Työnantajan edustaja

Människor.Utländska företag som sänder arbetskraft till Finland ska ha en företrädare i Finland. Företrädaren ska vara nåbar för den utstationerade arbetstagaren och myndigheterna under hela utstationeringstiden. Detta innebär i praktiken en adress i Finland. Det utstationerande företaget har skyldighet att under hela utstationeringstiden i Finland ha uppgifter om företaget och utstationerade arbetstagare. I praktiken sker myndighetskontakter genom en företrädare.

Utseende av företrädaren

Företrädaren ska ha rätt att förmedla alla nödvändiga dokument från det utstationerande företaget till myndigheterna. Företrädaren ska ha behörighet att företräda det utstationerande företaget i domstol samt på företagets vägnar ta emot stämningar och andra myndighetshandlingar. I praktiken får företrädaren fullmakt att agera på företagets vägnar. Företrädaren har inget arbetsgivaransvar.

En företrädare behöver inte utses, om företaget utstationerar arbetstagare i Finland i högst tio dagar. När utstationeringens längd för arbetstagarna beräknas ska den aktuella utstationeringsperioden beaktas och dessutom alla andra utstationeringsperioder under en tid för fyra månader innan utstationeringsperioden avslutades, under vilka en arbetstagare inom samma företag har arbetat i Finland. Som utstationering av arbetstagare räknas varje arbetsdag då en eller flera utstationerade utför arbete i Finland. Månaderna är kalendermånader.
4 månaders perioden.

Som företrädare kan fungera en juridisk person eller fysisk person, exempelvis en tjänstebeställare i Finland (en hyrd arbetstagares användarföretag) med fullmakt utfärdad av det utstationerande företaget, en bokföringsbyrå eller annat tjänsteföretag, som tillhandahåller tjänster för kommenderingsarbete för utländska företag. Om en utstationerad arbetstagare skickas på kommendering från utlandet till Finland till ett företag inom samma företagsgrupp, kan ett i Finland verksamt företag fungera som företrädare. Även en utländsk person som är anträffbar i Finland kan fungera som företrädare.

Med företrädarens anträffbarhet i Finland avses att hen har en postadress i Finland under utstationeringen. Företrädarens kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress och postadress) meddelas arbetarskyddsmyndigheten i samband med anmälan om utstationering av arbetstagare.

Om ett utstationerande företag inte utser en företrädare är företaget skyldigt att betala en försummelseavgift.