Försummelseavgift - Alasivu

En försummelseavgift kan påföras beställaren om något av följande villkor uppfylls:

  1. Beställaren har försummat sin utredningsskyldighet.
  2. Beställaren har ingått avtal med en näringsidkare med näringsförbud eller med ett företag, vars ansvarsperson eller en person i jämförbar ställning har meddelats näringsförbud.
  3. Beställaren har ingått avtal även om beställaren måste ha känt till att den andra parten inte har haft för avsikt att uppfylla sina lagstadgade betalningsskyldigheter såsom avtalspart och arbetsgivare.

Försummelseavgiften är  2 110 – 21 100 euro.

Försummelseavgiften påförs förhöjd om beställaren ingått avtal med en näringsidkare som meddelats näringsförbud eller om beställaren har ingått avtal trots att han eller hon måste ha känt till att avtalsparten inte har någon avsikt att fullgöra sina lagstadgade betalningsskyldigheter. En förhöjd försummelseavgift kan bli aktuell till exempel om beställaren har ingått ett avtal med avtalsparten även om beställaren ur avtalsofferten har kunnat inse att arbetet inte kan utföras till det offererade priset för att uppnå ett avtalsenligt resultat, så att avtalsparten sköter betalningen av löner enligt kollektivavtalet och de lagstadgade betalningarna. En förhöjd försummelseavgift kan även påföras om beställaren har ingått ett avtal trots att avtalsparten har en avsevärd skatteskuld. Den förhöjda försummelseavgiften är minst 21 100 euro och högst 68 500 euro.

Försummelseavgiften är avtalsspecifik. Beslutet om att påföra en försummelseavgift fattas av ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.