Arbetarskyddsval - Yleistä

Arbetstagarna utser sin företrädare i arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen genom arbetarskyddsval.

På en arbetsplats med minst tio arbetstagare väljs en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare. Dessa kan väljas också på mindre arbetsplatser.

På en arbetsplats med minst 20 arbetstagare inrättas en arbetarskyddskommission. Arbetarskyddsfullmäktige är automatiskt medlemmar i arbetarskyddskommissionen. Även de övriga företrädarna i arbetarskyddskommissionen utses genom arbetarskyddsval.

Om man på arbetsplatsen har ingått ett lokalt avtal om arbetarskyddsombud, ska också dessa utses genom arbetarskyddsval.

Arbetsgivaren utser sin företrädare i arbetarskyddsverksamheten (arbetarskyddschef, medlem i arbetarskyddskommissionen). Dessa utses alltså inte genom val.

Arbetstagarna ordnar valet

Bestämmelser om arbetarskyddsval finns i tillsynslagen. Egna förfaranden har avtalats för olika branscher och dessa ska iakttas. De branschspecifika anvisningarna för hur valet ska ordnas är tillgängliga till exempel i Arbetarskyddscentralens nättjänst. Här behandlas frågan i allmänhet.

Arbetstagarna ordnar ett val för att utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare. Valet ordnas så att alla arbetstagare på arbetsplatsen har möjlighet att delta, det vill säga ställa upp som kandidat och rösta. Valet får inte i onödan störa verksamheten på arbetsplatsen och arbetsgivaren får inte försvåra ordnandet av valet.

De som ordnar valet kommer överens med arbetsgivaren om tidpunkten och platsen för valet. Valet ordnas under tiden 1.11.–31.12. året innan en ny mandatperiod börjar. Före valet ska arbetarskyddschefen kalla företrädarna för personalen till förhandlingar, där man avtalar om och fastställer verksamhetsområdet, arbetarskyddsorganisationens omfattning, arbetarskyddskommissionens medlemsantal, de olika parternas representation och uppdelningen av personalen i olika grupper.

De praktiska arrangemangen inför valet sköts av den nuvarande arbetarskyddskommissionen eller av en valkommitté, som består av företrädare för personalen. Arbetsgivaren ska anvisa arbetstagarna ett utrymme som är lämpligt för att ordna valet.

För ordnandet av valet ska arbetsgivaren tillhandahålla arbetstagarna en förteckning över arbetstagarna på arbetsplatsen. Vid behov ska arbetsgivaren tillhandahålla en särskild förteckning över arbetstagarna i tjänstemannaställning.

Information om valet ska ges i god tid

Kandidatnomineringen görs före valet för uppdragen som arbetarskyddsfullmäktig, ersättare och medlem i arbetarskyddskommissionen (om en arbetarskyddskommission inrättas). Alla som är röstberättigade i valet kan också ställa upp som kandidat. Kandidaternas namn lämnas skriftligt till valkommittén före ett fastställt datum.

Om det finns lika många kandidater för ett uppdrag som antalet personer som ska väljas, konstaterar man att kandidaterna blivit valda. Val ordnas om det finns fler än en kandidat för ett uppdrag. 

Information om valet ska ges minst 14 dagar före valdagen på ett sätt som når alla arbetstagare. Valet ordnas i form av sluten omröstning att bevara valhemligheten.

I valet kan man också rösta på andra än de som ställt upp som kandidater. Det är ändå skäl att först säkerställa att en kandidat samtycker till arbetarskyddsuppdraget, eftersom ingen kan utses mot sin vilja.

Den kandidat som fått flest röster i valet av arbetarskyddsfullmäktig utses till arbetarskyddsfullmäktig. Till ersättare utses de två kandidater som fått flest röster i valet av ersättare. Samma förfarande följs i valet av medlemmar i arbetarskyddskommissionen. Om flera kandidater får lika många röster utses vinnaren genom lottdragning.

Företrädarna kan också utses genom sämjoval till exempel vid ett valmöte, om de röstberättigade är ense om förfarandet och om de personer som ska utses. Personalen ska informeras även om ett valmöte minst 14 dagar före mötet.

Valkommittén för protokoll över både sämjoval och röstning. Protokollet läggs fram till påseende på arbetsplatsen och en kopia lämnas till arbetsgivaren.

Arbetarskyddsval - Muualla verkossa

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?