Personal företrädares rätt till information - Alasivu

Beställaren ska på begäran även informera personalens företrädare om vissa omständigheter avseende avtal om hyrd arbetskraft och underleveranser. Rätten till information gäller förtroendemän, förtroendeombud och arbetarskyddsfullmäktige. Skyldigheten att lämna uppgifter är inte automatisk, utan företrädare för personalen ska begära informationen av arbetsgivaren.

Beställaren ska på begäran informera om orsaken till användning av hyrd arbetskraft, mängden arbetskraft som används, företagets identifieringsuppgifter, arbetsställe, arbetsuppgifter, avtalets längd och tillämpligt kollektivavtal eller centrala arbetsvillkor.

Dessutom har förtroendemän, förtroendeombud och arbetarskyddsfullmäktige rätt att med fullmakt av en hyrd arbetstagare av dennes arbetsgivare få nödvändiga uppgifter för att reda ut meningsskiljaktigheter relaterade till den hyrda arbetstagarens lön eller anställningsförhållande. Rätten till information gäller också sådana avtal om hyrd arbetskraft där arbetet pågår under tio arbetsdagar.