Avlöning – Kollektivavtal

I Finland upprättar arbetstagar- och arbetsgivarförbunden tjänste- och kollektivavtal, i vilka parterna avtalar om villkoren för ett anställningsförhållande mer detaljerat än i den tillämpliga lagen.

Nämnden för fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan kan fastställa att kollektivavtalet är allmänt bindande. Allmänbindande kollektivavtal förpliktar även oanslutna arbetsgivare, det vill säga arbetsgivare som inte hör till ett arbetsgivarförbund. Ett arbetsavtalsvillkor som står i strid med en bestämmelse i ett allmänbindande kollektivavtal är ogiltigt.

I Finland finns det cirka 160 allmänt bindande kollektivavtal.

När arbetsgivaren vill veta vilket allmänt bindande kollektivavtal som ska följas beror svaret på branschen, inom vilken arbetsgivarföretaget verkar. Arbetsgivarföretagets huvudsakliga bransch och det arbete som utstationerade arbetstagare utför jämförs med kollektivavtalets bestämmelse om tillämpningsområde:

 • T.EX. teknologiindustrins kollektivavtal:
  Teknologiföretag kan bedriva bland annat metallförädling, tillverkande verksamhet eller verksamheten kan ha samband med dessa eller huvudsakligen utgöra sådan serviceverksamhet som omfattar reparation, underhåll och montering av maskiner, utrustning, anordningar, system eller motsvarande. Kollektivavtalet tillämpas inte på grundval av arbetstagarens yrke, utan det omfattar bland annat arbete inom den mekaniska och elbranschen.
  (Se Kollektivavtal inom industribranschen)
   
 • T.EX. byggbranschens kollektivavtal:
  Kollektivavtalet för husbyggnadsbranschen omfattar bland annat timmermän, byggarbetare, murare, rappare, golvläggare, innertakarbetare, tornkransförare och -montörer, armerarare, cementarbetare, elementinstallatörer och ställningsmontör.
  (Se Kollektivavtal inom byggbranschen)

Arbetarskyddsmyndigheterna och arbetsmarknadsorganisationerna kan hjälpa till att utreda rätt kollektivavtal.

Centrala fackförbund

Industribranscher:

Transportbranscher:

Privata servicebranscher:

Centrala arbetsgivarförbund

Industribranscher:

Transportbranscher:

Privata servicebranscher:

Utöver kollektivavtal kan arbetsmarknadens centralorganisationer ingå avtal om frågor som gäller arbetslivet. Att avtalen iakttas som en del av kollektivavtalet framgår av varje kollektivavtal.

Centralorganisationer

Fastställande av lön

När det gäller fastställandet av lönen ska man alltid utreda vilket kollektivavtal som används inom branschen och utifrån vilket man fastställer

 • tim- eller månadslön, ackordslön samt
 • uppgiftsspecifik lönedel och dessutom
 • eventuell individuell lönedel.

Kollektivavtal kan innehålla arbetsuppgiftsspecifika bestämmelser om placering i löneklasser, men i en del kollektivavtal grundar sig placeringen i löneklasser på 

 • arbetsuppgiftens svårighetsgrad eller 
 • s.k. poängsättning, för vilken det i allmänhet finns anvisningar i kollektivavtalen.

Man ska också särskilt beakta bestämmelser om arbetstider, t.ex.

 • eventuella separata lönedelar i anslutning till arbetstiden (ersättning för arbetstidsförkortning och söckenhelgsersättning) eller
 • tillägg för utjämning av arbetstiden.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?