Anvisningar om färdskrivare och deras användning - Yleistä

Användning av tidsgruppsväljaren

Föraren ska använda färdskrivarens tidsgruppsväljare.

Ajoaika-kuvake.

= körtid

 • Funktionen är automatisk i de flesta nya färdskrivare och symbolen finns inte i skrivaren.

Muu työ -kuvake.


 

= annat arbete

 • lastning och lossning
 • hjälp till passagerare som stiger av eller på fordonet
 • rengöring och tekniskt underhåll
 • alla andra uppgifter som handlar om att säkerställa fordonets, lastningens och passagerarnas säkerhet
 • administrativa formaliteter med polis, tull och invandrar- eller andra myndigheter
 • den tid när föraren kör ett fordon som inte omfattas av dessa regler till eller från ett fordon som omfattas av dessa regler och som inte står vid förarens hem eller arbetsgivarens verksamhetsställe som är det normala arbetsstället 
 • körning av ett fordon som inte omfattas av bestämmelserna om kör- och vilotider i kommersiellt syfte
 • allt arbete inom arbets- eller tjänsteförhållande för samma eller annan arbetsgivare, inom eller utom transportområdet.

Varallaoloaika-kuvake.


= tillgänglighet

 • Tiden bredvid den som kör eller på liggplats när fordonet körs.

Tauko tai lepoaika -kuvake.

 

 

 

 

 

= rast och vila

 • Föraren ska använda tidsgruppsväljaren så att de ovan nämnda tidskategorierna (annat arbete, rast, tillgänglighet) registreras tydligt var för sig.
 • När föraren lämnar fordonet till exempel på ett lagerområde och överlämnar fordonet till en annan förare, ska föraren med en digital färdskrivare flytta förarkortet till kortplats 2 och använda tidsgruppsväljaren.

Kuva ajopiirturilevystä ja kuvakkeiden sijainnista.

Anteckningar på färdskrivarens diagramblad

Ajopiirturin keskiosa, jossa merkintöjä.
 

När körningen (arbetstiden) påbörjas ska det i mitten av diagrambladet fyllas:

Kuljettajan etu- ja sukunimi -kuvake.Förarens efter- och förnamn

Paikkakunta, jossa levy asetetaan -kuvake.Platsen där diagrambladet sätts i skrivaren

Esimerkki päivämäärästä.Dag, månad och år då diagrambladet sattes i skrivaren

Paikka ajoneuvon rekisterinumerolle.Fordonets registreringsnummer

Matkamittarin lukema -kuvake.Vägmätarställning vid start

 

 

Ajopiirturin keskiosa, jossa merkintöjä.
 

Efter körningen ska det i mitten av diagrambladet fyllas:

Paikkakunta-kuvake.Platsen där diagrambladet tas ut från skrivaren

Esimerkki päivämäärämerkinnästä.Datum vid avslutad körning

Lukema-kuvake.Vägmätarställning vid avslutad körning

 

 

Ajopiirturin takaosa, jossa merkintöjä.
 

 

När fordonet byts ska detta antecknas på diagrambladets baksida:

Kellonaika-kuvake.Vid behov, tidpunkt för byte av fordon

Paikka rekisterinumerolle.Det nya fordonets registreringsnummer

Mittarilukema-kuvake.Det nya fordonets vägmätarställning

 

Att komma ihåg när man använder färdskrivare

Analog färdskrivare

 • Färdskrivarens diagramblad är personliga. Föraren ansvarar för användningen av färdskrivaren och för registreringarna på diagrambladen.
 • Om färdskrivaren inte fungerar ska behövliga anteckningar göras manuellt på tidsskalan på diagrambladets baksida.
 • En trasig färdskrivare ska lämnas in för reparation inom en vecka. Färdskrivaren ska besiktigas med minst två års mellanrum.
 • Även övriga tidsperioder då föraren inte har kunnat använda färdskrivaren ska han eller hon redovisa för manuellt på tidsskalan på diagrambladets baksida.
 • När föraren inleder en körning ska han eller hon kontrollera att det finns tillräckligt med tomma diagramblad för hela resan.
 • Transportföretaget ska förvara diagrambladen i god ordning i minst ett år efter att de har använts.

Digital färdskrivare

 • Transportföretaget ska skaffa ett företagskort som används för att låsa färdskrivaren för företagets bruk.
 • Transportföretaget ansvarar för att ett fordon utrustat med digital färdskrivare inte överlåts åt en förare som saknar gällande förarkort (om köruppdraget förutsätter att färdskrivare används).
 • Transportföretaget ska kopiera de uppgifter om kör- och vilotider i fordonets digitala färdskrivare som gäller det egna företaget enligt följande:
  • om fordonet finns i Finland ska uppgifterna kopieras åtminstone varannan månad
  • om fordonet finns utomlands ska uppgifterna kopieras när fordonet kommer till Finland
  • när företaget överlåter besittningen av fordonet.

Användning av OUT-funktionen

När OUT-funktionen ska används ska det beaktas att föraren enligt artikel 6.5 i kör- och vilotidsförordningen (EU) 561/2006 ska som ”annat arbete” registrera all tid enligt beskrivningen i artikel 4 e och all tid som han kör ett fordon som används för kommersiella transporter vilka inte omfattas av denna förordning samt registrera alla perioder av ”tillgänglighet” enligt definitionen i artikel 15.3 c i förordning (EEG) Nr 3821/85 sedan sin senaste dygns‐ eller veckovila. Detta ska antecknas manuellt på diagrambladet eller utskriften eller inmatas manuellt i färdskrivaren.

 • Med OUT-funktionen visas verksamhet utanför tillämpningsområdet för kör- och vilotidsförordningen. Se: Undantag.
 • Rörelser av ett fordon som omfattas av OUT-funktionen anses vara annat arbete i stället för körtid.
 • Det är obligatoriskt att använda förarkortet i färdskrivaren också i OUT-läge, ifall arbetsskiftet innehåller ens lite körning i enlighet med kör- och vilotidsförordningen. Det rekommenderas också att använda förarkortet under arbetsskift som helt omfattas av OUT-funktionen för att bl.a. göra arbetstidsbokföring och för att undvika skyldigheten för manuell inmatning.
 • Om förarkortet inte används under körning som helt omfattas av OUT-funktionen, ska den aktuella körningen och allt annat arbete i detta fall matas in med hjälp av funktionen för manuell inmatning.

Exceptionella situationer

Avvikande körtider

Vid avvikelser från körtiderna som beror på exceptionella situationer (extrema väderleksförhållanden, olycka, avsaknad av parkeringsplats osv.) eller avbrott i raster eller vilotider som beror på att föraren är tvungen att flytta fordonet ska föraren manuellt föra in orsaken och avvikelsens art på diagrambladet (baksidan) eller på bandet som skrivs ut från kontrollanordningen.

Utredning över övrigt arbete som utförts

För de dagar som inte registrerats på diagramblad eller förarkortet ska föraren lämna en tillförlitlig utredning över det arbete som han eller hon har utfört utanför transportbranschen.

Semester och sjukledighet

Semester och sjukledighet ska också markeras på diagramblad eller sparas på förarkortet genom manuell inmatning.

Bevarande av straffyrkanden

Föraren ska bevara straffyrkanden eller andra skriftliga anmärkningar som han eller hon har fått i Finland, ett annat EU-medlemsland eller i ett land som omfattas av AETR-överenskommelsen (t.ex. Ryssland) om brott mot bestämmelserna om kör- och vilotider med sig i fordonet åtminstone lika länge som diagrambladen förvaras i fordonet. Föraren ska på begäran visa upp straffyrkandet eller den skriftliga anmärkningen för tillsynsmyndigheten.

Förarkort.Företagskort.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?