Lön - Lön för sjukdomstid

Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om sjukfrånvaron enligt arbetsgivarens anvisningar.

Denna sida finns också på estniska, ryska, litauiska och polska.


Enligt arbetsavtalslagen har en arbetstagare som på grund av sjukdom eller olycksfall är förhindrad att utföra sitt arbete rätt till lön för sjukdomstid. Enligt lagen betalas lön för sjukdomstiden för den dag arbetstagaren insjuknat, om det hade varit arbetstagarens arbetsdag, och för de följande nio arbetsdagarna som infaller på vardagar. Heldagar inräknas inte i vardagarna.

Om anställningsförhållandet har varat minst en månad, har arbetstagaren rätt att under den tid hindret varar få sin fulla lön. Om anställningsförhållandet varat mindre än en månad har arbetstagaren rätt att få hälften av sin lön.

Om arbetstagaren iakttar varierande arbetstid har arbetstagaren rätt till lön för sjukdomstid om ett arbetsskift som infaller under tiden för arbetsoförmågan har antecknats i arbetsskiftsförteckningen, om det på annat sätt har överenskommits om arbetsskiftet eller om det med tanke på förhållandena annars kan anses vara klart att arbetstagaren skulle ha arbetat om han eller hon haft arbetsförmåga. Lönen för sjukdomstid bestäms på motsvarande sätt även när det har avtalats om fast arbetstid och mängden mertidsarbete under de sex månader som föregår sjukdomstidens början i genomsnitt har överstigit den avtalade mängden minst fyrdubbelt.

Förutsättningen för lön för sjukdomstiden är att

  • frånvaron beror på arbetsoförmåga till följd av sjukdom eller olycksfall
  • arbetsoförmågan inte beror på avsiktligt förfarande eller grov oaktsamhet
  • grunden för sjukfrånvaro har visats genom en tillförlitlig utredning
  • arbetsgivaren har underrättats om sjukfrånvaro på ett adekvat sätt
  • sjukdomen eller olycksfallet orsakar oförmåga att utföra arbetsuppgifter enligt arbetsavtalet.

Bestämmelser om lön för sjukdomstid baserade på kollektivavtal

Bestämmelserna om lön för sjukdomstid i kollektivavtal avviker i allmänhet från minimivillkoren i arbetsavtalslagen. Enligt kollektivavtal är bland annat betalningsperioden för lön för sjukdomstiden ofta längre än enligt arbetsavtalslagen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?