Arbetarskyddsinspektionens förlopp - Yleistä

Anmälan om inspektion och förberedelser inför den

Så här framskrider vanligtvis arbetarskyddsinspektionen: val av tillsynsobjekt, anmälan om inspektion, inspektion på arbetsplatsen, bedömning av iakttagandet av bestämmelserna, upprättande av inspektionsberättelse och uppföljning.I allmänhet kontaktar inspektören arbetsgivaren på förhand för att avtala om tidpunkten för arbetarskyddsinspektionen. Av skäl som är motiverade med tanke på tillsynen förrättar vi också inspektioner utan förhandsanmälan.

De ärenden som ska behandlas och de handlingar som behövs redogörs i den skriftliga inspektionsanmälan. Vissa grundläggande frågor inom arbetarskyddet samt branschspecifika riskfaktorer behandlas nästan alltid. I inspektionsanmälan berättas också vilka representanter för arbetsplatsen som det är ändamålsenligt att deltar i inspektionen. Arbetsgivaren ska se till att arbetarskyddsfullmäktigen är närvarande. Om arbetarskyddsfullmäktigen inte är på plats, ska arbetsgivaren meddela orsaken till frånvaron.

Mer information finns i vår anvisning Så här förbereder du dig inför arbetarskyddsinspektionen (pdf-fil, 157 kB).

På arbetsplatsen gör man iakttagelser och diskuterar

Vid inspektionen iakttar inspektören arbetsförhållandena under en så kallad arbetsplatsrunda. Han eller hon har rätt att röra sig i arbetsplatsens lokaler samt vid behov fotografera eller videofilma det han eller hon iakttagit. Inspektören har dessutom rätt att av arbetsgivaren få de handlingar och utredningar som avses i tillsynslagen i den omfattning som tillsynen förutsätter. Arbetarskyddsinspektören känns igen på tjänstekortet, som alltid ska finnas framlagt vid inspektionen och som kan begäras för närmare påseende.

Vid inspektionen är det viktigt att utreda arbetssäkerheten och -hälsan också genom att diskutera med de närvarande. Arbetstagarnas representanter har möjlighet att ställa frågor och framföra sina uppfattningar om de ärenden som behandlas. Inspektören ger råd om lagstiftningens innehåll och kan på en allmän nivå berätta om lösningar som konstaterats fungera på arbetsplatserna.

Indikatorer för arbetsförhållanden kan användas som hjälp för att kartlägga situationen på arbetsplatsen antingen genom inspektion eller redan före inspektionen. Användningen av indikatorerna före inspektionen hjälper inspektören att planera innehållet i dem. Arbetsplatserna kan också självständigt använda indikatorerna för att utveckla sin egen verksamhet.

På arbetsplatsen kan finnas brister eller missförhållanden som inspektören inte upptäcker eller som han eller hon inte informeras om under inspektionen. Trots detta ansvarar arbetsgivaren för att förhållandena på arbetsplatsen överensstämmer med lagstiftningen.

Bedömning och uppföljning av situationen

I slutet av inspektionen bedömer inspektören arbetsmiljön och vilka eventuella ärenden han eller hon har konstaterat strida mot arbetarskyddslagstiftningen. Inspektören är skyldig att ingripa i omständigheter som strider mot lagstiftningen och vid behov ge arbetsgivaren anvisningar, uppmaningar och temporära användningsförbud.

Det ingår inte i inspektörens behörighet att definiera eller planera detaljerade lösningar för att få situationen på arbetsplatsen att motsvara kraven i lagstiftningen. Det hör heller inte till inspektörens uppgifter att godkänna arbetsgivarens korrigeringsåtgärder.

Iakttagelserna från inspektionen antecknas i inspektionsberättelsen. Rättelse av större än ringa eller allvarliga brister följer vi upp i efterhand.