Tillstånd och anmälningar - Unga

Med ung arbetstagare avses arbetstagare under 18 år. Arbetet får inte inverka skadligt på den unga arbetstagarens hälsa eller utveckling eller på skolgången. Det finns en lag som ska skydda de unga arbetstagarna och förordningar som getts utgående från lagen.   

Vissa arbeten anses vara så farliga eller skadliga att de har begränsats för unga. Vissa arbeten är helt förbjudna för unga. Arbetsgivaren måste göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheterna och den unga personens vårdnadshavare om farligt arbete innan arbetet inleds och utförs av en ung person. I särskilda fall kan arbetarskyddsmyndigheten bevilja undantagstillstånd från bestämmelserna om unga arbetstagare.

Plussisallot_Unga

Tillstånd och anmälningar - Unga - Lisää Tyosuojelu.fissä