Arbetsrätt i Finland - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta.

Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att en utländsk arbetstagare har ett uppehållstillstånd som berättigar till arbete eller en annan grund enligt utlänningslagen eller säsongsarbetslagen för att arbeta i Finland. Om en arbetsgivare försummar sin skyldighet att säkerställa detta och tillåter att arbete utförs utan tillstånd antingen medvetet eller omedvetet, handlar det om olovligt arbete. I så fall gör sig arbetsgivaren skyldig till antingen anlitande av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd eller en utlänningsförseelse av arbetsgivaren.

Arbetarskyddsmyndigheten har en skyldighet att göra en polisanmälan om den har sannolika skäl att misstänka att en arbetsgivare gjort sig skyldig till användning av utländsk arbetskraft som saknar tillstånd eller en utlänningsförseelse av arbetsgivaren.

Påföljdsavgift och solidariskt ansvar för arbetsgivare

En arbetsgivare som anställer en tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig i landet kan vara skyldig att betala en påföljdsavgift på 1 000–30 000 euro som fastställs av Migrationsverket. Med tredjelandsmedborgare avses andra medborgare än medborgare i de nordiska länderna, EU-länderna, Liechtenstein eller Schweiz.

Arbetsgivaren kan vara skyldig att ersätta också kostnaderna för att sända hem arbetstagaren, särskilt om arbetsgivaren medverkat till inresan till eller vistelsen i landet för den arbetstagare som vistats olovligen i landet. Därtill är det möjligt att arbetsgivaren måste betala kostnaderna för att betala ut lön till utlandet.

Solidariskt ansvar för arbetsgivaren, uppdragsgivaren och den huvudsakliga uppdragsgivaren

Om arbetsgivaren för en arbetstagare som vistas olagligt i landet är en underleverantör är den direkta uppdragsgivaren för denna tillsammans med arbetsgivaren skyldig att betala arbetstagarens lönefordringar, mertids- och övertidsersättningar och söndagsersättningar samt semesterlön och semesterersättning. 

En direkt uppdragsgivare är också skyldig att solidariskt betala en påföljdsavgift, om den påförts arbetstagarens arbetsgivare, och därtill kostnaderna för att betala ut lön till utlandet och kostnaderna för att sända tillbaka arbetstagaren, om uppdragsgivaren medverkat till den olagliga arbetstagarens inresa till eller vistelse i landet.

Den huvudsakliga uppdragsgivaren eller en annan underleverantör som fungerar som uppdragsgivare är skyldig tillsammans med arbetstagarens arbetsgivare att solidariskt betala påföljdsavgiften och kostnaderna för att betala fordringar till utlandet, om de varit medvetna om att arbetstagaren vistas olagligt i landet, och också kostnaderna för att sända hem arbetstagaren, om de medverkat till den olaglige arbetstagarens inresa till och vistelse i landet.

De uppdragsgivare som fungerat som avtalsparter till arbetsgivaren har rätt att kräva att de avgifter, kostnader och ersättningar som de betalat ska återbetalas av arbetsgivaren.

Ett falskt uppehållstillstånd undanröjer ansvaret för en påföljdsavgift

En arbetsgivare befrias från sitt ansvar om det uppehållstillstånd som uppvisats är falskt och arbetsgivaren inte varit medveten om detta. Samma gäller för arbetsgivarens avtalspartner.

En uppdragsgivare befrias också från ansvaret om den inhämtat utredningar över beställaransvaret av en arbetsgivare som fungerar som underleverantör samt utrett att underleverantörens arbetstagare har uppehållstillstånd för arbetstagare eller ett annat dokument som ger uppehållsrätt.

Närmare uppgifter om säkerställande av arbetsrätten: Utländsk arbetstagare.