Utstationerad arbetstagare - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

En utstationerad arbetstagare är en anställd i ett utländskt företag som tillfälligt arbetar i Finland.

Utstationerade arbetstagare omfattas av lagen om utstationerade arbetstagare (447/2016). Lagens tillämpningsområde omfattar avtal som ingåtts efter lagens ikraftträdande 18.6.2016 och på grundval av vilka arbetstagare utstationeras i Finland.

I lagen om utstationerade arbetstagare gjordes ändringar som trädde i kraft 1.12.2020. Följande ändringar har gjorts:

 • lönebestämmelserna som tillämpas på utstationerade arbetstagare har preciserats
 • arbetsgivarens kvitteringsrätt gällande arbetstagarens lön har begränsats
 • för lönejämförelsen har en ny regel inkluderats: en betald post betraktas som kostnadsersättning, inte som lön, om det råder oklarheter om karaktären av posten som utbetalats av arbetsgivaren
 • de tillämpliga kollektivavtalen utvidgas vid underentreprenader och överföringar inom en företagsgrupp
 • kraven gällande inkvarteringsförhållanden tillämpas på utstationerade på samma sätt som på nationella arbetstagare
 • ytterligare anställningsvillkor som ska tillämpas vid långvariga utstationeringar, dvs. minst 12 månader
 • arbetsgivarens skyldighet att till arbetstagare betala ersättning för sådana rese-, inkvarterings- och måltidskostnader i Finland som orsakas av förflyttning från den sedvanliga arbetsplatsen under hens utstationering.

Närmare information: Ändringar i lagen om utstationerade arbetstagare

Den gamla lagen om utstationerade arbetstagare (1146/1999) tillämpas fortfarande på utstationerade arbetstagare som befinner sig i Finland och för vilka ett avtal om utstationering har ingåtts innan den nya lagen trädde i kraft, dvs. före 18.6.2016.

OBS! Tillämpningsinstruktioner för den gamla lagen finns här.

I lagen definieras de finska bestämmelser om arbetslivet som tillämpas när de är gynnsammare för arbetstagaren än de bestämmelser som annars skulle tillämpas på arbetstagaren. I fråga om tillämpning av lagen spelar det ingen roll, om arbetsgivaren kommer från ett EU-land eller ett land utanför EU.

Det är fråga om en utstationerad arbetstagare när en arbetstagare som sänts från en annan stat utför arbete i Finland enligt ett avtal som underentreprenad, företagsintern överföring eller som hyrt arbete. En utstationerad arbetstagares ordinarie arbetsplats är följaktligen någon annan stat än Finland.

Underentreprenad

Arbetstagaren är utsänd att utföra ett arbete som det utstationerande företaget d.v.s. arbetsgivaren och beställaren ingått ett avtal om. Arbetstagaren arbetar för det utstationerande företagets räkning och under dess ledning. 

Företagsintern överföring

Arbetstagaren skickas för att utföra arbete på ett verksamhetsställe eller ett företag i ett annat land som hör till samma företagsgrupp.  

Hyrt arbete

Arbetstagaren skickas för att arbeta för ett annat företag. Arbetstagarens egen arbetsgivare är ett företag som förmedlar eller hyr tillfällig arbetskraft. 

Arbetsgivarens, beställarens samt huvudentreprenörens och byggherrens skyldigheter

 • Det utstationerande företaget, det vill säga arbetsgivaren, ska se till att en anmälan inlämnas till arbetarskyddsmyndigheten innan arbetet påbörjas, att det utses en företrädare för företaget i Finland och för att de uppgifter som behövs finns tillgängliga under hela den tid som utstationeringen pågår.
 • Arbetsgivaren ska följa en för Finland rimlig lönenivå. Arbetsgivaren ska också föra bok över arbetstider och semester. 
 • Arbetsgivaren ska se till försäkringsskyddet medan arbetet pågår i Finland. Dessutom ska arbetsgivaren ordna med lagstadgad företagshälsovård i Finland.
 • Arbetsgivaren ska även alltid se till säkerheten i arbetet. När det gäller hyrda utstationerade arbetstagare är användarföretaget också skyldig att se till de hyrda arbetstagarnas säkerhet i arbetet.

Mera information: Arbetsförhållanden

 • Beställaren ska se till att det utses en företrädare för företaget i Finland och att företrädaren är nåbar. När det gäller byggarbete ska huvudentreprenören och byggherren på den utstationerade arbetstagarens begäran begära en utredning över bristerna i samband med lönen av det utstationerande företaget.
 • Huvudentreprenören och byggherren ska ge det svar som arbetsgivaren lämnar vidare till arbetstagaren och, när arbetstagaren begär det, även till arbetarskyddsmyndigheten.

För hyrt arbete och underleverans ska även skyldigheterna i lagen om beställarens ansvar beaktas

Lagen om beställarens ansvar gäller både finländska och utländska beställarföretag då arbete utförs i Finland. Det spelar inte heller någon roll om beställarföretaget köper hyrt arbete eller underleverans av ett finländskt eller utländskt företag.

När beställaren ingår ett avtal om hyrt arbete eller underleverans med ett företag som utstationerar arbetstagare ska beställaren hämta in utredningarna i enlighet med beställaransvarslagen av sin avtalspartner och företaget som utstationerar arbetstagare ska lämna dem till sin avtalspartner.

Närmare information om skyldigheterna i beställaransvarslagen: Beställaransvar

Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare är ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Kontaktkontor för utstationerade arbetstagare ger allmän information och råd om gällande lagstiftning i Finland och styrs till kontakt med rätt myndighet. Råd ges till företag som utstationerar arbetstagare till Finland, företag som tar emot utstationerade arbetstagare i Finland och utstationerade arbetstagare om den finländska lagstiftningen som gäller utstationering av arbetstagare.  

Vänligen sänd frågor i anslutning till utstationerade arbetstagare till e-postadressen [email protected]

Mera information: Anu Ikonen, jurist, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Utstationerad arbetstagare - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Rätt att arbeta

Om du inte är finsk medborgare ska du enligt utlänningslagen bevisa för arbetsgivaren att du har rätt att arbeta i Finland. Visa antingen ditt pass, ett officiellt resdokument eller ditt uppehållstillstånd för din arbetsgivare.

Arbetsgivaren tar vanligtvis en kopia av grunden för din rätt att arbeta, eftersom lagen bestämmer att denna information ska förvaras på arbetsplatsen.

Lön

I Finland bestämmer inte lagen en minimilön, utan den fastställs enligt branschens allmänt bindande kollektivavtal. Om det inte tillämpas ett allmänt bindande kollektivavtal eller ett annat avtal eller en annan praxis, ska arbetsgivaren betala en sedvanlig och skälig lön.

Du hittar information om lönerna i enlighet med kollektivavtalen på arbetsgivar- och arbetstagarförbundens webbplatser (vanligtvis endast på finska eller svenska). Kollektivavtal med allmänt bindande karaktär finns i webbtjänsten Finlex.fi.

Lönebetalning

Om arbetsgivaren inte har betalt lön eller lönen har betalts fel eller bristfälligt ska du påpeka detta för din arbetsgivare. I sista hand måste du själv kräva din arbetsgivare på lön som inte har betalts. Du kan använda dig av följande blanketter Anmälan om lönefordring under pågående anställning och Anmälan om lönefordring efter avslutad anställning.

Beskattning och personkort

Om du arbetar på en byggarbetsplats ska du då du rör dig på byggarbetsplatsen bära ett personkort försett med foto synligt. Skattenumret ska också framgå av personkortet. Begär skattenumret hos din skattebyrå eller i skatteförvaltningens telefontjänst. Vid behov kan arbetsgivaren också begära alla sina arbetstagares skattenummer på samma gång.

Du hittar mera information om beskattningen på skatteförvaltningens webbplats.

Mera information:
Skattenummer
Arbeta i Finland
Arbeta i Finland – information för invandrare på 13 språk. Arbetshälsoinstitutet.

Mer information i upptagningarna från webbseminariet

Information om den utstationerade arbetstagarens rättigheter i Finland finns också i upptagningen från det engelskspråkiga webbseminariet på sidan Webinar: Posted workers and terms of employment in Finland (på engelska). Under webbseminariet berättas också vad man ska göra om man stöter på problem på arbetsplatsen.

Utstationerad arbetstagare - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Bestämmelserna innehåller förpliktelser för det utstationerande företaget, det vill säga för den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare och för beställaren, det vill säga företaget som använder arbetskraft. Byggherrens och huvudentreprenörens skyldigheter beskrivs under Avlöning i Finland.

Det utstationerande företaget, det vill säga den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare ska:

Beställaren, det vill säga företaget som anlitar utstationerade arbetstagare i Finland ska

Mer information i upptagningarna från webbseminariet

Information om skyldigheterna för företag som skickar arbetstagare till Finland finns också i upptagningen från det engelskspråkiga webbseminariet på sidan Webinar: Posting workers to Finland – employers’ responsibilities and possible sanctions (på engelska).

VOKABULÄR

Vokabulär

Utstationerande företag Företag som är arbetsgivare för en utstationerad arbetstagare.
EU- eller EES-länder Till EES-länderna hör Island, Norge och Liechtenstein. Reglerna som gäller för EES-länderna gäller även för Schweiz. Medborgare i EU- och EES-länder bemöts i många fall rnligt samma regler.
Tredje länder Länder som varken är EU- eller EES-land.
Person med grått pass En person som inte har medborgarskap i ett EU-land, men som har fått landets pass.
A1-intyg Genom A1-intyg (tidigare E101) bekräftas att socialskyddslagstiftningen i ett annat land än den i landet där personen arbetar tillämpas och att lagenliga socialfösäkringsavgifter inte behöver betalas i Finland.
Beställare Företag eller annan sammanslutning som köper tjänster av ett utstationerande företag.
Användarföretag Beställare.
Kundföretag Beställare.
Uthyrningsföretag Arbetsgivare för en hyrd arbetstagare.
Hyrt arbete Utstatonering av en arbetstagare för att arbeta för ett annat företag, medan arbetsgivaren är ett företag som förmedlar eller hyr ut arbetskraft.
Underleverans Utstationering av en arbetstagare som ska arbeta under ledning av det utstationerande företaget och för dess räkning på basis av ett avtal mellan arbetsgivaren och beställaren i Finland.
Företagsintern överföring Utstationering av en arbetstagare till ett verksamhetsställe eller ett företag i en annan stat men som hör till samma företagsgrupp.
Företrädare Ett utländskt företag som skickar arbetskraft till Finland ska ha en företrädare i Finland som under hela utstationeringen är anträffbar. Företrädaren för ett utländskt företag i Finland sköter bland annat företagets myndighetsärenden. Av den här orsaken ska företrädaren ha en adress i Finland. Det finns emellertid inte krav på hemort.
Byggherre Person eller organisation som inleder ett byggprojekt eller som styr eller övervakar byggprojektet
Huvudentreprenör I avtalsförhållande till byggherren som utsetts till huvudentreprenör och som har ledningsskyldighet på byggarbetsplatsen. Arbete inom byggbranschen Byggarbete, reparationer, iståndsättning, ändring och rivning av konstruktioner som också omfattar grävning, jordbyggning, installation av färdiga delar samt sanering och arbete i samband med utrustande, installation, ändringar, rivning, underhåll, service, målning, rengöring och förbättring.
Arbetsavtal Avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om utförande av arbete och lön som ska betalas för arbetet, Om ett muntligt arbetsavtal har ingåtts ska arbetsgivaren ge arbetstagaren en skriftlig utredning över den centrala villkoren i arbetet.
Arbetsavtal som gäller tills vidare Ett ordinarie arbetsavtal som upphör att gälla genom uppsägning.
Arbetsavtal på visstid Avtalets giltighetstid är bundet till en tid i kalendern, färdigställande av ett arbete eller en annan särskild händelse. . Ordinarie arbetstid 8 t/dag eller 40 t/vecka i enlighet med arbetstidslagen eller en genomsnittlig ordinarie arbetstid på 40 t/vecka under högst 52 veckor. Det kan förekomma avvikande bestämmelser i kollektivavtalet om den ordinarie arbetstiden.
Utjämningssystem för arbetstiden En av arbetsgivaren på förhand utarbetad plan för ordnande av arbetstiden per dygn och vecka, när genomsnittlig arbetstid tillämpas.Tällöin työaika tasoittuu määrätyn ajanjakson kuluessa lain tai työehtosopimuksen mukaiseen tuntimäärään. Då jämnas arbetstiden under en viss fastställd period till antalet arbetstimmar som föreskrivs i lagen eller kollektivavtalet. . Av utjämningsschemat ska åtminstone framgå den ordinarie arbetstiden under varje vecka under utjämningsperioden.
Arbetsskiftförteckning Arbetsgivaren ska på förhand göra upp en arbetskiftförteckning av vilken framgår tidpunkten då arbetstagarens ordinarie arbete inleds och avslutas och tidpunkterna för den dagliga vilan.
Arbetstidsbokföring Bokföring som arbetsgivaren för över arbetstagarens dagliga arbetstimmar, mer- och övertidsarbete och arbetstimmar i söndagsarbete samt de ersättningar som har betalts för dessa.
Kollektivavtal Avtal mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer om branschvisa anställningsvillkor.
Kollektivavtal med allmän bindande karaktär Ett kollektivavtal som även icke-organiserade arbetsgivare (arbetsgivare som inte hör till en arbetsgivarorganisation) i branschen ska följa.
Semesterbokföring Arbetsgivarens bokföring över semesterns längd och tidpunkterna samt över löners och ersättningars storlekar liksom grunderna för hur dessa bestäms.
Semesterlön Ordinarie eller genomsnittlig lön som arbetsgivaren åtminstone ska få under semestern.
Semesterpeng Semesterpenning betalas arbetstagaren vid återkomsten till arbetet. Semesterpengen uppgår till 50 procent av semesterlönen. Semesterpengen baserar sig inte på lagstiftningen utan på ett kollektivavtal.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?