Ensiapu korkeapaineveden aiheuttamissa injektiotapaturmissa - ruotsi

En högtrycksvattenstråle som tränger in genom huden efterlämnar ofta ett vilseledande litet sticksår på huden. Smärtan, t.ex. i samband med en skada på handen, kan i början vara endast lindrig men den ökar emellertid småningom och det uppträder en tilltagande svullnad och rodnad på händer och fingrar.

Effekten av en högtrycksvattenstråle påminner om ett skottsår: en stor mängd energi förflyttas till vävnaderna och förorsakar skador i blodkärl, benstomme och andra strukturer. Nedsmutsat vatten och även luft kan råka in i vävnaderna under huden. Även om skadan på utsidan verkar lindrig kan de inre skadorna vara mycket allvarliga. Tryck under huden kan t.ex. leda till vävnadsdöd och amputation.

I första hjälpen vid olyckor med strålar av tryckvatten följer man de allmänna principerna som gäller vård av sår. Arbetet måste genast avbrytas och den skadade omedelbart föras till sjukhus.

Den viktigaste åtgärden i vården efter lägesbedömningen är att reducera trycket inom det skadade området (dekompression), avlägsna större områden av död vävnad och eventuella främmande material och försätta patienten i vila (immobilisering) samt se till antibiotikaskyddet.