Importör till Finland / Försäljare / Distributör / Hyrestagare

Den som vidareöverlåter en teknisk anordning som har släppts ut på marknaden ska för sin del säkerställa att anordningen med tanke på säkerheten överensstämmer med kraven på det sätt som gällde när den släpptes ut på marknaden. Dessutom ska man se till att lämpliga anvisningar följer med anordningen. 

Anvisningar, uppgifter och märkningar om säker användning som medföljer tekniska anordningar ska finnas på finska och svenska. Dessutom ska försäkran om den tekniska anordningens överensstämmelse med kraven finnas på finska och svenska.