Arbetstagarens skyldigheter - Alasivu

Även om det primära ansvaret för arbetarskyddet vilar på arbetsgivaren, har också arbetstagaren skyldigheter som gäller arbetarskyddet.

En arbetstagare ska

 • samarbeta med företrädare för arbetsgivaren och de anställda för att upprätthålla och effektivisera arbetarskyddet på arbetsplatsen
 • följa arbetsgivarens anvisningar och arbetarskyddslagen samt iaktta den noggrannhet som krävs för arbetet
 • iaktta föreskrifter av arbetsgivaren och arbetarskyddslagen
 • iaktta säkerhets- och skyddsanvisningar enligt den handledning och de anvisningar som arbetsgivaren gett (t.ex. maskiner, anordningar, behandling av kemikalier) så att arbetet inte medför fara för personen själv eller andra arbetstagare
 • undvika trakassering och annat osakligt bemötande av andra arbetstagare
 • bidra till att upprätthålla ordningen och renheten på arbetsplatsen
 • använda sådana ändamålsenliga kläder som inte medför risk för olycksfall
 • använda säkerhetsutrustning och -anordningar som föreskrivits för att hindra olycksfall eller undanröja hälsoolägenheter
 • inte avlägsna anvisnings- eller varningsmärkningar och säkerhets- och skyddsanordningar
 • åtgärda upptäckta fel och brister som medför uppenbar fara, om personen har rätt till och övriga förutsättningar för detta
 • underrätta chefen och arbetarskyddsfullmäktige om brister i skyddsutrustningen, maskiner, anordningar eller arbetsredskap 
  (anmälan ska göras även om arbetstagaren har avlägsnat eller åtgärdat felet)
 • delta i hälsokontroller för att bedöma arbetsförmågan utifrån företagshälsovårdslagen såväl före som under anställningsförhållandet (inspektionerna regleras i lagen om företagshälsovård).

Om arbetet orsakar allvarlig fara för arbetstagarens eller övriga arbetstagares liv eller hälsa, har arbetstagaren rätt att låta bli att utföra arbetet.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?