Definition av maskiner - Yleistä

Maskin

Med en maskin avses

 • en sammansatt enhet som består av inbördes förbundna delar, varav minst en rörlig, och som
  • är sammansatta för ett särskilt ändamål
  • en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur
 • en sammansatt enhet enligt ovan nämnda punkt som endast saknar komponenter för anslutning på användningsstället eller för anslutning till en energi- eller rörelsekälla
 • en sammansatt enhet enligt föregående punkter som är färdig för installation och som kan fungera endast om den är monterad på ett transportmedel eller installerad i en byggnad eller i en anläggning (t.ex. lastningskran)
 • sammansatta maskiner enligt föregående punkter eller delvis fullbordade maskiner som för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet med tanke på vissa funktioner (t.ex. maskinlinjer)
 • sammansatta enheter av ovan nämnda typer som är förenade i syfte att lyfta laster och där den enda energikällan är direkt manuellt arbete.

Fordon omfattas inte av tillämpningsområdet.

Utbytbar utrustning

Med utbytbar utrustning avses en anordning

 • som operatören, sedan en maskin eller en traktor tagits i drift, själv monterar ihop med maskinen eller traktorn
 • för att ändra dess funktion eller för att ge den en ny funktion,
 • om denna utrustning inte är ett verktyg eller redskap.

Till exempel olika arbetsredskap som kopplas till små lastare är i allmänhet utbytbar utrustning, liksom bord eller ställningar på vilka man fäster manuella arbetsmaskiner.

Säkerhetskomponent

Med säkerhetskomponent avses en komponent

 • som fullgör en säkerhetsfunktion
 • som släpps ut på marknaden inom Europeiska gemenskapen separat för första gången, inte som en del till den ursprungliga maskinen
 • som, om den inte fungerar eller fungerar dåligt, utgör risk för personers säkerhet
 • som inte är nödvändig för att maskinen ska fungera eller som kan ersättas med normala komponenter.

I bilaga V till maskinförordningen (400/2008) finns en riktgivande förteckning över säkerhetskomponenter.

Lyftredskap

Med lyftredskap avses komponenter eller utrustning

 • som inte är monterad på en lyftande maskin
 • vilken möjliggör hållande av lasten
 • och är placerad antingen mellan maskinen och lasten eller på själva lasten eller är avsedd att utgöra en integrerad del av lasten
 • och som släpps ut på marknaden inom Europeiska gemenskapen separat för första gången, inte är fäst på lasten eller som en fast del av den.

Utrustning som är placerad mellan lyftanordningen och lasten (sling, linor, vävband) betraktas som lyftutrustning, även om de levereras med lasten eller lyftanordningen. Exempel på lyftanordningar som fästs i lasten är lyftögleskruvar. Exempel på lyftutrustning som är avsedda att vara en fast del av lasten är hörnbitar för containrar eller lyftöglor som gjuts in i betongelement.

Lyftkedjor, -linor och -vävband

Med lyftkedjor, -linor och -vävband avses kedjor, kättingar, linor och vävband konstruerade och tillverkade för lyftändamål som delar av lyftanordningar eller lyftredskap.

Avtagbar mekanisk kraftöverföringsanordning

Med en avtagbar mekanisk kraftöverföringsanordning avses en komponent

 • som är avtagbar
 • som är avsedd för kraftöverföring mellan en självgående maskin eller en traktor och en annan maskin
 • genom sammanlänkning vid den första fasta lagringen

om den släpps ut på marknaden inom Europeiska gemenskapen med sitt skydd ska den betraktas som en produkt, och skyddet är då inte en säkerhetskomponent.