Icke-professionellt elarbete - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Följande arbeten inom elbranschen är tillåtna för en insatt eller instruerad person, om man lägger tillräcklig omsorg på att utföra dem:

  • löstagning och fastsättning av täcklock för installationsdosor för högst 250 volt nominell spänning, installation, reparation och underhåll av enfasiga stickproppar, anslutningsledningar, skarvsladdar och inredningsarmaturer, samt med dem jämförbara arbeten
  • elarbeten på anläggningar för högst 50 volt nominell växelspänning (ac) eller 120 volt nominell likspänning (dc)
  • driftsarbeten i en elanläggning, vars spänningsförande delar är skyddade mot oavsiktlig beröring
  • reparation av elapparater som uppförts för eget bruk, om detta ansluter sig till hobbyverksamhet inom elbranschen.

Icke-professionellt elarbete - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Utför inga elarbeten om du inte känner till dem och kraven på dess elsäkerhet eller om du inte har instruerats i dem.

Icke-professionellt elarbete - Työnanatajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Låt endast behöriga personer utföra elarbeten.

Icke-professionellt elarbete - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 14 § Undervisning och handledning för arbetstagarna
  • 39 § Fysikaliska agenser och elsäkerhet

Elsäkerhetslag (1135/2016)

Statsrådets förordning om säkerheten i drivningsarbete (749/2001)

Icke-professionellt elarbete - Muualla verkossa

Icke-professionellt elarbete - Sanasto

Vokabulär

Lekmanna elarbete En person som inte är en yrkesperson och som inte har instruerats i arbetet.
Instruerad person inom elbranschen En person som yrkespersoner inom elbranschen instruerat i arbetet så att personen kan undvika elrelaterade risker.
Yrkesperson inom elbranschen En person som har lämplig utbildning och erfarenhet och som på basis av dem kan bedöma och undvika elrelaterade risker.
Handledning och instruktion inom elbranschen Muntliga eller skriftliga anvisningar för arbete med elapparater.
Elarbete Arbete med elapparater eller i närheten av dem, såsom testning och mätning, reparation, byte, ändring, expansion, installation och besiktning.
Annat arbete än elarbete Arbete i närheten av elapparater, såsom byggande, grävning, städning, målning.