Arbetshälsovård - Lagstadgade och andra hälsoundersökningar stöder arbetsförmågan

Vid hälsoundersökningarna bedöms och stöds arbetsförmågan, bedöms habiliteringsbehovet, främjas sunda levnadsvanor, ges information för att skydda sig mot riskerna i arbetet och insamlas information om arbetet. Planen för genomförandet av hälsoundersökningarna antecknas i verksamhetsplanen för företagshälsovården.

Särskild risk för ohälsa i arbetet

Av en motiverad orsak kan arbetsgivaren hänvisa en arbetstagare till en hälsoundersökning vid företagshälsovården.

En arbetsuppgift kan ställa särskilda krav på arbetstagarens hälsa. Arbetsgivaren ska via företagshälsovården regelbundet följa hälsotillståndet hos arbetstagare som är exponerade för faktorer som medför särskild risk för ohälsa i arbetet. Dessa faktorer har uppräknats i förordningen om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild risk för ohälsa (1485/2001).

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagare i ovan nämnda arbeten som är förknippade med särskild risk för ohälsa eller hälsorelaterade krav, då arbetet inleds, deltar i en hälsoundersökning och till arbetsgivaren överlämnar ett utlåtande av företagshälsovården rörande lämpligheten för arbetsuppgiften när det gäller arbetstagarens hälsa. En arbetstagare kan inte utan motiverad orsak vägra att delta i hälsoundersökningar.

Hälsoundersökningen ska helst göras innan ett arbete som är förknippad med särskild risk för ohälsa inleds, men den ska göras senast inom en månad från det att arbetet inletts. I samband med hälsoundersökningen utreds det om arbetstagaren omfattas av sådana hälsorelaterade omständigheter, sjukdomar eller särskild överkänslighet vilka kan förvärras i arbetet eller på grund av vilka arbetstagaren inte kan ta emot arbetsuppgifterna.

De hälsoundersökningar som ska göras med jämna mellanrum grundar sig på exponeringen i arbetet

Med hjälp av regelbundna hälsoundersökningar kartläggs arbetstagarens exponering för hälsorisker och eventuella förändringar i hälsotillståndet. På samma gång ges information om hälsorisker i arbetet, anvisningar för att bekämpa olägenheter och råd för att främja den egna hälsan.

Enligt 13 § i lagen om företagshälsovård får en arbetstagare inte utan grundad anledning vägra delta i en hälsoundersökning enligt lagen, vilken är nödvändig vid placering i arbete eller under arbetets gång. I det intyg som ges utifrån hälsoundersökningen antecknas en bedömning av arbetstagarens hälsorelaterade förutsättningar att sköta de arbetsuppgifter som hör till honom eller henne eller planerats att anvisas till honom eller henne.

Hälsoundersökningar relaterade till utredningen av arbetsförmågan

Hälsoundersökningar för att bedöma och främja arbets- och funktionsförmågan är en del av företagshälsovårdens lagstadgade verksamhet. Företagshälsovården gör en hälsoundersökning, om det finns en motiverad anledning att misstänka att arbetet äventyrar arbetstagarens hälsa till exempel på grund av ensidig fysisk belastning eller psykosocial belastning som äventyrar hälsan. I dessa hälsoundersökningar gör företagshälsovården en utredning av arbetstagarens återstående arbetsförmåga, en bedömning av behovet av att anpassa arbetet och en utvärdering av rehabiliteringsmöjligheterna. Med hälsoundersökningarna är det också möjligt att förebygga till exempel missbruksproblem och hänvisning till behandling eller stöd.

Arbetsgivaren har rätt och en skyldighet att hänvisa en arbetstagare till en hälsoundersökning efter att ha upptäckt att arbetstagarens arbetsförmåga försvagats. Före hälsoundersökningen ska arbetsgivaren och arbetstagaren föra ett samtal om arbetstagarens arbetsförmåga, till exempel enligt den modell för tidigt ingripande vilken är i användning på arbetsplatsen. Arbetstagaren är skyldig att delta i hälsoundersökningar vid företagshälsovården vilka arbetsgivaren av en motiverad orsak hänvisar arbetstagaren till.

Också arbetstagaren kan på eget initiativ be att företagshälsovården undersöker hälsan för att reda ut den personliga arbetsbelastningen och arbetsförmågan.

Utöver lagstadgade hälsoundersökningar kan arbetsgivaren ordna frivilliga hälsoundersökningar

Arbetsgivaren kan om denne så önskar erbjuda också frivilliga hälsoundersökningar hos företagshälsovården för arbetstagarna.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?