordinarie arbetstid 8 t/dag eller 40 t/vecka i enlighet med arbetstidslagen eller en genomsnittlig ordinarie arbetstid på 40 t/vecka under högst 52 veckor. Det kan förekomma avvikande bestämmelser i kollektivavtalet om den ordinarie arbetstiden.
Ordinarie arbetstid Enligt arbetstidslagen 8 h/dag och 40 h/vecka eller genomsnittlig ordinarie arbetstid 40 h/vecka under en tidsperiod på högst 52 veckor. I kollektivavtalet har man kunnat avtala annorlunda om den ordinarie arbetstiden.
Utjämningssystem för arbetstiden En av arbetsgivaren på förhand utarbetad plan för ordnande av arbetstiden per dygn och vecka, när genomsnittlig arbetstid tillämpas.Tällöin työaika tasoittuu määrätyn ajanjakson kuluessa lain tai työehtosopimuksen mukaiseen tuntimäärään. Då jämnas arbetstiden under en viss fastställd period till antalet arbetstimmar som föreskrivs i lagen eller kollektivavtalet. . Av utjämningsschemat ska åtminstone framgå den ordinarie arbetstiden under varje vecka under utjämningsperioden.
Arbetsskiftförteckning Arbetsgivaren ska på förhand göra upp en arbetskiftförteckning av vilken framgår tidpunkten då arbetstagarens ordinarie arbete inleds och avslutas och tidpunkterna för den dagliga vilan.
Arbetstidsbokföring Bokföring som arbetsgivaren för över arbetstagarens dagliga arbetstimmar, mer- och övertidsarbete och arbetstimmar i söndagsarbete samt de ersättningar som har betalts för dessa.
Kollektivavtal Avtal mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer om branschvisa anställningsvillkor.
Kollektivavtal med allmän bindande karaktär Ett kollektivavtal som även icke-organiserade arbetsgivare (arbetsgivare som inte hör till en arbetsgivarorganisation) i branschen ska följa.
Semesterbokföring Arbetsgivarens bokföring över semesterns längd och tidpunkterna samt över löners och ersättningars storlekar liksom grunderna för hur dessa bestäms.
Semesterlön Ordinarie eller genomsnittlig lön som arbetsgivaren åtminstone ska få under semestern.
Semesterpeng Semesterpenning betalas arbetstagaren vid återkomsten till arbetet. Semesterpengen uppgår till 50 procent av semesterlönen. Semesterpengen baserar sig inte på lagstiftningen utan på ett kollektivavtal.
Bilateral godstransport Överföring av gods från en etableringsmedlemsstat till en annan stat eller från en annan stat till en etableringsmedlemsstat på grundval av ett transportavtal.
Bilateral personaltransport KBilaterala transporter i internationell sporadisk eller regelbunden persontrafik när föraren utför någon av följande åtgärder: a) tar upp passagerare i en etableringsmedlemsstat inom Europeiska unionen och släpper av dem i en annan stat, b) tar upp passagerare i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i ett tredjeland och släpper av dem i etableringsmedlemsstaten, eller c) tar upp passagerare och släpper av dem i etableringsmedlemsstaten i enlighet med den förordning som nämns i det inledande stycket för att göra lokala utflykter utanför etableringsmedlemsstaten.
Portalen för sändning av landsvägstrafik Kommissionens webbplats. Via portalen är det möjligt att skicka utstationeringsanmälningar för de egna fordonsförarna till myndigheterna i de länder där arbetet utförs. Det är också möjligt att skicka de dokument som myndigheterna har begärt via portalen.
Cabotage Transporttjänst som tillhandahålls i en annan medlemsstat av en transportör som är etablerad i en viss medlemsstat.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?