Tillstånd och anmälningar - Arbete som utförs endast tidvis

Enligt grundregeln i arbetstidslagen är den ordinarie arbetstiden högst åtta timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Den ordinarie arbetstiden per vecka kan även ordnas så att den är i genomsnitt 40 timmar under en högst 52 veckor lång tidsperiod. I riksomfattande kollektivavtal kan man avtala om avvikande arbetstid per dygn.

Om arbetet till sin natur är sådant att det utförs endast tidvis under en dygnslång arbetstid, då arbetstagaren måste vara beredd på att arbeta, kan arbetarskyddsmyndigheten ge tillstånd att avvika från bestämmelserna om ordinarie arbetstid och dygnsvila.

Ansökan

Dispens för arbete som utförs endast tidvis ansöks hos Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. Kontaktuppgifter.

Om du skickar ansökan med e-post, rekommenderar vi att använda regionförvaltningsverkets skyddade e-postförbindelse. Använd skyddad e-postförbindelse åtminstone då du skickar material med sekretessbelagd eller i övrigt känslig information. Skyddad e-post (Obs! Ändra språket på din browser till svenska ifall du vill använda skyddad e-post på svenska.)

Blankett (pdf): Ansökan: Dispens för arbete som utförs endast tidvis

Ärendets avgörande förutsätter att förtroendemannen eller förtroendeombudet ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt i ansökan. Om ovan nämnda representant för arbetstagarna inte finns på arbetsplatsen ska arbetarskyddsombudet ges tillfälle att uttrycka sin synpunkt. Om det inte finns någon arbetstagarrepresentant på arbetsplatsen ska tillfälle att uttrycka synpunkter ges separat till varje arbetstagare som berörs av ansökan.

Förlängning av dispens

Om arbetsförhållandena inte har förändrats väsentligt efter beviljandet av dispensen kan arbetsgivaren och förtroendemannen eller en annan arbetstagarföreträdare som avses i 36 § i arbetstidslagen avtala om förlänga dispensen som beviljats för en begränsad tid. Parterna kan dock inte avtala om att förlänga en dispens för en begränsad tid som har beviljats innan den 1.1.2020. I dylika fall måste en ny tillståndsansökan göras för att fortsätta den ordinarie arbetstiden i enlighet med dispensen.

I situationer då det är möjligt att förlänga tillståndet genom att avtala om det, men en avtal inte uppstår, kan arbetsgivaren göra en ny tillståndsansökan till arbetarskyddsmyndigheten.

Tillståndet begränsar inte tidsanvändningen för förtroendeuppdrag

På arbetsplatserna har det framkommit situationer där förtroendemannens eller arbetarskyddsfullmäktigens tidsanvändning har begränsats med hänvisning till tillståndsvillkoren. Vid skötseln av dessa förtroendeuppdrag är det dock inte fråga om sådan arbetstid som avses i arbetstidslagen, så det finns inget hinder för att placera förtroendeuppdrag på den fritid som avses i tillståndsvillkoren. Enligt lagen och kollektivavtalet ska arbetsgivaren bevilja ledighet från arbetet för den tid som förtroendeuppdraget varar och även om en ersättning som motsvarar lönen betalas för detta är det inte fråga om arbetstid. Om ersättningar som hänför sig till skötseln av förtroendeuppgifterna avtalas i kollektivavtalet eller lokalt.

Tillstånd och anmälningar - Arbete som utförs endast tidvis - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetstidslag (872/2019)

  • 5 § Allmän arbetstid
  • 25 § dygnsvila
  • 39 § dispens

Tillstånd och anmälningar - Arbete som utförs endast tidvis - Muualla Tyosuojelu.fissä