Fysikaliska agenser - Buller - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Buller är ljud som någon hör och som kan medföra risk eller olägenheter för dem som hör bullret. Kraftigt buller kan med tiden försämra hörseln och kan också tillfälligt förhindra en från att höra farosignaler. Å andra sidan kan buller försvåra kommunikationen, vilket kan leda till missförstånd. Dessutom kan buller störa koncentrationen, vilket kan leda till felaktiga prestationer.  

Eftersom arbetsbuller har orsakat hörselskador och bidragit till arbetsolyckor samt konstaterats belasta arbetstagare föreskriver arbetarskyddslagen (738/2002) och förordningar (85/2006 och 831/2005) om skyldigheter för att förebygga och minska dessa olägenheter. I dem finns det särskilda insatsvärden för buller för att förebygga hörselskador. Om de överskrids följer vissa krav. Dessutom finns det gränsvärden vars överskridande man bör undvika. Genom dessa förordningar har man i Finland implementerat EU:s bullerdirektiv 2003/10/EG.  

Insats- och gränsvärden har fastställts för farlig exponering för buller. Med lägre och högre bullervärde avses bullerexponeringsnivåer som kan orsaka en hörselskada. Det lägre insatsvärdet för daglig bullerexponering är 80 decibel och det högre 85 decibel. Gränsvärdet för daglig bullerexponering är 87 decibel.

Exponeringen motsvarar det lägre insatsvärdet om en person arbetar åtta timmar per dag i så kraftigt buller att personen måste höja på rösten för att en annan person ska kunna uppfatta vad som sägs på två meters avstånd.

Det högre insatsvärdet motsvarar en situation där en person arbetar åtta timmar per dag i förhållanden där personen på grund av bullret måste höja på rösten för att en annan person ska kunna uppfatta vad som sägs på en meters avstånd. Utan hörselskydd får tre personer av hundra som exponeras på detta sätt en hörselaskada på tio år.

Buller som överskrider gränsvärdet kan på en gång (slagartat buller) eller under en längre tidsperiod skada hörseln. Om det konstateras att gränsvärdet överskrids ska exponeringen avbrytas utan dröjsmål och motsvarande överskridningar förhindras.

Fysikaliska agenser - Buller - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Som arbetstagare ska du
 • arbeta så att du inte orsakar onödigt buller
 • underrätta arbetsgivaren om fel och brister som orsakar buller på arbetsplatsen
 • åtgärda ovan nämnda brister eller fel enligt arbetsgivarens anvisningar, din yrkesskicklighet och erfarenhet, om du kan göra det på ett säkert sätt
 • använda hörselskydd enligt arbetsgivarens anvisningar och instruktioner, om exponeringen för buller överstiger det högre insatsvärdet (daglig exponering 85 dB)
 • regelbundet delta i företagshälsovårdens hörselkontroll, om exponeringen är minst lika stor som det högre insatsvärdet
 • ta bullerskydd i bruk genast när det är möjligt om de tillfälligt av särskilda orsaker har tagits ur bruk eller gjorts funktionsodugliga.

Du har rätt att få hörselskydd om exponeringen för buller överstiger 80 decibel under arbetsdagen.  Hörselskydd ska användas om exponeringen för buller är över 85 decibel under arbetsdagen.

Du ska ha en möjlighet att kontrollera hörseln om exponeringen för buller under arbetsdagen överstiger 80 decibel eller om ljudets spetstryck är 112 pascal (dvs. ljudets toppnivå är 135 decibel) och exponeringen har konstaterats äventyra din hälsa (sjukdomar, övrig exponering eller medicinering).  

Eftersom ovan nämnda rättigheter baserar sig på omfattningen av exponeringen för buller och bedömningen av bullerrelaterade risker kan du be arbetsgivaren visa dig uppgifterna om din exponering och bedömningen av bullerrelaterade risker. 

Fysikaliska agenser - Buller - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Enligt författningarna ska arbetsgivaren alltid reda ut om det förekommer buller på arbetsplatsen, med andra ord sådana ljud som arbetstagaren hör och som kan medföra risker eller olägenheter för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet. Om detta är fallet ska arbetsgivaren identifiera bullerkällorna och vilka som i respektive situation exponeras för buller.

Arbetsgivaren ska i mån av möjlighet röja undan identifierade bullerkällor eller minska på bullrets intensitet eller förkorta den tid som personer vistas i bullret. Om bullret även därefter medför olägenheter ska arbetsgivaren bedöma det återstående bullrets betydelse för arbetstagarnas hälsa och säkerhet (bedömning av bullerrisker).

Om en arbetstagare exponeras för buller i arbetet ska arbetsgivaren

 • identifiera bullerkällorna
 • röja undan agenser som medför exponering för buller alltid när det är möjligt
 • bedöma och vid behov mäta i vilken grad arbetstagarna exponeras för buller
 • bedöma vad exponeringen innebär för arbetstagarnas hälsa och säkerhet
 • röja undan risker och olägenheter på grund av exponeringen eller minska dem så mycket som möjligt
 • jämföra exponeringen för buller med insats- och gränsvärdena för buller
 • vidta åtgärder enligt bullerdirektivet om något insatsvärde överskrids
 • omedelbart vidta åtgärder för att begränsa exponeringen eller förbättra skyddet mot buller om något gränsvärde överskrids
 • reda ut orsaken till att gränsvärdet har överskridits och utifrån denna utredning förbättra bullerskyddet eller -bekämpningen så att gränsvärdet inte överskrids igen
 • utarbeta och genomföra ett bullerbekämpningsprogram om det högre insatsvärdet överskrids.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas hörsel kontrolleras regelbundet när exponeringen för buller är 85 decibel eller ljudets spetstryck 140 pascal (dvs. ljudets toppnivå är 137 decibel) eller högre.

Arbetsgivaren ska utbilda och handleda

Om en arbetstagares exponering för buller är lika stor som eller större än det lägre insatsvärdet för buller ska arbetsgivaren instruera arbetstagaren i bullret på arbetsplatsen och hur man undviker olägenheterna och riskerna med det.

Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om hur bullerriskerna har estimerats för arbetstagarens del och hurdana slutsatser arbetsgivaren har dragit av bedömningen.

Arbetsgivaren ska se till att varje arbetstagare vars exponering för buller motsvarar eller överskrider det lägre insatsvärdet blir underrättad om

 • de risker och olägenheter som buller medför
 • de förhållanden där buller förekommer på arbetsplatsen och hur man strävar efter att eliminera och minska bullret
 • insats- och gränsvärdena för exponering för buller
 • resultaten av bedömningen och mätningen av exponering för buller på arbetsplatsen och vad de innebär ur arbetstagarnas perspektiv
 • hur hörselskydd borde användas
 • hur arbetstagarna ska identifiera eventuella skador och symptom på grund av buller
 • till vem och hur arbetstagarna ska underrätta om skador och symptom på grund av buller
 • hur arbetstagaren ska utföra arbetet för att exponeras för buller så lite som möjligt
 • hur arbetstagarna vid behov kan kontrollera hörseln och delta i regelbundna kontroller av hörseln inom företagshälsovården.

Fysikaliska agenser - Buller - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Statsrådets förordning om skydd av arbetstagare mot risker som orsakas av buller (85/2006)

Statsrådets förordning om maskiners säkerhet (400/2008)

 

 • 5 § Tillverkarens eller dennes befullmäktigade representants förpliktelser
 • Bilaga I punkt 1.5.8. Buller
 • Bilaga I punkt 1.7.4.2. Innehållet i anvisningarna, underpunkt u

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hälsoundersökningar i arbete som medför särskild fara för ohälsa (1485/2001,förändrad 831/2005)

 • 4 a § Hälsoundersökningar vid överskridande av insatsvärdena för agenser som medför särskild fara för ohälsa

Statsrådets förordning om förteckningen över yrkessjukdomar (769/2015)

 

Fysikaliska agenser - Buller - Lisää Tyosuojelu.fissä

Fysikaliska agenser - Buller - Muualla verkossa