Fysikaliska agenser - Vibration - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Handvibration förmedlas till en persons händer när personen rör vid ett vibrerande föremål. Kroppsvibration förmedlas i sin tur till en persons kropp när personen sitter, står eller ligger på en vibrerande yta.

Handvibration från arbetsredskap och -stycken kan skada blodcirkulationen, nervsystemet, senorna, musklerna och benbyggnaden i händerna. Vibration i arbetet kan orsaka vita fingrar eller polyneuropati i händerna som kan ersättas som yrkessjukdom. Kroppsvibration har i sin tur konstaterats speciellt öka smärta i nedre ryggen och skador på ryggraden. Därför ska arbetsgivaren minska olägenheterna med och riskerna för exponering för vibration.

Insats- och gränsvärden har fastställts för vibration. När insatsvärdena överskrids ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att minska olägenheterna och riskerna. Gränsvärdet får inte överskridas.

Fysikaliska agenser - Vibration - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Om du använder vibrerande verktyg eller rörliga arbetsmaskiner ska du be att få se bedömningen av den exponering för vibrationer och risker som du utsätts för.

Om insatsvärdet för exponering för vibration överskrids ska du delta i företagshälsovårdens regelbundna hälsoundersökningar.

Som arbetstagare ska du

 • utföra ditt arbete enligt arbetsgivarens anvisningar så att exponeringen för vibration är så liten som möjligt
 • underrätta arbetsgivaren om fel och brister som orsakar vibration
 • åtgärda ovan nämnda brister eller fel enligt arbetsgivarens anvisningar, din yrkesskicklighet och erfarenhet, om du kan göra det på ett säkert sätt
 • delta i företagshälsovårdens regelbundna uppföljning av hälsotillståndet om exponeringen för vibration överstiger insatsvärdet.

Fysikaliska agenser - Vibration - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

I vibrationsförordningen (48/2005) fastställs både ett insatsvärde och ett gränsvärde för hand- och kroppsvibration. Dessutom föreskriver förordningen att arbetsgivaren ska reda ut om arbetstagarna kan bli exponerade för vibration. Om detta är möjligt ska arbetsgivaren

 • reda ut vilka som exponeras, i hurdana situationer de exponeras och vilka agenser som orsakar vibrationerna
 • röja undan de agenser som orsakar vibrationer eller minska de olägenheter som de medför i så hög grad som den tekniska utvecklingen och de tillgängliga metoderna för en minskning av olägenheter tillåter
 • bedöma och vid behov mäta hur kraftig och långvarig den vibration som respektive arbetstagare utsätts för  under vibrationsperioderna och förvara dessa uppgifter om exponeringen
 • bedöma hur exponeringen för vibration påverkar arbetstagarnas hälsa och säkerhet (bedömning av vibrationsrisker) samt förvara och uppdatera bedömningen
 • utarbeta och genomföra ett vibrationsbekämpningsprogram, om exponeringen överstiger insatsvärdet
 • se till att arbetstagarnas exponering inte överstiger gränsvärdet
 • omedelbart minska exponeringen och förbättra skyddet mot vibration om exponeringen har överskridit gränsvärdet
 • informera exponerade arbetstagare om bedömningen av exponeringen och riskerna för vibration och resultaten av den samt utbildning och handledning i vibrationsrelaterade frågor
 • se till att företagshälsovården identifierar arbetstagare som är särskilt exponerade för vibrationsrisker och att i synnerhet skydda dessa arbetstagare mot olägenheter på grund av vibration.

Om en arbetstagare diagnostiseras med en sådan sjukdom eller annat hälsorelaterat men konstateras hos som sannolikt har orsakats av exponering för vibration i arbetet ska arbetsgivaren kontrollera att ovan nämnda åtgärder är adekvata och effektiva. Dessutom ska hälsotillståndet hos alla andra arbetstagare som exponeras på samma sätt kontrolleras.

Arbetsgivaren ska förse de arbetstagare som exponeras för vibration i arbetet med nödvändiga uppgifter om resultaten av sin egen bedömningen för vibrationsrisk. Utifrån dessa uppgifter bör arbetstagaren kunna se storleken på sin egen exponering för vibration i förhållande till gränsvärdet och insatsvärdet. Dessutom borde arbetsgivaren se till att de viktigaste vibrationsarbetena och de agenser som ökar olägenheterna med vibrationer har beaktats korrekt när exponeringen och risken för vibrationer bedöms. Arbetsgivaren ska också underrätta de arbetstagare som exponeras för vibrationer

 • hur arbetsgivaren har för avsikt att röja undan vibrationsrelaterade risker och olägenheter eller minska dem så mycket som möjligt på arbetsplatsen
 • vilka gräns- och insatsvärdena är för de vibrationer som arbetstagarna exponeras för
 • i vilken grad arbetstagarna exponeras för vibrationer enligt bedömningarna och mätningarna
 • hurdana risker eller olägenheter vibrationerna från använda arbetsredskap orsakar arbetstagarnas hälsa och säkerhet
 • hur arbetet kan utföras säkert
 • hur arbetstagarna kan identifiera skador och symptom orsakade av vibration samt hur och till vem de ska anmälas på arbetsplatsen
 • hur företagshälsovården på arbetsplatsen har organiserats och hur företagshälsovården följer upp arbetstagarnas hälsotillstånd.

Arbetsgivaren ska ordna företagshälsovården så att arbetstagarnas hälsotillstånd följs upp regelbundet om exponeringen för vibration överstiger insatsvärdet.

I tillämpningsguiden om vibrationsdirektivet finns information om vibration, bedömning och beräkning av vibration samt skadliga verkningar och minskning av dem.

Fysikaliska agenser - Vibration - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker om orsakas av vibrationer (48/2005)

Statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001, ändrad 831/2005)

 • 4a § Hälsoundersökningar vid överskridande av insatsvärdena för agenser som medför särskild fara för ohälsa

Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008)

 • 5 § Tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants förpliktelser
 • Bilaga I punkt 1.5.9. Vibration
 • Bilaga I punkt 2.2.1.1. Anvisningar
 • Bilaga I punkt 3.6.3.1. Vibration

Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)

Fysikaliska agenser - Vibration - Muualla verkossa