Kemiska agenser - Gränsvärden

Vid riskbedömning på arbetsplatsen ska man beakta gränsvärdena för exponering i arbetet. Det finns gränsvärden för exponering för både orenheter i arbetsplatsluften och biologiska agenser. Gränsvärden fastställs på både EU-nivå och nationell nivå, och deras lagstiftningsmässiga status varierar. Gränsvärdena för exponering i arbetet kan vara bindande eller icke-bindande. Gränsvärdet för exponering för ett ämne i arbetet ska anges i säkerhetsdatabladet (punkt 8.2).

Bindande gränsvärden

För vissa luftföroreningar på arbetsplatsen finns bindande gränsvärden föreskrivna. Bindande gränsvärden finns för asbest och bly samt luftföroreningar. Gränsvärdet får inte överskridas men om detta trots allt sker ska arbetsgivaren omedelbart minska exponeringen så att gränsvärdet inte överskrids igen.

Exakta uppgifter om gränsvärden som binder arbetsgivaren finns i statsrådets förordning om avvärjande av cancerrisk i anslutning till arbete (1267/2019) (bilaga 2).

Asbest

Med asbest avses fiberformade silikatmineraler. Asbest är cancerframkallande och särskilda krav finns föreskrivna för asbest. För mer information om detta, se Asbest-sidan. Exponeringsgränsvärdet för arbetstagare är 0,1 fiber / cm3, gränsvärdet för arbetsområdet är 0,01 fiber / cm3.

Bly

Koncentrationen av metalliskt bly och blyets oorganiska föreningar i form av bly i luften på arbetsplatsen, mätt inom arbetstagarens andningssektor, får inte, överstiga 0,10 milligram per kubikmeter luft som ett medeltal för åtta timmar. Om blyhalten i en arbetstagares blod överstiger 50 mikrogram per deciliter får arbetstagaren inte anlitas för arbete som medför exponering för bly. Är värdet för blyhalten i blodet hos någon arbetstagare på arbetsplatsen 40 mikrogram per deciliter eller större, skall arbetsgivaren särskilt kontrollera blykoncentrationen i luften på arbetsplatsen, blyhalten i arbetstagarnas blod och de eventuella men för hälsan som förorsakats av bly. Blykoncentrationen i luften på arbetsplatsen skall kontrolleras genom regelbundna mätningar minst var tredje månad. Tidsintervallen mellan mätningarna får vara längre, om mätningarna av blyhalten i blodet visar att blyhalten i ingen arbetstagares blod överstiger 40 mikrogram per deciliter.

Halter av föroreningar som befunnits skadliga dvs. HTP-värden

Halterna av föroreningar som befunnits skadliga (HTP) baserar sig på social- och hälsovårdsministeriets uppskattningar av de lägsta halterna av orenheter i arbetstagarnas inandningsluft som kan medföra olägenheter eller äventyra arbetstagarnas säkerhet eller hälsa eller reproduktiva hälsa. De har fastställts genom social- och hälsovårdsministeriets förordning med stöd av arbetarskyddslagen. Arbetsgivaren ska beakta HTP-värdena vid utredningen och bedömningen av risker i arbetet i samband med att man bedömer arbetstagarnas exponering och mätresultatens betydelse.

HTP-värden 2020-publikation. Social- och hälsovårdsministeriet.

HTP-värdena har angetts som halter av ämnet i andningszonen. För exponering under en hel dag anges genomsnittshalt för åtta timmar. Om ämnet medför akuta effekter eller om exponeringstiden är kort ska även kortvarigare exponering bedömas. Provtagningstiden vid mätningen ska om möjligt vara densamma som jämförelsetiden för HTP-värdet, dvs. 15 minuter.

HTP-värdena bereds av HTP-sektionen som är underställd delegationen som bereder arbetarskyddsbestämmelser. Vid behov anlitas sakkunniga. Vid beredningen av värdena (upprättande av motiveringspromemorior) går man igenom litteratur och forskning om ett ämne eller en ämnesgrupp och föreslår utifrån detta ett HTP-värde för ämnet eller ämnesgruppen.

Motiveringspromemoriorna för HTP-värdena har samlats på finska i alfabetisk ordning på sidan Motiveringspromemorior.

Gränsvärden för biologiska exponeringsindikatorer

Med mätning av biologisk exponering dvs. biomonitorering avses en bedömning av kroppens kemikaliebelastning eller den senaste exponeringen. Med den avses också bedömning och uppföljning av hälsorisker relaterade till exponering med hjälp av analys av biologiska prov.

Vid biomonitorering samlar man vanligen in blod- eller urinprov av arbetstagarna för att mäta exponeringen för ett ämne eller dess ämnesomsättningsprodukt. Biomonitorering beaktar alla exponeringsvägar: huden, andningsvägarna och matsmältningskanalen. Att ta reda på den totala exponeringen är särskilt viktigt vid bedömningen av exponeringen och medföljande hälsorisker när det gäller ämnen som i hög grad absorberas via huden eller som ackumuleras i kroppen vid fortlöpande, återkommande exponering. Genom biomonitorering kan man därför komplettera resultaten av mätningarna av orenheter i luften på arbetsplatsen. 

Resultaten av biomonitoreringen jämförs med gränsvärden, av vilka det finns ett bindande gränsvärden för bly som fastställts av statsrådet och för andra de indikativa gränsvärden som fastställts av social- och hälsovårdsministeriets, härledda från gränsvärden för orenheter i luften på arbetsplatsen, dvs. HTP-värden. Det indikativa gränsvärdet motsvarar åtta timmars exponering på HTP-nivå.

Dessa indikativa gränsvärden har fastställts för arsenik och dess oorganiska föreningar, kvicksilver och dess oorganiska föreningar, etylbensen, fenol, krom (VI)-föreningar, xylen, bly och dess oorganiska föreningar, metylen-bis (2-kloranilin) MOCA, svavelkol, styren, tetrakloreten, toluen och trikloreten. Gränsvärdena finns i SHM:s publikation HTP-värden 2020.

Kemiska agenser - Gränsvärden - Muualla verkossa