Företagshälsovård

Med stöd av lagen om utstationering av arbetstagare tillämpas även lagen om företagshälsovård på utstationerade arbetstagare. Enligt denna lag är en utländsk arbetsgivare skyldig att sörja för lagstadgad företagshälsovård för sina arbetstagare för den tid arbetet pågår i Finland.

Det måste finnas ett entydigt avtal om företagshälsovård som avtalats om med beställaren.

I lagen om företagshälsovård regleras arbetsgivarens skyldighet att sörja för företagshälsovård samt innehållet i och genomförandet av företagshälsovården. Grundtanken i lagstiftningen om företagshälsovården är att arbetsgivaren för att uppfylla förpliktelserna i företagshälsovårdslagen ska stödja sig på den sakkunskap som yrkesutbildade personer inom företagshälsovården representerar.

TyöterveyshuoltoArbetsgivaren kan skaffa företagshälsovårdstjänster via det välfärdsområde där de utstationerade arbetstagarna arbetar eller via företagshälsovården vid en privat hälsovårdscentral eller en läkarcentral. Välfärdsområdet är skyldigt att erbjuda företagshälsovårdstjänster för anställda vid företag som är verksamma inom välfärdsområdet. Privata tjänsteleverantörer kan välja sina kunder. Arbetsgivaren ska ingå skriftligt avtal om tjänsterna med företagshälsovården och göra upp en verksamhetsplan för företagshälsovården.

Grunden för företagshälsovården är arbetsplatsutredningen om vilken företagshälsovården avlägger en skriftlig rapport. De ärenden som dykt upp i arbetsplatsutredningen beaktas vid utarbetandet och uppdateringen av verksamhetsplanen för företagshälsovården. Arbetsgivaren ska ha företagshälsovårdsavtalet och rapporten om arbetsplatsutredningen tillgängliga på arbetsplatsen för alla arbetstagare.

Enligt huvudregeln ska de utstationerade arbetstagarnas egen arbetsgivare ombesörja företagshälsovården för sina arbetstagare i Finland oberoende av hur stor arbetsplatsen är eller hur länge arbetet pågår. Detta innebär att skyldigheten finns även om arbetet endast varar en mycket kort tid. Motsvarande tjänst i ursprungslandet ersätter inte företagshälsovård i Finland, eftersom det väsentliga är förhållandena på arbetsplatsen, den arbetsplatsutredning som gjorts där och den åtgärdsplan som upprättas utifrån utredningen.

Arbetarskyddsmyndigheten har i praktiken även godkänt fall där beställaren ordnar företagshälsovård för en utländsk underentreprenörs arbetstagare eller utländska hyrda arbetstagare, då ett avtal om detta mellan arbetets beställare och arbetstagarnas arbetsgivare kan påvisas.

Mer information: Arbetshälsa och olycksfall.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?