/ Biologiska agenser - Förteckning över exponerade arbetstagare och anmälningar

På arbetsplatsen bör alla vara medveten om de arbetsrelaterade biologiska agensernas risker och säkra arbetsmetoder.

Förteckning över exponerade arbetstagare

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över de arbetstagare som exponeras för biologiska agenser som orsakar allvarliga fara eller allvarliga sjukdomar hos människan.

Av förteckningen ska framgå

  • den exponerade arbetstagarens namn och yrke
  • arbetsplatsens bransch och vilken typ av arbete som utförts
  • uppgifter om det biologiska agens som orsakat exponeringen i den mån detta är känt
  • en beskrivning av hur och när exponeringen skedde.

Förteckningen ska förvaras mist tio år från exponeringen. Vissa biologiska agenser kan leda till sådan smitta att en förteckning över de exponerade arbetstagarna ska bevaras i 40 år. Dessa biologiska agenser finns i förordningen om klassificering av biologiska agenser. 

I arbetarskyddslagen anges också de instanser som har rätt att få insyn i förteckningen. Förteckningen ska överlämnas till arbetarskyddsmyndigheten om arbetsgivaren avslutar sin verksamhet.

Anmälningar

En anmälan ska göras i förväg till arbetarskyddsmyndigheten när biologiska agenser i grupp 2, 3 eller 4 används första gången. Anmälan ska göras minst 30 dagar innan arbetet påbörjas.

I anmälan ska anges

  • företagets eller organisationens namn och adress
  • den arbetarskyddsansvariga personens namn och behörighet
  • resultaten av riskbedömningen
  • typ av biologiska agenser
  • planerade skyddsåtgärder och förebyggande åtgärder.

Om ett laboratorium tillhandahåller diagnostiseringstjänster relaterade biologiska agenser i grupp 4, ska det endast lämna in en preliminär anmälan om avsikten att använda biologiska agenser.

Arbetsgivaren ska omedelbart informera arbetarskyddsmyndigheten om varje olycka eller annan händelse som kan ha lett till utsläpp av ett biologiskt agens och som skulle kunna orsaka allvarliga infektioner och allvarliga sjukdomar eller risk för det hos människor.