Lähetetty työntekijä - Tietojen säilyttäminen - Yleistä

Det utstationerande företagets skyldighet är att tillhandahålla uppgifter om företaget och de utstationerade arbetstagarna under hela utstationeringen i Finland. Uppgifterna kan begäras för arbetarskyddsinspektioner. I praktiken håller myndigheten kontakt genom företrädaren som har tillsatts i Finland.

Uppgifter som ska finnas tillgängliga

Ett utstationerande företag ska under hela utstationeringsperioden i Finland skriftligt tillhandahålla

 • identifieringsuppgifter om det utstationerande företaget
  • företagets registrerade och officiella namn, företagsbeteckning, den lokala myndighetens eventuella registreringsnummer i det utstationerande landet samt adress i det utstationerande landet och ansvarspersonerna i hemlandet
 • den utstationerade arbetstagarens personuppgifter
  • namn och eventuell socialskyddsbeteckning samt ålder och yrkeskompetens i arbetsuppgifter där det krävs en viss ålder och kompetens
 • en redogörelse för vad de utstationerade arbetstagarnas rätt att arbeta grundar sig på
 • uppgifter om den utstationerade arbetstagarens anställningsvillkor
  • bl.a. anställningsavtalets längd, platsen där arbetet utförs, uppgift, kollektivavtal som tillämpas, grunder för bestämning av lönen och arbetstid.

Av utredningen över arbetsvillkoren ska framgå åtminstone

 1. arbetsgivare, arbetstagare samt deras hemort eller driftställe
 2. tidpunkten när arbetet börjar
 3. tidpunkten när ett tidsbundet arbetsavtal upphör eller uppskattas upphöra samt grunden för visstidsanställningen eller meddelande om att det är fråga om ett i 1 kap. 3 a § avsett avtal för viss tid med en långtidsarbetslös
 4. prövotid
 5. arbetsplats eller om arbetstagaren inte har någon fast arbetsplats en utredning om de principer enligt vilka arbetstagaren arbetar på olika ställen eller får fritt bestämma sitt arbetsställe
 6. arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgifter
 7. grunderna för fastställande av lön eller annat vederlag och löneutbetalningsperiod
 8. arbetstid som ska iakttas
 9. i fråga om arbetstagare med varierande arbetstid
  1. i vilka situationer och i vilken utsträckning det uppstår ett behov av arbetskraft för arbetsgivaren
  2. de veckodagar och tider under vilka arbetsgivaren i enlighet med 30 a § i arbetstidslagen (872/2019) får låta utföra arbete utan att arbetstagaren för varje gång ger sitt samtycke
 10. i fråga om hyrd arbetskraft:
  1. användarföretagets namn och verksamhetsställe, när de är kända
  2. uppgift om orsaken till och varaktigheten eller en uppskattning av varaktigheten för den kundbeställning från användarföretaget som utgör bakgrunden till avtalet för viss tid
  3. en uppskattning av vilka andra motsvarande arbetsuppgifter än de som avtalats i arbetsavtalet för den för viss tid inhyrda arbetstagaren dennes arbetsgivarföretag kan erbjuda
 11. eventuell lagstadgad, avtalsenlig eller praktisk rätt till utbildning som arbetsgivaren erbjuder
 12. fastställande av semester
 13. uppsägningstiden eller grunden för hur den bestäms
 14. det kollektivavtal som tillämpas på arbetet
 15. den försäkringsanstalt där arbetsgivaren har ordnat arbetstagarens pensionsskydd eller försäkrat arbetstagaren mot olycksfall i arbetet och yrkessjukdom
 16. i utlandsarbete som varar minst en månad
  1. det land eller de länder där arbetet utförs, hur länge arbetet varar, den valuta i vilken penninglön utbetalas, de penningersättningar och naturaförmåner som betalas utomlands samt villkoren för hemförlovning av arbetstagaren
  2. lön till vilken en utstationerad arbetstagare som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster har rätt i enlighet med tillämplig lagstiftning i värdmedlemsstaten eller allmänt tillämpade kollektivavtal, vid behov alla tillägg som betalas för utstationering samt arrangemang för ersättning av rese-, inkvarterings- och måltidskostnader.
En verifikation på utbetalda löner är ett bevis på löneutbetalning.

Om en utstationering pågår längre än tio arbetsdagar, ska det utstationerande företaget under hela utstationeringsperioden i Finland skriftligt tillhandahålla

 • arbetstidsbokföring
 • löneuträkning
 • och ett finansiellt instituts verifikation över utbetalda löner.

Uppgifterna ska vara tillgängliga omedelbart, men de kan förvaras i elektronisk form. Uppgifterna kan hållas tillgängliga på det ursprungliga språket. Uppgifterna ska översättas till finska, svenska eller engelska om arbetarskyddsmyndigheten begär en översättning. Arbetarskyddsmyndigheten kan begära en översättning när tillsynen inte är möjlig på basis av handlingar på det ursprungliga språket.

Uppgifterna ska lämnas till arbetarskyddsmyndigheten utan dröjsmål. Att lämna in uppgifterna utan dröjsmål innebär i praktiken att uppgifterna ska kunna lämnas in inom sju dagar från det att arbetarskyddsmyndigheten begär det. Om uppgifterna inte lämnas till arbetarskyddsmyndigheten inom en vecka efter att begäran har framställts, kan det utstationerande företaget förpliktas att betala försummelseavgift.

Uppgifterna ska bevaras i två år efter det att den utstationerade arbetstagarens arbete i Finland har upphört. Uppgifterna kan förvaras utomlands, men uppgifterna ska på begäran lämnas till myndigheten utan dröjsmål.

Innan arbetet påbörjas i Finland ska det utstationerande företaget meddela hos vem de ovan nämnda uppgifterna finns under arbetstagarens utstationering.

Det utstationerande företaget ska betala en försummelseavgift, om de behövliga uppgifterna inte tillhandahålls.

Utlämnande av uppgifter till beställaren

Det utstationerande företaget ska innan arbetet påbörjas i Finland underrätta beställaren om hur socialskyddet ordnas för de utstationerade arbetstagarna under utstationeringen. Redogörelsen ska dock tillställas innan dessa arbetstagare som inleder arbetet senare har påbörjat sitt arbete. Ett skriftligt bevis på att skyldigheten uppfyllts ska förvaras så länge arbetet pågår.

Uppgifter ska tillställas för arbetstagare som utstationeras för underentreprenad eller hyrt arbete. Uppgifter behöver inte tillställas, om värdet av underentreprenadavtalet underskrider 9 000 euro (moms 0 procent) eller om de hyrda arbetstagarnas arbete varar högst tio arbetsdagar. Flera konsekutiva avtal som fortsätter utan avbrott eller endast med korta avbrott sammanräknas.

Utlämnande av uppgifter till personalföreträdare

Det utstationerande företaget ska med den utstationerade arbetstagarens samtycke ge förtroendepersonen eller förtroendefullmäktigen uppgifter om anställningsvillkoren som ska tillämpas på den utstationerade arbetstagarens anställningsavtal. Uppgifterna ska lämnas, om utstationeringen varar mer än tio dagar.