Fysisk belastning - Bildskärmsarbete

IT-arbete ingår i allt flera arbetstagares och chefers dagliga arbete. I IT-arbete används IT-teknik i olika arbetsmiljöer.


Ogynnsamma arbetsförhållanden och långa, statiskt belastande arbetsfaser kan orsaka skadlig belastning.

I kontorsarbete kan fysisk belastning förekomma, oftast på grund av ogynnsamma arbetsförhållanden och långa, statiskt belastande arbetsfaser. Arbete i sittande ställning och fysisk inaktivitet har under de senaste åren förknippats med sjuklighet i studier. Miljöfaktorer på arbetsplatsen kan utgöras av belysning, temperatur, luftkvalitet samt placeringen av utrustning och möbler i arbetsutrymmet.

Vid utvärderingen av bildskärmsarbete ska man utöver arbetsförhållandena fästa uppmärksamhet vid kringutrustning och programvara som är i bruk, till exempel hur maskinerna lämpar sig för olika uppgifter och om arbetstagarna behärskar deras användning. Utveckling av teknik och applikationer och det relaterade, konstanta kravet att snappa upp ny information kan orsaka skadlig mental belastning. Vid verksamhet i virtuella omgivningar är det viktigt att utvärdera saker relaterade till bland annat gemenskap och interaktion.

Det minsta rekommenderade arbetsutrymmet för en person är 10–12 kvadrat. I ett öppet utrymme bör en person tilldelas 7–8 kvadrat. Arbetsutrymmets storlek ökar inte i direkt proportion med arbetstagarnas mängd, utan till exempel gångvägar räknas som en del av arbetsutrymmet. Utöver antalet kvadrater och nämnda omständigheter påverkar intrycket som kontorsutrymmena ger, utrymmenas läge och deras trivsamhet arbetstagarnas motivation och hälsa.

Minimering av skador

Ergonomin i bildskärmsarbete kan påverkas bäst under planeringen av arbetsstationerna. Enligt arbetarskyddslagen ska arbetsgivaren utreda och utvärdera de skador och risker som arbetet orsakar på arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Vid utredningen och utvärderingen av skador och risker i bildskärmsarbete ska man särskilt beakta risken för eventuella synskador samt skadlig fysisk och psykosocial belastning. Utifrån utredningen ska arbetsgivaren agera så att arbetet inte utgör en hälsorisk.

I företagshälsovårdens arbetsplatsutredning framgår en expertutvärdering av arbetets och arbetsförhållandenas inverkan på hälsan. Det är viktigt att en person som utför bildskärmsarbete också själv är aktiv i utvecklingen och förbättringen av sin arbetsstation.