Förvaring_av_uppgifter

Det utstationerande företagets skyldighet är att tillhandahålla uppgifter om företaget och de utstationerade arbetstagarna under hela utstationeringen i Finland. I praktiken håller myndigheten kontakt genom företrädaren som har tillsatts i Finland.

Tillhandahållande av uppgifter

Ett utstationerande företag ska under hela utstationeringsperioden i Finland skriftligt tillhandahålla

 • identifieringsuppgifter om det utstationerande företaget 
  • företagets registrerade och officiella namn, företagsbeteckning, den lokala myndighetens eventuella registreringsnummer i det utstationerande landet samt adress i det utstationerande landet och ansvarspersonerna i hemlandet
 • den utstationerade arbetstagarens personuppgifter 
  • namn och eventuell socialskyddsbeteckning samt ålder och yrkeskompetens i arbetsuppgifter där det krävs en viss ålder och kompetens
 • en redogörelse för vad de utstationerade arbetstagarnas rätt att arbeta grundar sig på
 • uppgifter om den utstationerade arbetstagarens anställningsvillkor   
  • bl.a. anställningsavtalets längd, platsen där arbetet utförs, uppgift, kollektivavtal som tillämpas, grunder för bestämning av lönen och arbetstid.
En verifikation på utbetalda löner är ett bevis på löneutbetalning.

Om en utstationering pågår längre än tio arbetsdagar, ska det utstationerande företaget under hela utstationeringsperioden i Finland skriftligt tillhandahålla

 • arbetstidsbokföring
 • löneuträkning
 • och ett finansiellt instituts verifikation över utbetalda löner.

Uppgifterna ska kunna tillhandahållas omedelbart, men de kan också förvaras i elektronisk form.

Uppgifterna ska förvaras två år räknat från dagen då den utstationerade arbetstagarens arbete i Finland har upphört. Uppgifterna kan förvaras utomlands, men på begäran ska uppgifterna sändas till myndigheten.

Innan arbetet påbörjas i Finland ska det utstationerande företaget meddela hos vem de ovan nämnda uppgifterna finns under arbetstagarens utstationering.

Det utstationerande företaget ska betala en försummelseavgift, om de behövliga uppgifterna inte tillhandahålls.

Utlämnande av uppgifter till beställaren

Det utstationerande företaget ska innan arbetet påbörjas i Finland underrätta beställaren om hur socialskyddet ordnas för de utstationerade arbetstagarna under utstationeringen. Redogörelsen ska dock tillställas innan dessa arbetstagare som inleder arbetet senare har påbörjat sitt arbete. Ett skriftligt bevis på att skyldigheten uppfyllts ska förvaras så länge arbetet pågår.

Uppgifter ska tillställas för arbetstagare som utstationeras för underentreprenad eller hyrt arbete. Uppgifter behöver inte tillställas, om värdet av underentreprenadavtalet underskrider 9 000 euro (moms 0 procent) eller om de hyrda arbetstagarnas arbete varar högst tio arbetsdagar. Flera konsekutiva avtal som fortsätter utan avbrott eller endast med korta avbrott sammanräknas. 

Utlämnande av uppgifter till personalföreträdare

Det utstationerande företaget ska med den utstationerade arbetstagarens samtycke ge förtroendepersonen eller förtroendefullmäktigen uppgifter om anställningsvillkoren som ska tillämpas på den utstationerade arbetstagarens anställningsavtal. Uppgifterna ska lämnas, om utstationeringen varar mer än tio dagar.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?