Särskilt skadliga och farliga arbeten - Alasivu

Alla arbeten får inte utföras av unga arbetstagare

Vissa arbeten anses vara så farliga eller skadliga att de har begränsats för unga. 

Arbeten som är särskilt farliga för unga fastställs i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

Personer under 16 år får inte utföra farliga arbeten. Som farligt arbete för unga betraktas arbete där den unga arbetstagaren själv eller andra personer kan utsättas för särskild risk för olycksfall eller förlust av hälsan på grund av arbetet. Arbetsgivaren ska anlita företagshälsovården vid bedömningen av hälsorisker som arbetet och arbetsförhållandena utsätter den unga arbetstagaren för i skadliga och farliga arbeten.

Arbeten vars utförande har begränsats för unga fastställs i förordningen

I statsrådets förordning föreskrivs om de förutsättningar under vilka unga, under 18 år gamla personer kan utföra arbeten som klassificerats som särskilt skadliga eller farliga arbeten för unga arbetstagare. Förordningen redogör också för sådana särskilt skadliga arbeten som inte överhuvudtaget får utföras av personer under 18 år, om inte de föreskrivna villkoren uppfylls. De arbeten som har klassificerats som farliga för unga räknas i sin tur upp i social- och hälsovårdsministeriets förordning.

En ung arbetstagare ska alltid introduceras i särskilt skadliga och farliga arbeten enligt förordningen.

Farligt arbete

Farligt arbete får utföras av 16 år fyllda unga arbetstagare, om arbetsgivaren har sörjt för handledningen och instruktionen. Arbetsgivaren ska se till att den utrustning, de ämnen eller de arbetsförhållanden som den unga arbetstagaren kommer i kontakt med i arbetet inte medför särskild risk för olycksfall eller hälsan för den unga eller andra.

Betydelsen av en god introduktion framhävs i farligt arbete.

Dessutom får en ung person i högstadieåldern utföra farligt arbete som är nödvändigt med tanke på utbildningen om arbetet utförs under lärarens ledning och omedelbara tillsyn. Arbetet ska kunna utföras säkert. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att arbetsredskapen och skyddsutrustningen passar den unga arbetstagaren och är säkra att använda.

Enligt förordningen anses följande faktorer vara farliga för unga arbetstagare:

 1. Mekaniska riskfaktorer
  • Vissa arbetsredskap kan medföra risk för att arbetstagaren skär sig eller kommer i kläm.
 1. Kemiska riskfaktorer
  • Vissa ämnen och preparat kan medföra kemiska risker.
 1. Fysikaliska riskfaktorer
  • Fysikaliska risker kan anknyta till buller, vibrerande arbetsmaskiner, kyla eller hetta och särskilt högt eller lågt lufttryck.
 1. Elektriska riskfaktorer
  • Särskild elektrisk risk kan föreligga vid spänningsarbete och vid arbete i närheten av oisolerade spänningsförande delar och vid service och reparation av starkströmsapparater och hissar.
 1. Fysisk överansträngning
  • Fysisk överansträngning kan förekomma i anslutning till lyft av tunga laster samt annat ensidigt belastande arbete.
 1. Biologiska riskfaktorer
  • Särskild risk kan föreligga i anslutning till vissa biologiska agenser.
 1. Vissa arbeten (i förteckningen över exempel uppräknas andra farliga arbetsuppgifter).

En detaljerad förteckning finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om en förteckning över exempel på arbeten som är farliga för unga arbetstagare.

Förhandsanmälan om farligt arbete till regionförvaltningsverket och den läropliktigas vårdnadshavare

Arbetsgivaren måste göra en förhandsanmälan om farligt arbete innan arbetet inleds och utförs av en ung person. Anmälan ska lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för den ort där arbetet utförs. Arbete som den unga utför inom yrkesutbildningen och under övervakning av en lärare ska inte anmälas. Inte heller arbete som den unga redan har en grundläggande yrkesexamen för anmäls.

Om det farliga arbetet utförs i anslutning till utbildningen, t.ex. under en period för inlärning i arbetet, är det den som ordnar yrkesutbildningen tillsammans med arbetsgivaren som är anmälningsskyldiga. Den som ordnar en grundutbildning behöver emellertid inte göra den här förhandsanmälan.

Anmälan till myndigheten ska kompletteras om det sker väsentliga förändringar i förhållandena med tanke på säkerheten. Dessutom ska arbetsgivaren på förhand meddela vårdnadshavaren till en läropliktig ung arbetstagare om att farligt arbete kommer att utföras och grunderna för det.

Anmälan

Blankett: Anmälan om anlitande av unga arbetstagare mellan 16 och 17 år för farligt arbete (pdf)

Anmälan ska lämnas till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket för den ort där arbetet utförs. Kontaktinformation.

Introduktion är viktigt

Introduktion och handledning är särskilt viktigt då arbetsplatsen, arbetspraktiken eller platsen för inlärning i arbetet är den första för den unga personen. 

Arbetsgivaren måste försäkra sig om att den unga arbetstagaren har tillräcklig kunskap och tillräckliga färdigheter för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt. Den unga ska känna till riskerna som är förknippade med arbetet och hur de hanteras. Personen ska känna till hur man agerar i avvikande situationer, då något oväntat inträffar. 

Avvikande situationer kan bland annat vara störningar och fel i maskiner och anordningar, men även sådana tillfällen då den unga eventuellt inte kommer ihåg hur arbetet skulle utföras på ett säkert sätt. Den unga arbetstagaren ska instrueras i hur denna ska agera i avvikande situationer och vem man i ett sådant läge kan vända sig till för att få hjälp och råd. Den unga ska också ha klart för sig vem man ska meddela om avvikande situationer. 

Läs mer om ämnet under Arbetsintroduktion.

Särskilt skadliga arbeten

I 3 § i statsrådets förordning om arbeten som är särskilt skadliga och farliga för unga arbetstagare (475/2006) klassificeras som särskilt farliga arbeten:

 1. arbete där det med beaktande av arbetstagarens ålder och erfarenhet förekommer oskälig påfrestning, betydande ansvar för egen eller andra personers säkerhet, betydande ekonomiskt ansvar eller särskilda faror som unga inte förmår identifiera eller undvika
 2. ensamarbete, om detta är förenat med uppenbar risk för olycksfall eller våld
 3. vård av och omsorg om psykiatriska patienter och psykiskt eller socialt störda personer
 4. hantering och transport av avlidna
 5. slakt
 6. dykningsarbete
 7. arbete som medför skadlig exponering för giftiga ämnen eller ämnen som framkallar cancer, som kan orsaka ärftliga genetiska skador eller fosterskador eller som annars kan ha bestående inverkan på en människas hälsa
 8. hantering av brand- och explosionsfarliga ämnen och mycket lättantändliga vätskor under uppenbart farliga förhållanden, samt
 9. arbete som medför exponering för skadlig strålning.

En ung person får endast utföra ovannämnda särskilt skadliga arbeten utan undantagstillstånd om:

 • personen har en yrkesinriktad grundexamen, eller om
 • personen genomför yrkesinriktade studier och arbetet utförs under lärarens ledning eller uppsikt.

Härtill kan en ung person utföra sådana arbeten som avses i punkt 3–5 på en arbetsplats utan undantagstillstånd i samband med yrkesinriktade studier eller läroavtalsutbildning, då:

 • en erfaren och yrkeskunnig person ständigt övervakar personens arbete
  • Då ska en redogörelse över ordnandet av övervakningen och den nödvändiga introduktionen fogas till avtalet mellan arbetsgivaren och utbildningsanordnaren.

I andra situationer än de som nämns ovan krävs ett undantagstillstånd för arbete som är särskilt skadligt och som arbetarskyddsmyndigheten kan bevilja på de villkor som den bestämmer. Ansökningar om undantagstillstånd skickas till ansvarsområdet för arbetarskydd vid regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Särskilt skadliga och farliga arbeten - Muualla tyosuojelu.fissä

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?