Kemiska agenser - Storolycka - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren ska vidta nödvändiga åtgärder för förebyggande av risker för storolyckor och för begränsning av följderna av dem.

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna nödvändig undervisning och anvisningar om hur riskerna ska avvärjas samt om förfaringssättet i händelse av en olycka, om man i arbetet hanterar eller på arbetsplatsen förvarar ämnen som kan orsaka en storolycka eller om det i arbetet annars föreligger risk för en storolycka. Arbetsgivaren ska ordna övningar på arbetsplatsen.

Risk för storolycka kan förekomma bland annat i fabriker som tillverkar explosiva varor, kraftverk och gruvor samt vid lagring, användning eller tillverkning av brand- och explosionsfarliga eller hälsofarliga kemikalier.

Avvärjande av risk för storolycka

Arbetsgivaren ska i all verksamhet på arbetsplatsen fortgående vidta nödvändiga åtgärder för förebyggande av riskerna för storolyckor och för begränsning av följderna av dem. När arbetsgivaren reder ut och bedömer risker i arbetet som avses i 10 § i arbetarskyddslagen (738/2002), ska arbetsgivaren även bedöma risken för storolyckor på arbetsplatsen.

Dessutom ska arbetsgivaren förbereda sig på risken för en storolycka som kan orsakas av reparations-, underhålls- och ändringsarbeten samt andra motsvarande åtgärder.

När arbetsgivaren upprättar och uppdaterar handlingar ska de frågor gällande risker för arbetstagarnas säkerhet och hälsa som ingår i handlingarna behandlas tillsammans med arbetstagarna eller deras representant. Arbetstagaren ska i sin tur noggrant iaktta arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar för förebyggande och avvärjning av risker för storolyckor.

Arbetstagarna ska instrueras i förfaranden vid olyckssituationer

Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna tillräcklig utbildning och handledning i hur faran kan avvärjas och om de riktiga förfaringssätten enligt räddningsplanen om en olycka inträffar. Dessutom ska arbetsgivaren ordna övningar genom vilka arbetsgivaren kan säkerställa att organisationens planer, beredskap, utbildning och anvisningar är ändamålsenliga och fungerar i praktiken.

Hur en räddningsplan fungerar i praktiken kontrolleras med hjälp av räddningsövningar.

Om arbetsgivarens skyldigheter föreskrivs i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005). Enligt lagen ska arbetsgivaren i egenskap av en verksamhetsutövare vidta åtgärder för att förebygga risker för kemikalierelaterade storolyckor samt upprätta ett dokument som beskriver verksamhetsprinciperna eller en säkerhetsrapport och en intern räddningsplan. Vidtagandet av åtgärderna övervakas av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes).

Olycksrisken ska beaktas i planeringen av arbetet

Förutom en risk för en storolycka ska arbetsgivaren även beakta risker för andra olyckor såsom brand-, explosions- eller drunkningsrisk. Ytterligare information om temat finns på sidan Förebyggande av olyckor.

Kemiska agenser - Storolycka - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Även arbetstagarna är skyldiga att förebygga storolyckor

Arbetstagaren ska noggrant iaktta arbetsgivarens föreskrifter och anvisningar för förebyggande och avvärjning av risker för storolyckor. Arbetstagarna ska utan dröjsmål underrätta arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen om brister som de noterat.

Var och en som noterar eller får veta om att en brand eller en annan olycka har inträffat eller hotar att inträffa och kan inte genast avvärja denna brand eller olycka är skyldig att utan dröjsmål underrätta de som befinner sig i fara om detta, att utlysa larm samt att vidta räddningsåtgärder enligt sin förmåga.

Kemiska agenser - Storolycka - Muualla verkossa