Hyrt arbete - Minimivillkor för hyrd arbetskraft

Bemanningsföretaget avtalar med användarföretaget om uthyrningen av arbetstagare. Bemanningsföretaget är arbetstagarens arbetsgivare, men arbetet utförs i användarföretaget.

Förmedlingsavgifter får inte tas ut av uthyrda arbetstagare.

Arbetstagaren ingår alltid avtal med bemanningsföretaget. Villkoren för anställningsförhållandet fastställs i allmänhet i ett skriftligt arbetsavtal. Det finns särskilda bestämmelser om att arbetsgivaren skriftligen ska meddela de centrala villkoren i arbetet även för anställningsförhållanden som varar kortare tid än en månad om arbetstagaren begär det.

Bemanningsföretaget betalar lönen och uppfyller arbetsgivarskyldigheterna som baserar sig på anställningsförhållandet, till exempel ordnandet av företagshälsovård. Eftersom användarföretaget leder och övervakar arbetet, ansvarar använderföretaget också för arbetstagarens säkerhet i arbetet.

Minimivillkoren för anställningsförhållandet baserar sig på arbetslagstiftning eller kollektivavtal

Bemanningsföretaget kan tillämpa ett eget kollektivavtal. Om bemanningsföretaget inte omfattas av ett kollektivavtal fastställs minimivillkoren enligt det kollektivavtal som användarföretaget tillämpar.

Om inget kollektivavtal tillämpas på den uthyrda arbetstagarens anställningsförhållande, ska villkoren för lönen, arbetstiden och semestern åtminstone vara förenliga med de avtal eller den praxis som är bindande för användarföretaget och som allmänt tillämpas där. Arbetstagaren avtalar om övriga arbetsvillkor som inte fastställs i kollektivavtalet med bemanningsföretaget. Den uthyrda arbetstagaren kan således ha olika arbetsvillkor än andra arbetstagare i användarföretaget (t.ex. avvikande lunch- eller telefonförmåner).

Hyrd arbetskraft tjänar in semester och pension enligt normal praxis. Uthyrda arbetstagare har rätt till familjeledighet.

När en uthyrd arbetstagare insjuknar

En uthyrd arbetstagare har enligt arbetsavtalslagen rätt till sjukledighet.

Det finns inga särskilda bestämmelser i arbetsavtalslagen om uthyrda arbetstagares sjukledigheter. Lagen tillämpas alltså på hyrd arbetskraft på samma sätt som på andra anställningsförhållanden. Det är emellertid möjligt att vissa bestämmelser preciseras i kollektivavtalet. En uthyrd arbetstagare ska alltid underrätta sin arbetsgivare (bemanningsföretaget) om sjukdomsfall. Dessutom är det bra att även underrätta användarföretaget, om det inte har avtalats om andra rutiner vid sjukdom.Arbetstagaren har rätt till full lön för sjuktiden under nio dagar, om anställningsförhållandet varat i minst en månad. Om anställningsförhållandet varat under en månad har arbetstagaren rätt att få 50 procent av lönen under sjuktiden.

Arbetsgivaren är skyldig att betala lön endast så länge anställningsförhållandet gäller. Om en uthyrd arbetstagares anställningsförhållande på viss tid löper ut under sjukledigheten upphör också lönebetalningen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?