Bedömning - Alasivu

Om arbetstagare exponeras för vibrationer ska arbetsgivaren göra en bedömning av risken för vibrationer i vilken man bedömer i vilken grad vibrationerna utgör en risk för respektive arbetstagares hälsa och säkerhet. Arbetsgivaren ska bevara resultatet av denna bedömning tillsammans med arbetsplatsutredningen eller ett annat dokument, så att arbetstagarna har tillgång till informationen.

Arbetsgivaren ska dessutom uppdatera bedömningen och justera den om arbetsförhållandena eller -metoderna förändras så att exponeringen minskar eller ökar avsevärt. Arbetsgivaren ska justera bedömningen av risken för vibrationer även när en arbetstagare har konstaterats lida av hälsokonsekvenser orsakade av vibrationer.

Om exponeringen för vibrationer är ringa och inga hälsokonsekvenser heller i övrigt är sannolika ska detta konstateras i bedömningen av risken för vibrationer. Då behövs inte en mer detaljerad riskbedömning av vibrationer.

Syftet med riskbedömningen av vibrationer

Syftet med riskbedömningen av vibrationer är att hjälpa arbetsgivaren att välja rätt åtgärder genom vilka man förhindrar att arbetstagarna exponeras för vibrationer eller begränsar den i tillräcklig grad. I riskbedömningen

 • fastställs om det förekommer hälso- eller säkerhetsrisker som orsakas eller förvärras av vibrationer
 • bedöms arbetstagarnas exponeringsnivåer som jämförs med insats- och gränsvärdet för vibration
 • fastställs tillgängliga metoder för minskning av riskerna
 • fastställs vilka åtgärder som kan vidtas för att minska och följa upp riskerna med vibration
 • antecknas resultaten av bedömningen, vidtagna åtgärder och resultaten av dem.

Omständigheter som bör beaktas vid bedömningen av vibrationsrisker

Vid bedömningen av vibrationsrisker ska arbetsgivaren beakta följande omständigheter:

 • vibrationens styrka, längd och typ, även tillfälliga vibrationer och slagaktig exponering samt slag med verktyg
 • gränsvärdet och insatsvärdet för exponering
 • vibrationens inverkan på arbetstagare som är särskilt exponerade för vibrationer (hälsa och säkerhet)
 • vibrationernas inverkan på hanteringen av maskinerna och avläsningen av mätare
 • risk för att konstruktioner rasar eller fogar brister på grund av vibration
 • uppgifter om vibrationsutsläpp och skydd mot vibration i uppgifterna om verktyg
 • möjlighet att använda arbetsredskap som orsakar mindre exponering för vibration
 • exponering för kroppsvibration i förhållanden utanför arbetsarbetstiden som kontrolleras av arbetsgivaren (t.ex. på fartyg)
 • kyla, nattarbete och övriga agenser i arbetsförhållanden som ökar eller minskar de skadliga effekterna av vibration
 • uppgifter som erhållits via uppföljningen av arbetstagarnas hälsa och branschpublikationer.