Upphävning av anställningsförhållande - Hävning av arbetsavtal och hävning under prövotiden

Arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att häva arbetsavtalet endast av särskilt vägande skäl. Då iakttas ingen uppsägningstid utan anställningsförhållandet avslutas omedelbart. Arbetsavtalet kan hävas oberoende av arbetsavtalets längd (arbetsavtal som gäller tills vidare eller för viss tid).

Det ska finnas särskilt vägande skäl för hävning.

Arbetsgivaren kan häva arbetsavtalet om arbetstagaren har brutit mot sina skyldigheter så allvarligt att det väsentligt inverkar på anställningsförhållandet och att arbetsgivaren inte rimligtvis kan förväntas fortsätta avtalsförhållandet.

Arbetstagaren kan häva arbetsavtalet om arbetsgivaren bryter mot eller försummar sina skyldigheter enligt arbetsavtalet eller lagen och om detta har en väsentlig inverkan på anställningsförhållandet.

Hävningsgrunden ska åberopas inom 14 dagar

Det ska finnas särskilt vägande grunder för hävning. Grunden ska vara en sådan omständighet som räknas som den ena partens fel och som leder till att arbetsavtalet rimligtvis inte kan fortsätta. Hävningsgrunden ska åberopas inom 14 dagar från att grunden konstaterats.

Särskilt vägande grunder kan vara

 • vilseledande vid ingående av arbetsavtal
 • äventyrande av arbetssäkerheten med uppsåt
 • berusningstillstånd och användning av rusmedel på arbetsplatsen
 • grov kränkning av den ena partens heder eller våld mot den ena parten
 • avslöjande av affärs- eller yrkeshemligheter
 • bestickning
 • försummelse av arbetsplikt trots varning
 • allvarligt eller återkommande brott mot arbetsgivarskyldigheterna, till exempel utebliven lön eller hot om våld mot arbetstagaren.

Anställningsförhållandet kan inte hävas av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker utan förutsätter alltid att den ena parten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott.

Hävning av arbetsavtal under prövotiden

Parterna avtalar om prövotiden som infaller i början av anställningsförhållandet i arbetsavtalet. Syftet med prövotiden är att arbetsgivaren ska få erfarenhet av arbetstagarens kompetens och lämplighet för arbetsuppgifterna. Arbetstagaren får i sin tur veta huruvida arbetet passar honom eller henne.

Under prövotiden kan både arbetsgivaren och arbetstagaren häva anställningsförhållandet utan uppsägningstid. Arbetsgivarens hävning av provperioden får dock inte vara baserad på diskriminerande eller osakliga grunder. En förteckning över diskriminerande grunder finns i diskrimineringslagen. Huruvida grunden för hävning under prövotiden är godtagbar bedöms i förhållande till de övergripande omständigheterna och rättspraxis.

Det ska finnas grunder för hävning även under prövotiden

I arbetsavtalslagen finns ingen förteckning över godtagbara grunder för hävning av anställningsförhållandet under prövotiden. Enligt rättspraxis är godtagbara grunder för hävning av anställningsförhållandet under prövotiden på arbetsgivarens initiativ om arbetstagaren

 • utför arbetsuppgifterna bristfälligt
 • försenar sig upprepade gånger och är frånvarande utan tillstånd
 • i största allmänhet inte är lämplig för arbetsuppgifterna
 • inte anpassar sig till förhållandena på arbetsplatsen

Enligt rättspraxis är osakliga grunder till exempel

 • arbetsgivarens misstag
 • grundlös misstanke avseende arbetstagarens hälsa
 • grundlös misstanke om att arbetstagaren stulit eller orsakat kassaunderskott
 • verksamhet på arbetsplatsen under arbetstid som inte kan anses ha berott på arbetstagaren
 • verksamhet som i sig är tillåten (t.ex. deltagande i laglig stridsåtgärd eller användning av de rättigheter som tillkommer arbetstagare)
 • omständigheter utanför arbetstiden och arbetsplatsen som inte påverkar anställningsförhållandet.

Till exempel en kort sedvanlig sjukperiod kan inte utgöra en grund för hävning av anställningsförhållandet under prövotiden. Sjukdom kan dock vara en grund för uppsägning om den har påverkat arbetstagarens förmåga att utföra arbetet enligt arbetsavtalet.

Prövotidens längd

Om prövotidens längd föreskrivs i arbetsavtalslagen och i de flesta kollektivavtalen. Om det finns bestämmelser om prövotiden i det tillämpliga kollektivavtalet ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om dem när arbetsavtal ingås.

Prövotiden kan vara högst sex månader lång från början av anställningsförhållandet. I tidsbundna arbetsavtal får prövotiden utgöra högst hälften av avtalets längd, men inte vara längre än sex månader. Läs mer på sidan Prövotid.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?