Undervisning och handledning - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetstagarna ska introduceras i förhållandena på arbetsplatsen och korrekta arbetsmetoder. Det är särskilt viktigt att introducera nya arbetstagare och när omställningar sker på arbetsplatsen. Målet är att kunskaperna bland alla anställda är på den nivå som krävs för säkert arbete.

De anställda är skyldiga att iaktta arbetsgivarens anvisningar.

I både introduktionen och den övriga undervisningen och handledningen ska arbetsgivaren beakta arbetstagarnas utbildning, yrkeskunnande och arbetserfarenhet. Undervisningen och handledningen ska kompletteras om brister upptäcks i arbetstagarnas rutiner och i allmänhet alltid vid omställningar.

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren fortgående ge akt på säkerheten hos arbetssätten och ingripa i situationer där anställda inte iakttar givna anvisningar. Likaså föreskrivs i lagen en skyldighet för de anställda att arbeta i enlighet med anvisningarna.

Vikten av att iaktta anvisningarna framhävs i situationer där arbetsgivaren har konstaterat en omständighet som äventyrar hälsan. Arbetsgivaren kan också vidta i lagen och arbetsplatsens praxis avsedda disciplinära åtgärder, om en anställd utan grundad anledning inte iakttar anvisningarna.  

Undervisningens och handledningens innehåll

I introduktionen ska beaktande tas till yrkeskompetens och arbetserfarenhet.

Undervisningen och handledningen av arbetstagare omfattar följande:

  • Arbetstagarna får tillräcklig instruktion i arbetet, arbetsförhållandena på arbetsplatsen, arbets- och produktionsmetoderna, arbetsplatsens arbetsredskap och en korrekt användning av dem samt säkra arbetssätt. Introduktionen är särskilt viktig när personer inleder nytt arbete eller nya arbetsuppgifter eller när arbetsuppgifterna ändras samt när nya arbetsredskap och arbets- eller produktionsmetoder tas i bruk.
  • Arbetstagarna får undervisning och handledning för att förebygga arbetsrelaterade olägenheter och risker samt för att undvika arbetsrelaterade olägenheter eller risker som hotar säkerheten eller hälsan.
  • Arbetstagarna får undervisning och handledning i reglering, rengöring, underhåll och reparation samt för störnings- och undantagssituationer.
  • Arbetsmiljön, läget på arbetsplatsen och arbetssätten observeras fortgående, och undervisningen och handledningen för arbetstagarna kompletteras vid behov.

Arbete som medför särskild fara kräver kompetens

Vid utredningen och bedömningen av riskerna i arbetet kan det framgå att arbetet medför särskild fara för olycksfall eller sjukdom. Då ska arbetsgivaren se till att arbetet endast utförs av arbetstagare som är kompetenta och har lämpliga personliga förutsättningar. Dessutom ska andra personers tillträde till riskområdet förhindras.

En arbetstagare som inte har den kompetens som arbetet kräver får dock utföra särskilt farligt arbete under en kompetent arbetstagares omedelbara uppsikt. Arbetsgivaren fastställer kompetenskraven. För vissa arbeten finns dessutom lagstadgade kompetenskrav.

Vissa arbeten kräver examen eller utbildning

Vissa arbeten kräver kompetens som visas i examen eller utbildning. Exempel på sådana arbetsuppgifter är el-, sprängnings- och dykningsarbeten samt arbetsuppgifter inom sjuk- och hälsovården. Även bland annat fordons- och tornkransförare ska ha kompetens.

Kompetensen visas genom intyg, till exempel kompetensbrev eller examensintyg. Arbetsgivaren är ändå skyldig att instruera arbetstagare i arbets- och arbetsplatsrelaterade risker och hur man undviker dem.

Undervisning och handledning - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Arbetarskyddslag (738/2002)

  • 14 § undervisning och handledning för arbetstagarna
  • 11 § särskilt skadliga arbeten

Undervisning och handledning - Muualla Tyosuojelu.fissä

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?