Ensiavun toimintaohjeet ruotsi - sisältö

De centrala strategierna inom första hjälpen är förberedelse och planering av åtgärderna vid en eventuell olycka, förebyggandet av olyckor och en god insatsberedskap.

Riskidentifieringen utgör utgångspunkten för all planering och utarbetningen av anvisningar på arbetsplatsen. I allmänhet finns det endast några få sannolika riskfaktorer på arbetsplatsen och förberedelserna koncentreras till att planera hur dessa kan förebyggas och vilka åtgärder som ska sättas in. Alla skall känna till anvisningarna för hjälpinsatserna vid en olycka.

Anvisningarna informerar om

 • vem som leder och organiserar hjälpinsatserna vid en olycka
 • vem som tillkallar räddningstjänsten
 • vem som ansvarar för första hjälpen
 • utrustningen för första hjälpen, placering och ansvarig person
 • hur flyttandet av skadade personer ordnas
 • vart ambulansen dirigeras
 • hur man kontaktar beredskapsgruppen för första hjälpen eller någon av gruppens medlemmar (om det finns en sådan grupp på arbetsplatsen).

Avståndet från stora industrianläggningar till sjukhus och ambulanser kan variera. Det är bra att komma överens om rutiner med personalen inom den lokala sjuktransports- och räddningstjänsten t.ex. hur larmet slås (112/porten/kontrollrummet) och hur räddningstjänsten lättast kan ta sig in till industriområdet genom porten.

Anvisningarna kan omfatta rutinåtgärderna som vidtas när en olycka inträffar:

 • Klarlägg vad som har hänt.
 • Finns det risk för ytterligare olyckor?
 • Hjälp andra men tänk också på din egen säkerhet!
 • Tillkalla yrkesmässig hjälp så snabbt som möjligt.
 • Ge första hjälpen.
 • Se till att den skadade hålls varm och lugna honom eller henne tills räddningstjänsten kommer fram.

Lokala anvisningar om åtgärderna i speciella situationer anpassas alltid till förhållandena på arbetsplatsen. Då det gäller olyckor som orsakas av t.ex. frätande, giftiga eller brandfarliga och explosiva kemikalier är det ofta befogat att ta fram särskilda rutinanvisningar.

Säkerhetsdatabladen ska vara tillgängliga

Information om farliga egenskaper hos kemiska ämnen och om särskilda åtgärder för första hjälpen finns i produkternas säkerhetsdatablad och i säkerhetsinstruktionerna för kemikalier som medför risk för olycka. Säkerhetsdatabladen för kemikalier som medför särskild fara ska vara lättillgängliga på platsen där kemikalien används eller lagras, så att också räddningspersonalen får information om dem genast när de anländer till platsen. Det lönar sig också att skapa särskilda kemikaliekort, av vilka det lätt och snabbt framgår

 • de faror som kemikalien orsakar
 • rätt skydd
 • instruktioner för första hjälpen.

Om det finns antagonister som kan användas mot plötsliga förgiftningar och skador orsakade av kemiska ämnen ska man se till att dessa anskaffas till arbetsplatsen och att man där eller inom akutvården känner till hur de ska användas.

Snabb tillgång till nöddusch eller ögonspolning kan förhindra att allvarliga ögon- eller brännskador uppstår. Om det i arbetet består brand- eller explosionsfara eller risk för att råka ut för stänk på huden, i ögonen eller på kläderna av kemiska ämnen som t.ex. baser, syror och andra frätande och giftiga ämnen som tränger in genom huden, borde det finnas en möjlighet att omedelbart kunna skölja det skadade området med rikligt vatten.

På arbetsplatsen ska vid behov finnas anvisningar för vård av högtrycksskador. På sidan Första hjälpen vid injektionsolyckor föranledda av högtrycksvatten finns ett exempel på en sådan anvisning.

Det är t.ex. möjligt att vid en olycka hejda absorberingen av fluorvätesyra genom att smörja in huden med kalciumglukonatgel efter att det drabbade området har sköljts med vatten. På samma sätt kan fenolstänk sköljas med polyetylenglykollösning. Vid cyanidförgiftning kan amylnitrat som inhalationsvätskeförpackning anskaffas på arbetsplatsen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?