Information om marknadsövervakning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Föremål för marknadskontroll är produkter för vilka krav fastställs i Europeiska unionens harmoniserade gemenskapslagstiftning.

Kraven gällande maskiner anges i Europeiska gemenskapens maskindirektiv och kraven gällande personlig skyddsutrustning i förordning om personlig skyddsutrustning. Dessa har i Finland implementerats genom statsrådets förordning om maskiners säkerhet och statsrådets förordning om personlig skyddsutrustning.

Arbetarskyddsmyndigheterna försöker säkerställa att maskiner, personlig skyddsutrustning och övriga tekniska anordningar som erbjuds för användning i arbete alltid är säkra och förenliga med kraven.

Arbetarskyddsmyndigheternas marknadskontroll riktar sig till dem som släpper ut en teknisk anordning till försäljning eller användning i arbete, till exempel en maskin eller personlig skyddsutrustning. Dessa är tillverkare, importörer, försäljare eller andra motsvarande personer, bland annat arbetsgivare som tillverkar en maskin för eget bruk.

Regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet samt social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet är marknadskontrollmyndigheter. Ansvarsområdet för arbetarskydd utreder produkternas överensstämmelse med gällande krav så långt det är möjligt. Om myndighetsfunktioner behövs som inte hör till ansvarsområdets behörighet, överför ansvarsområdet ärendet till social- och hälsovårdsministeriet för handläggning. Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet fattar beslut om tillbakadragande av tekniska anordningar från marknaden eller om begränsning i överlåtandet av dem till marknaden.

Arbetarskyddsinspektörerna som marknadskontrollanter

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar genom kontroller på försäljnings-, presentations- och användningsställen att maskiner, personlig skyddsutrustning och andra tekniska anordningar som används i arbetet är säkra i den avsedda användningen och att deras märkning och dokumentation överensstämmer med kraven. När de upptäcker brister ger de instruktioner för åtgärdande av felet till tillverkaren, importören och försäljaren av den anordning som är oförenlig med kraven i enlighet med de skyldigheter som tillverkare, importör och försäljare har. Om produkten inte fås i överensstämmelse med dessa instruktioner, meddelar inspektören ärendet till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket, som överför ärendet för handläggning till social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet.

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar också att kraven på bullerutsläpp iakttas för arbetsmaskiner för utomhusbruk. Om brister upptäcks, rapporteras om anordningarna och bristerna i dessa till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen), som överför ärendet till miljöministeriet för handläggning.

Tillfälligt överlåtelseförbud utfärdat av arbetarskyddsinspektör

En arbetarskyddsinspektör kan förbjuda en finländsk tillverkare eller importör (importör till Europeiska unionen) av en maskin eller personlig skyddsutrustning att göra dessa tillgängliga i Finland och att överlåta dessa för användning i arbete i Finland. Detta kan göras om den aktuella anordningen inte överensstämmer med kraven eller i avsedd användning kunde orsaka omedelbar fara för användaren eller annan person.

Inspektören får utfärda ett förbud om det är nödvändigt för att snabbt förhindra att en anordning som inte överensstämmer med kraven eller att en farlig anordning sprids till kunderna. Ett likadant överlåtelseförbud kan en inspektör också ge en finländsk distributör, med andra ord ett företag eller en person som levererar till försäljning maskiner eller personlig skyddsutrustning som andra har tillverkat eller importerat, eller som ett företag eller en person själv säljer för användning i arbete.

Förbudet som inspektören utfärdar är tillfälligt. Ett tillfälligt användningsförbud överförs till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket, som överför ärendet för handläggning till social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet.

Dessutom kan en arbetarskyddsinspektör tillfälligt förbjuda att en kemikalie eller en anordning eller ett föremål som innehåller en kemikalie släpps ut på marknaden eller i användning. Detta blir aktuellt när en inspektör finner att kemikalier, anordningar eller föremål sannolikt inte har gjorts tillgängliga i enlighet med kraven i kemikalielagstiftningen. Förbudet överförs till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för avgörande.

Ansvarsområdet för arbetarskyddets behörighet

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket utreder produkternas överensstämmelse med gällande krav så långt det är möjligt. Om ansvarsområdet för arbetarskyddet inte lyckas avlägsna upptäckta brister i en maskin eller personlig skyddsutrustning med metoder inom sin behörighet, överförs ärendet för handläggning till social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet.

Även ett tillfälligt användningsförbud som en inspektör utfärdar för en maskin eller personlig skyddsutrustning överförs för handläggning till social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet. Ett tillfälligt användningsförbud utfärdat utifrån kemikalielagen överförs till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) för avgörande.

Beslut som social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet fattar

Social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet kan förbjuda att tekniska anordningar som inte uppfyller kraven eller orsakar fara, till exempel maskiner och personlig skyddsutrustning, släpps ut på marknaden och i användning. Villkor eller begränsningar kan också fastställas för överlåtelse av produkter. Besluten riktar sig till finländska tillverkare, importörer och försäljare av anordningar.

Dessutom kan avdelningen för arbete och jämställdhet ålägga en finländsk tillverkare, importör eller försäljare av en teknisk anordning

 • att dra bort anordningen från marknaden
 • att vidta åtgärder med vilka anordningen tas ur bruk
 • att förstöra en anordning i tillverkarens, importörens eller försäljarens besittning eller en till denne returnerad anordning som orsakar allvarlig fara
 • att informera om de åtgärder som beslutet förutsätter, om farorna med att använda anordningen och om de rättigheter som innehavaren av anordningen har.

Marknadskontrollprogram

Arbetarskyddsmyndigheternas marknadskontrollåtgärder härrör i allmänhet från iakttagelser under inspektioner och kunders anmälningar. Utöver dessa genomför regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet under ledning av social- och hälsovårdsministeriets avdelning för arbete och jämställdhet ett marknadskontrollprogram som är uppgjort för maskiner och personlig skyddsutrustning.

EU:s marknadskontrollförordning förutsätter att man i varje medlemsstat gör upp ett övervakningsprogram för marknadskontroll. I Finland har arbets- och näringsministeriet i samarbete med andra förvaltningsområden berett ett allmänt program som beskriver den finländska marknadskontrollen. Marknadskontrollprogrammet som gäller marknadskontroll av maskiner och personlig skyddsutrustning har å sin sida gjorts upp av social- och hälsovårdsministeriet.

Kontroll av ekonomiska aktörer på marknaden

Med ekonomiska aktörer avses tillverkare, tillverkarens befullmäktigade representanter, importörer och distributörer av maskiner och personlig skyddsutrustning. Med dessa avses följande personer eller företag:

 • Tillverkaren planerar och tillverkar själv eller ger någon annan i uppgift att planera och tillverka en maskin eller personlig skyddsutrustning och gör maskinen eller skyddsutrustningen tillgänglig för kunder under eget namn eller varumärke.
 • Tillverkarens befullmäktigade representant finns inom Europeiska unionen och sköter vissa av tillverkarens skyldigheter, som tillverkaren har definierat i en skriftlig fullmakt.
 • Importören finns inom Europeiska unionen och importerar en maskin eller personlig skyddsutrustning från en stat utanför unionen och gör maskinen eller skyddsutrustningen tillgänglig för andra inom unionen.
 • Den som importerar till språkområdet är skyldig att se till att maskinens eller den personliga skyddsutrustningens handlingar finns på finska och svenska.
 • Distributören gör inom unionen tillgänglig en sådan maskin eller personlig skyddsutrustning, som någon annan ekonomisk aktör har gjort tillgänglig för distributören.

Ekonomiska aktörers skyldigheter

De ekonomiska aktörernas skyldigheter fastställs enligt lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse. Dessutom preciseras skyldigheterna genom statsrådets förordning om maskiners säkerhet ja statsrådets beslut om personlig skyddsutrustning. Enligt lagen har de ekonomiska aktörerna följande allmänna skyldigheter:

Tillverkaren eller tillverkarens befullmäktigade representant (enligt fullmakten) ska

 • planera och tillverka en teknisk anordning på så sätt att den lämpar sig för det avsedda ändamålet och inte medför risk för olyckor eller hälsoolägenheter
 • visa tillförlitligt att den tekniska anordningen är förenlig med kraven
 • sammanställa teknisk dokumentation som visar överensstämmelse och i vilken myndigheterna kan kontrollera överensstämmelsen
 • upprätta adekvata bruks- och underhållsanvisningar för maskiner och anordningar samt förse den personliga skyddsutrustningen med tillverkarens anvisningar och uppgifter för att levereras med skyddsutrustningen
 • göra en märkning på en teknisk anordning om dess överensstämmelse och vid behov en märkning för att identifiera anordningen.

Importören ska för sin del

 • se till att de tekniska anordningarna som han importerar till Europeiska unionen och gör tillgängliga eller tar i bruk här, överensstämmer med de tillämpliga kraven
 • fullgöra de skyldigheter som åläggs tillverkaren om han gör en teknisk anordning tillgänglig i sitt eget namn och tillverkaren inte har uppfyllt sina ålagda skyldigheter.

Distributören ska innan en teknisk anordning görs tillgänglig säkerställa  

 • att det inte finns tydliga säkerhetsbrister i den
 • att den har ändamålsenliga anvisningar på finska och svenska
 • att den har en märkning på överensstämmelse och det finns dokumentation som visar överensstämmelse, till exempel att
  • personlig skyddsutrustning och en maskin har CE-märkning
  • det finns en EU-försäkran om överensstämmelse för den personliga skyddsutrustningen och en EG-försäkran om överensstämmelse för maskinen på finska och svenska
  • märkningarna som varnar för faror med maskinen är på finska och svenska eller uttryckta i lättförståeliga entydiga symboler eller bilder.

Dessutom ska man beakta att om en arbetsgivare för eget bruk tillverkar en maskin som faller inom maskinförordningens (400/2008) tillämpningsområde måste arbetsgivaren uppfylla de skyldigheter som åligger tillverkare. Om det avsedda användningssyftet för en teknisk anordning i arbetsbruk ändras, är det fråga om tillverkning av en ny anordning och den som ansvarar för ändringsarbetet måste sköta om tillverkarens skyldigheter.

Eventuella straffpåföljder för ekonomiska aktörer

I lagen om CE-märkningsförseelse föreskrivs om straff för den som

 • anbringar CE-märkning på en produkt utan att vara tillverkare av produkten eller tillverkarens representant
 • anbringar CE-märkning på en produkt som det inte föreskrivs i harmoniserad gemenskapslagstiftning att ska förses med sådan märkning
 • anbringar CE-märkning på en produkt trots att produkten inte överensstämmer med kraven i gemenskapslagstiftningen.

Om straff föreskrivs även för den som anbringar sådan märkning som kan vara vilseledande i fråga om CE-märkets innebörd eller grafiska utformning.

Dessutom föreskrivs i lagen om vissa tekniska anordningars överensstämmelse om straff för den tillverkare och överlåtare av tekniska anordningar avsedda för användning i arbete som bryter mot lagens krav. En person eller sammanslutning kan också dömas för ett arbetarskyddsbrott.

Information om marknadsövervakning - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Om en arbetsgivare tillverkar en maskin för eget bruk eller en sådan teknisk anordning, som inte är föremål för EU:s harmoniserade gemenskapsförfattningar, blir arbetsgivaren också tillverkare. Tillverkaren ska följa bestämmelserna för planering och tillverkning av teknisk anordning.

En arbetsgivare måste säkerställa att en maskin, personlig skyddsutrustning, ett verktyg eller annan teknisk anordning är lämplig och säker för avsett bruk innan anordningen ges till de anställda för användning.

Arbetsgivaren ska också se till att nya maskiner och personlig skyddsutrustning som köps för användning i arbete är CE-märkta och åtföljs av tillverkarens instruktioner, åtminstone på finska och svenska. Maskiner ska även ha en EG- eller EU-försäkran om överensstämmelse.

Om en arbetsgivare har för avsikt att köpa för användning i arbete en maskin eller annan teknisk anordning som är begagnad, ska arbetsgivaren säkerställa att denna har en ändamålsenlig bruksanvisning. Arbetsredskapens bruksanvisningar måste finnas tillgängliga och begripliga för användarna på arbetsplatsen.