Ärendehantering - Tillstånd och anmälningar - Förhandsanmälan om asbestsanering

Anmälan om asbestsanering ska göras till ansvarsområdet för arbetarskyddet vid det regionförvaltningsverk på vars område saneringen sker. Anmälan ska göras skriftligen, om möjligt minst sju dagar innan arbetet inleds. Anmälan kan även göras med en webblankett.

Om reparationen av en skada i ett asbesthaltigt material eller rörskador förutsätter omedelbara åtgärder för att skadan eller faran ska kunna minimeras kan arbetet inledas genast.

I situationer som kräver omedelbara åtgärder kan arbetarskyddsmyndigheten även godkänna en muntlig anmälan.

Anmälan ska emellertid lämnas in skriftligen genast när det är möjligt.

Anmälan ska innehålla behövliga uppgifter om

 1. arbetets art, när det inleds och hur länge det sannolikt kommer att fortgå,
 2. platsen där arbetet utförs,
 3. vem som beställt arbetet och den personens kontaktuppgifter,
 4. namnen på de arbetstagare som används i arbetet,
 5. hur arbetstagarnas hälsa lämpar sig för asbestarbete samt datum för arbetstagarens senaste hälsoundersökning och information om giltighetstiden för undersökningen,
 6. centrala iakttagelser i asbestkartläggningen, datum för asbestkartläggningen och vem som har gjort den,
 7. de metoder som tillämpas vid sanering av asbest eller asbesthaltigt material,
 8. den utrustning som används för skydd och rengöring av arbetstagarna och utrustningens egenskaper,
 9. den utrustning som används för att förhindra att asbestdamm sprider sig i arbetsmiljön och utrustningens egenskaper,
 10. namnet på den soptipp dit avfallet förs,
 11. vem som har gjort anmälan och den personens kontaktuppgifter.

Anmälan till arbetarskyddsmyndigheten ska förnyas om det sker sådana förändringar i arbetsförhållandena som leder till att exponeringen för damm från asbest eller asbesthaltigt material ökar avsevärt. Dessutom ska anmälan kompletteras om någon annan än de arbetstagare som anmälts på förhand kommer att utföra saneringsarbete.

Lämpligheten hos den person som utför asbestsaneringsarbete ska kontrolleras i enlighet med statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001). I läkarutlåtandet ska anges att arbetstagaren är lämplig att utföra asbestsaneringsarbete.

Förhandsanmälan ska fästas på en synlig plats utanför exponeringsområdet. Alla uppgifter i förhandsanmälan behöver inte framgå av anmälan som ska fästas utanför exponeringsområdet. Av anmälan ska framgå arbetets art, när det inleds och hur länge det sannolikt kommer att fortgå, platsen där arbetet utförs, vem som gör anmälan och den personens kontaktuppgifter.

Pdf-blankett: Förhandsanmälan om asbestsanering (pdf) | Kontaktuppgifter för arbetarskyddets ansvarsområden
Webblankett: Förhandsanmälan om asbestsanering | Så här fyller du i webblanketten (pdf)