Minimivillkor för ett anställningsförhållande - Yleistä

I Finland har alla arbetstagare rätt till arbetsvillkor enligt lag och kollektivavtal. Med arbetsrelaterat utnyttjande avses att någon utnyttjar en arbetstagare i svag ställning i syfte att uppnå ekonomisk nytta.

Minimivillkoren för anställningsförhållandet gäller till exempel arbetstid, lön, familjeledigheter, sjukfrånvaro och semestrar. Om arbetsgivaren inte iakttar anställningsförhållandets minimivillkor kan det vara fråga om arbetsrelaterat utnyttjande eller till och med människohandel. Mer information om minimivillkoren finns i avsnittet Anställningsförhållande.

Arbetsrelaterat utnyttjande kan ta sig uttryck till exempel i att arbetstagaren får för låg lön och ges för mycket arbete. Vid arbetsrelaterat utnyttjande kan det vara fråga om lindrigare försummelse av arbetsvillkor eller en allvarligare gärning, där arbetstagaren har kunnat vilseledas, hotas eller hållas under förhållanden som kränker människovärdet.

Arbetsrelaterat utnyttjande förekommer inom många olika branscher. Arbetsrelaterat utnyttjande bekämpas genom samarbete mellan olika myndigheter och organisationer. Bekämpningen av arbetsrelaterat utnyttjande förutsätter också att beställarna är vaksamma och ansvarsfulla.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar tillgodoseendet av anställningsförhållandets minimivillkor och diskriminering i arbetslivet. Diskriminering i arbetslivet är till exempel om en utländsk arbetstagare på grund av sitt ursprung eller språk är tvungen att arbeta på sämre arbetsvillkor. Arbetarskyddsmyndigheten utför ingen intressebevakning, det vill säga väcker inte talan för arbetstagarens räkning och fungerar inte som biträde i rätten.

Polisen undersöker arbetsrelaterat utnyttjande som brott bland annat med brottsbenämningarna diskriminering i arbetslivet, ockerliknande diskriminering i arbetslivet, ocker och människohandel.

Arbetets beställare: identifiera och förebygg arbetsrelaterat utnyttjande

Arbetsrelaterat utnyttjande förekommer särskilt i branscher där en stor mängd underleveranser eller utländsk arbetskraft används. Beställaren bör vara medveten om hur man kan identifiera och förebygga arbetsrelaterat utnyttjande. En ansvarsfull beställare strävar till att den egna verksamheten inte möjliggör arbetsrelaterat utnyttjande.

Följande signaler kan vara ett tecken på arbetsrelaterat utnyttjande vid underleveranser:

  • Det avtalade priset för underleveransen är så lågt att arbetsgivaren inte kan betala alla arbetsgivaravgifter.
  • Du vet inte vilka som arbetar på arbetsplatsen.
  • Arbetstagarna vill inte avslöja sina arbetstider.
  • Samma arbetstagare utför ofta långa arbetsdagar.
  • Man har inte sörjt för arbetstagarnas arbetarskydd.
  • Arbetstagarna anländer inte självständigt till arbetsplatsen, utan någon lämnar dem.

Europeiska institutet för kriminalpolitik HEUNI har publicerat anvisningar om hur företag och arbetsgivare kan förebygga utnyttjande:

Handbok för företag och arbetsgivare om riskhantering särskilt i underleveranskedjor – Hur förebygga utnyttjande av arbetskraft och människohandel i Finland

Navigoi kohti vastuullista toimitusketjua – Työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi (Navigera mot en ansvarsfull leveranskedja – verktygslåda för företag för förebyggande av arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel, på finska och på engelska)

Människohandel

Med människohandel avses bland annat tvångsarbete, där brottsoffret vilseletts eller tvingats arbeta i förhållanden som kränker människovärdet genom att utnyttja offrets beroendeställning eller otrygghet. I typfallet är ett offer för arbetsrelaterad människohandel en utländsk arbetstagare. Brottsbeskrivningen för ockerliknande diskriminering i arbetslivet och människohandel ligger väldigt nära varandra. När man låter en arbetstagare utföra arbete på ett orimligt sätt utan att alls beakta arbetarskyddsaspekter eller i förhållanden som kränker människovärdet, påminner situationen väldigt mycket om människohandel. Utredning av misstänkt människohandel hör till polisen.

Hjälpsystemet för offer för människohandel

Arbetarskyddsmyndigheten kan styra eventuella offer för människohandel vilka identifierats vid arbetsplatsinspektioner eller på annat sätt till Hjälpsystemet för offer för människohandel. Vid behov gör arbetarskyddsmyndigheten en framställan om godkännande till Hjälpsystemet för offrets räkning. Ett offer måste alltid samtycka till att han eller hon styrs till Hjälpsystemet.