Storolycka - Alasivu

Hur en räddningsplan fungerar i praktiken kontrolleras med hjälp av räddningsövningar.

Med storolycka avses till exempel ett stort utsläpp av ett kemiskt ämne, en brand, en explosion eller någon annan motsvarande händelse som beror på omständigheter som blivit omöjliga att kontrollera under pågående verksamhet och som leder till en hälsorisk med omedelbar verkan eller med fördröjning.

Då risker i arbetet uppskattas, ska även en risk för en storolycka tas med i beräkningen. Dessutom ska arbetsgivaren bereda sig på en risk för storolyckor som orsakas av reparations-, underhålls- och ändringsarbeten samt andra motsvarande åtgärder.

Om man i arbetet hanterar eller på arbetsplatsen förvarar ämnen som kan orsaka en storolycka eller arbetet annars kan medföra en risk för en storolycka, ska medarbetarna undervisas i bekämpning av risken samt förfaranden som ska tillämpas om en olycka inträffar. Vid behov ska övningar anordnas med hjälp av vilka man kan säkerställa att planerna fungerar i praktiken.

En olycksrisk ska beaktas i planeringen av arbetet

Förutom en risk för en storolycka ska arbetsgivaren även ta risker för andra olyckor i betraktande, som till exempel bränder, explosioner eller drunkning.

Arbetet ska ordnas så att olycksrisken är minimal. Exempelvis ska sopor från arbetet samt ämnen som inte är nödvändiga för arbetetsprocessen och riskerar att antändas eller orsaka bränder, på ett ändamålsenligt sätt avlägsnas från arbetsplatsen.

Arbetsplatsen ska förses med behövliga larm- och brandskyddsanordningar samt livräddnings- och räddningsredskap. Om arbetsplatsen utsätter personer för fara eller hälsorisk på grund av att de kan hamna i vattnet, ska räddningsredskapen vara lätt åtkomliga. Närmare bestämmelser om faromoment och beredskap för dessa finns i de föreskrifter som utfärdats om räddningsväsendet, farliga ämnen och kemikalier.

Medarbetarna måste få nödvändig information om brandfara: anvisningar om hur man handskas med eld på arbetsplatsen, om arbetsmetoder som medför brand- eller explosionsrisk samt hantering och förvaring av lättantändliga ämnen.  Det är ändamålsenligt att på arbetsplatsen hålla anvisningarna synliga för medarbetarna. Man kan försäkra sig om att anvisningarna fungerar genom att hålla brandövningar.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?