Arbetsavtal - Arbetsvillkor

Arbetsgivaren ska ge en arbetstagare som arbetar minst tre timmar i veckan under fyra på varandra följande veckor en skriftlig redogörelse om de centrala villkoren i arbetet (i arbetsavtalslagen talas om information om de centrala villkoren i arbetet). Arbetsgivaren ska lämna en redogörelse om de villkor som nämns i 1–8 punkterna (se nedan) i lagen inom sju dagar och om de övriga villkoren inom en månad från det att arbetet inleddes. Det rekommenderas dock att alla uppgifter ges på en gång inom sju dagar. Av redogörelsen ska framgå åtminstone de arbetsvillkor som fastställs i arbetsavtalslagen, om dessa villkor inte framgår av det skriftliga arbetsavtalet.

En skriftlig redogörelse om de centrala villkoren i arbetet ska utan särskild begäran lämnas av arbetstagaren, om uppgifterna inte framgår av det skriftliga arbetsavtalet.

Redogörelsen kan ges i en eller flera handlingar. I fråga om villkor som gäller prövotid, lön, arbetstid, utbildning, semester, uppsägningstid, kollektivavtal eller försäkring kan utredningen ges som en hänvisning till den lag eller det kollektivavtal som tillämpas i anställningsförhållandet.

Om det sker förändringar i villkoren för arbetet, ska arbetsgivaren också ge en skriftlig redogörelsen om ändringen av villkoren så snart som möjligt, dock senast när ändringen träder i kraft, om inte ändringen beror på en ändring av lagstiftningen eller kollektivavtalet.

Innehållet i den skriftliga redogörelsen

Av redogörelsen ska åtminstone framgå

 1. arbetsgivarens och arbetstagarens hemort eller affärsställe
 2. tidpunkten när arbetet börjar
 3. tidpunkten när ett tidsbundet arbetsavtal upphör eller uppskattas upphöra samt grunden för visstidsanställningen eller meddelande om att det är fråga om ett i 1 kap. 3 a § avsett avtal för viss tid med en långtidsarbetslös
 4. prövotid
 5. arbetsplats eller om arbetstagaren inte har någon fast arbetsplats en utredning om de principer enligt vilka arbetstagaren arbetar på olika ställen eller får fritt bestämma sitt arbetsställe
 6. arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter
 7. grunderna för fastställande av lön eller annat vederlag och löneutbetalningsperiod
 8. arbetstid som iakttas
 9. för arbetstagare med varierande arbetstid:
  a. i vilka situationer och i vilken utsträckning det uppstår ett behov av arbetskraft för arbetsgivaren
  b. de veckodagar och klockslag under vilka arbetsgivaren enligt 30 a § i arbetstidslagen kan låta utföra arbete utan att varje gång be om arbetstagarens samtycke.
 10. för hyrd arbetskraft:
  a. användarföretagets namn och verksamhetsställe när de är kända
  b. uppgift om orsaken till och varaktigheten eller den uppskattade längden av en beställning som grundar sig på användarföretagets kundavtal och som ligger till grund för det tidsbundna arbetsavtalet
  c. uppskattning av den tidsbundna hyrda arbetstagarens övriga arbetsuppgifter i arbetsgivarens företag som motsvarar de arbetsuppgifter som avtalats om i den hyrda arbetstagarens arbetsavtal
 11. eventuell lagstadgad, avtalsenlig eller praktisk rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder
 12. fastställande av semester
 13. uppsägningstiden eller grunden för hur den bestäms
 14. det kollektivavtal som tillämpas på arbetet
 15. den försäkringsanstalt / de försäkringsanstalterna där arbetsgivaren har ordnat arbetstagarens pensionsskydd och försäkrat arbetstagaren mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom.

I fråga om ett utlandsarbete som pågår minst en månad ska arbetsgivaren dessutom i god tid innan arbetstagaren ger sig av till arbetsdestinationen ge en redogörelse om

 • hur länge arbetet varar
 • valutan i vilken penninglönen utbetalas
 • kontanta ersättningar och naturaförmåner som erhålls utomlands
 • villkoren för arbetstagarens återresa
 • uppgift om lönebildningen i värdmedlemsstaten
 • länk till den mottagande medlemsstatens officiella webbplats för information om vilka arbetsvillkor som gäller för en arbetstagare som sänds till den medlemsstaten.