Grå ekonomi och arbetarskydd - Yleistä

Grå ekonomi förekommer inom alla branscher. Branscher som är arbetskraftsintensiva och omfattar en stor mängd underleveranser är särskilt exponerade för fenomen inom grå ekonomi. Många myndigheter samarbetar för att bekämpa grå ekonomi, till exempel arbetarskyddsmyndigheten, Skatteförvaltningen, polisen och Tullen.

Det är viktigt att bekämpa grå ekonomi

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar bland annat följande i bekämpningen av grå ekonomi:

  • Arbetsgivarna anlitar enbart utländsk arbetskraft med rätt att arbeta i Finland.
  • Arbetsgivarna betalar till arbetstagarna minst den lön som har fastställts i det allmänt bindande kollektivavtalet.
  • Arbetstagarnas arbetstider och övertidsarbeten är förenliga med lagen och avtalen.
  • Beställarna anlitar vid hyrt arbete och underleveranser sådana avtalsparter som uppfyller skyldigheterna enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet.
  • Aktörerna inom byggbranschen (byggherrar, huvudsakliga genomförare av byggprojekt och arbetsgivare) ser till att alla arbetstagare på byggarbetsplatserna har ett personkort som är försett med foto.
  • Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet på byggarbetsplatsen har en uppdaterad arbetstagarförteckning.