Färdskrivare - Yleistä

Allmänt 

Färdskrivare ska vara installerade och användas i fordon som är registrerade i en medlemsstat och som används för transporter på väg av passagerare eller gods och som omfattas av kör- och vilotidsförordningen (EG) nr 561/2006. En digital färdskrivare är obligatorisk i dessa fordon som tagits i bruk i Finland efter den 1 maj 2006. Den 15 juni 2019 infördes en andra generationens digitala färdskrivare (smart färdskrivare), med nya egenskaper bl.a. positionsdata baserad på satellitpositionering.

Användning av färdskrivare

Transportföretagen och förarna ska säkerställa att den digitala färdskrivaren och förarkortet fungerar korrekt och används på rätt sätt. När en analog färdskrivare används ska transportföretagen och förarna säkerställa att den fungerar korrekt och att diagrambladet används på rätt sätt.

Efter att förarna tagit över fordonet ska de varje kördag använda diagramblad eller förarkort. Diagrambladet eller förarkortet tas ut först efter att dygnsarbetstiden slutat, såvida det inte på något annat sätt ges lov att ta ut det. 

Transportföretagen svarar för att se till att deras förare har lämplig utbildning och lämpliga instruktioner när det gäller färdskrivares korrekta funktion. Transportföretagen ska med jämna mellanrum kontrollera att förarna använder färdskrivarna på rätt sätt.

Anvisningar om färdskrivare och deras användning

Förarkort

Förarkortet är personligt. Föraren får endast inneha ett giltigt förarkort, och får endast använda sitt eget personliga kort. Föraren får inte använda ett kort som är defekt eller vars giltighet har gått ut. Om förarkortet skadas, inte fungerar på fullgott sätt, förkommer eller stjäls ska föraren inom sju kalenderdagar ansöka om ett ersättningskort. Läs mer här.

Transportföretaget svarar för att ett fordon som är utrustat med en digital färdskrivare inte överlämnas för att framföras till en förare som inte har ett giltigt förarkort, om det inte finns i färdskrivarförordningen eller i AETR-överenskommelsen nämnda skäl för att fordonet får framföras utan förarkort.

Behandlingen av färdskrivarens uppgifter vid företaget

För specificering av företagets uppgifter om kör- och vilotider skall företaget med hjälp av företagskortet låsa uppgifterna i den digitala färdskrivaren innan fordonet tas i bruk så att integritetsskyddet för den som registrerats inte äventyras. Transportföretaget ska skaffa ett företagskort hos Ajovarma Oy. 

Företaget ska kopiera de uppgifter om kör- och vilotider i fordonets digitala färdskrivare som gäller det egna företaget för att övervaka kör- och vilotider, för att tillgodose rättigheterna och skyldigheterna i anställningsförhållandet och för att styra transporter. Om fordonet finns i Finland ska uppgifterna kopieras åtminstone varannan månad och när företaget överlåter besittningen av fordonet eller när den digitala färdskrivare tas ur bruk. Arbetsgivaren ska kopiera uppgifterna om kör- och vilotider i förarkortet med minst tre veckors mellanrum för sådana veckor då föraren är i arbete. Även företag som tillfälligt anlitar en förare ska med minst tre veckors mellanrum kopiera förarkortets uppgifter om kör- och vilotider för de veckor som föraren har varit i arbete. Om fordonet finns utomlands ska uppgifterna kopieras när fordonet kommer till Finland.

De ursprungliga diagrambladen och uppgifter som kopierats från digitala färdskrivare och förarkort som använts vid körningen ska bevaras i minst ett år efter körningens slut. Diagramblad som använts vid förarexamen eller uppgifter som sparats på en digital färdskrivare under förarexamen behöver dock inte sparas.

Företaget ska på förarens begäran ge honom eller henne en utskrift av de uppgifter om hans eller hennes kör- och vilotider som kopierats från den digitala färdskrivaren eller förarkortet. 

Säkerställande av färdskrivarens funktionsduglighet

Färdskrivare ska besiktigas minst vartannat år av godkända verkstäder. 

Vid ett driftstopp eller funktionsfel hos en färdskrivare ska transportföretaget låta en godkänd montör eller verkstad reparera den så snart omständigheterna medger detta. Om fordonet inte kan återvända till transportföretagets anläggning inom en vecka från dagen för driftstoppet eller dagen då funktionsfelet upptäcktes ska reparationen göras under resans gång. 

Om färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt ska föraren notera uppgifter som gör det möjligt att identifiera honom eller henne (namn, förarkorts- eller körkortsnummer), inbegripet namnteckning, samt uppgifter om de olika tidsperioder som inte längre registreras eller skrivs ut korrekt av färdskrivaren.

Överlämning av uppgifter om kör- och vilotider till myndigheterna

Företag

Transportföretagen ska på begäran visa upp eller överlämna diagramblad som använts vid körning och/eller uppgifter som kopierats från en digital färdskrivare och förarkort och eventuella utskrifter till en behörig kontrolltjänsteman.

Det är förbjudet att förfalska, dölja, hemlighålla eller förstöra uppgifter på diagrambladet eller i färdskrivaren eller på förarkortet samt utskrifter från färdskrivare. Det är också förbjudet att manipulera färdskrivare, diagramblad eller förarkort så att uppgifter och/eller utskrifter förfalskas, hemlighålls eller förstörs. Fordonet får inte ha någon anordning som gör det möjligt att utföra ovannämnda manipulationer.

Förare

När föraren kör ett fordon utrustat med övervakningsutrustning, ska han eller hon på en behörig kontrolltjänstemans begäran när som helst kunna uppvisa sitt förarkort och diagramblad för de föregående 28 dagarna. Alla sådana manuella anteckningar och utskrifter som förutsätts i färdskrivarförordningen och förordningen om kör- och vilotider ska också kunna uppvisas.