Tipsa oss

Med den här blanketten kan du skicka tips om grå ekonomi till arbetarskyddsmyndigheten. Uppge på blanketten allt du vet om ärendet så detaljerat som möjligt. Informationen behandlas konfidentiellt inom regionförvaltningsverkens ansvarsområden för arbetarskyddet.

Arbetarskyddsmyndighetens roll och olika tillsynsuppgifter i bekämpningen av grå ekonomi

  • Arbetsgivarna använder endast sådan utländsk arbetskraft som har rätt att arbeta i Finland.
  • Arbetsgivarna betalar arbetstagarna lön som är minst minimilönen i det allmänt bindande kollektivavtalet.
  • Arbetstagarnas arbetstider och övertidsarbete följer lagar och avtal, och inom transportbranschen är kör- och vilotiderna i enlighet med bestämmelserna.
  • I hyrt arbete och underleveranser anlitar beställarna avtalspartner som uppfyller skyldigheterna i beställaransvarslagen (bl.a. betalning av skatter, pensioner, olycksfallsförsäkring och företagshälsovård).
  • Beställarna ser till att de inte ingår avtal med aktörer som har näringsförbud. Beställarna ingår inte heller sådana avtal där beställaren borde ha känt till att avtalsparten inte har för avsikt att iaktta sina lagstadgade betalningsskyldigheter (till exempel ett s.k. underprissatt avtal).
  • Aktörerna inom byggbranschen (byggherrar, huvudentreprenörer och arbetsgivare) och varvsaktörerna (från och med 1.7.2022) ser till att alla arbetstagare som arbetar på byggarbetsplatserna har ett personkort med foto.
  • Den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet har en aktuell arbetstagarförteckning på arbetsplatsen.