Biologiska agenser - Utbildning och handledning av arbetstagare samt information om specialfall

Arbetstagare ska informeras om hälsoriskerna.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får tillräcklig och ändamålsenlig utbildning baserad på all tillgänglig information. Arbetstagarna ska särskilt få sådan information och sådana instruktioner, som gäller

 • potentiella hälsorisker
 • skyddsåtgärder för att förebygga exponering
 • hygieniska krav
 • användning av skyddsutrustning och skyddskläder
 • hur arbetstagarna ska agera i risksituationer och förebygga dem.

Utbildning ska

 • ordnas när sådant arbete inleds där man kommer i kontakt med biologiska agenser
 • anpassas så att den beaktar nya och förändrade risker
 • upprepas regelbundet.

Information till arbetstagare i särskilda situationer

Arbetsgivaren ska utarbeta skriftliga anvisningar för arbetsplatsen och ha dem framlagda. Anvisningarna ska åtminstone innehålla de rutiner som följs

 • när det sker en olycka eller uppstår en farlig situation som innebär hantering av biologiska agenser
 • vid hantering av biologiska agenser som hör till grupperna 3 och 4.

Arbetstagaren ska omedelbart informera sin chef eller den som ansvarar för arbetarskyddet om varje olycksfall eller tillbud som anknyter till hantering av biologiska agenser.

Arbetsgivaren ska omedelbart underrätta arbetstagarna eller deras representanter om alla olyckor eller tillbud som kan ha lett till spridning av biologiska agenser och som kan orsaka allvarlig smitta eller sjukdom.

Dessutom ska arbetsgivaren underrätta arbetstagarna eller deras representant så snabbt som möjligt

 • att det inträffat en allvarlig olycka eller tillbud
 • vilka orsakerna till olyckan eller tillbudet var
 • vad som har gjorts eller kommer att göras för att åtgärda situationen.