Arbetsavtal - Yleistä

 

Allmänt om ämnesområdet

Arbetsavtalet är ett fritt formulerat avtal som är bindande för arbetsgivaren och arbetstagaren. Frågor som avtalas i ett arbetsavtal begränsas dock av bestämmelserna i bland annat arbetsavtalslagen, arbetstidslagen och semesterlagen, som arbetsgivaren ska beakta.

Som avtalsmall kan man använda blanketten Arbetsavtal.

En person som fyllt 15 år får själv ingå ett arbetsavtal. Under innevarande kalenderår kan ett arbetsavtal för en ung person som fyller 14 år ingås av vårdnadshavaren eller av den unga personen själv med vårdnadshavarens tillstånd. En ung person som under det innevarande kalenderåret fyller 13 år och en yngre person får endast arbeta med dispens som beviljas av arbetarskyddsmyndigheten. Arbetarskyddsmyndigheten kan bevilja dispens för personer under 14 år för arbete som tillfällig artist eller assistent vid konst- eller kulturevenemang eller andra motsvarande tillfällen.

Arbetsavtalet kan avtalas som gällande tills vidare eller av grundade skäl som gällande en viss tid.

Vid planering av avtalets innehåll ska arbetsgivaren se till att man med arbetstagaren minst kommer överens om de punkter som finns uppräknade i arbetsavtalslagens paragraf om information om de centrala villkor i arbetet som arbetsgivaren är skyldig att ge.

Arbetsavtal - Työntekijälle

 

Anvisningar för arbetstagaren

Läs omsorgsfullt igenom arbetsavtalet innan du undertecknar det.

När du ingår ett arbetsavtal ska du begära att avtalet upprättas skriftligen. Ett skriftligt arbetsavtal är i båda parternas intresse. Arbetsgivaren är dock inte tvungen att gå med på din begäran.

Om du på arbetsgivarens initiativ är på väg att ingå ett arbetsavtal för viss tid, ska du se till att du får skriftlig information om grunden för att avtalet ingås för viss tid. Om detta inte har antecknats i arbetsavtalet, görs detta i den skriftliga informationen om de centrala villkoren i arbetet.

Läs omsorgsfullt igenom arbetsavtalet innan du undertecknar det och fråga arbetsgivaren om det är någon avtalspunkt du inte förstår. Med din underskrift godkänner du villkoren i arbetsavtalet. I arbetsavtalet får det dock inte antecknas villkor som strider mot bestämmelserna i lagstiftningen om arbetstagarens skydd eller i kollektivavtalet. De kan senare visa sig vara ogiltiga.

Du får skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet

Om arbetsgivaren inte ingår ett skriftligt arbetsavtal ska arbetsgivaren ge dig skriftlig information om de centrala villkoren i arbetet. Ingen redogörelse behöver ges om arbetstagarens arbetstid i genomsnitt är högst tre timmar i veckan under en tidsperiod på fyra på varandra följande veckor.

Arbetsgivaren ska lämna en redogörelse om de villkor som nämns i 1–8 punkterna i lagen inom sju dagar och om de övriga villkoren inom en månad från det att arbetet inleddes. Det rekommenderas dock att alla uppgifter ges på en gång inom sju dagar. Om du inte får redogörelse ska du be arbetsgivaren om den. Du kan använda blanketten Begäran om handlingar av arbetsgivaren (pdf).

Om arbetsgivaren trots din begäran inte ger dig en skriftlig redogörelse om de centrala villkoren i arbetet, kan du kontakta regionförvaltningsverkets ansvarsområde för arbetarskydd.

Arbetsavtal - Työnantajalle

 

Anvisningar för arbetsgivaren

Det är bra om arbetsgivaren upprättar ett skriftligt avtal. Som avtalsmall kan man använda blanketten Arbetsavtal.

Arbetsgivaren måste ge arbetstagaren en skriftlig redogörelse över de centrala villkoren för arbetet, om anställningsvillkoren inte framgår av arbetsavtalet.

Om arbetsavtalet inte har ingåtts skriftligen, ska arbetsgivaren ge en skriftlig redogörelse om de centrala villkoren i arbetet.  En utredning om de villkor som nämns i 1–8 punkterna i lagen ska ges inom sju dagar och om de övriga villkoren inom en månad från det att arbetet inleddes. Det rekommenderas dock att alla uppgifter ges på en gång inom sju dagar. För detta kan användas blanketten Information om de centrala villkoren i arbetet.

Underlåtande att ge redogörelse om villkoren skriftligt har föreskrivits som straffbart. Enligt arbetsavtalslagen kan arbetsgivaren eller dennes representant dömas till bötesstraff för underlåtande.

Skyldighet att iaktta kollektivavtal

Om arbetsgivaren inte är medlem i något arbetsgivarförbund, ska arbetsgivaren iaktta det kollektivavtal som fastställts som allmänbindande för den aktuella branschen. Kollektivavtalen innehåller bestämmelser om anställningens minimivillkor eller hur ett skriftligt arbetsavtal ingås. Dessa ska iakttas av arbetsgivaren när ett arbetsavtal ingås.

Om ett villkor i arbetsavtalet står i konflikt med motsvarande bestämmelse i ett allmänbindande kollektivavtal, är det ogiltigt, och i stället för detta ska bestämmelsen i det allmänbindande kollektivavtalet iakttas.

En arbetsgivare som hör till ett arbetsgivarförbund iakttar förbundets kollektivavtal.

De kollektivavtal som fastställts som allmänbindande finns på webbplatsen Finlex.

Arbetsavtal - Lainsäädäntö

 

Lagstiftning

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämme i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavstalslagen (128/2020)

Arbetsavtalslag (55/2001)

 • 1 kap.
  • 3 § formen för ett arbetsavtal och avtalstiden
  • 4 § prövotid
  • 5 § förmåner som är beroende av anställningsförhållandets längd
  • 6 § omyndigs arbetsavtal
 • 2 kap.
  • 4 § information om de centrala villkoren i arbetet
  • 7 § kollektivavtals allmänt bindande verkan
 • 13 kap.
  • 11 § straffbestämmelser

Lag om unga arbetstagare (998/1993)

 • 2 § anställande
 • 3 § arbetsavtal
 • 15 § dispens

Arbetsavtal - Oikeuden päätökset

 

Domstolsavgöranden och prejudikat

I Högsta domstolens avgörande (HD:2012:2) bedömdes grunderna för en visstidsanställning.

I Högsta domstolens avgörande (HD: 2010:11) bedömdes huruvida en arbetstagare har rätt att ingå arbetsavtal för viss tid, om verksamheten grundar sig på avtal om köptjänster som ingås för viss tid med kommunen.

Arbetsavtal - Sanasto

Vokabulär

Prövotid En begränsad period i början av anställningen då arbetsgivaren och arbetstagaren har möjlighet att upphäva avtalet med omedelbar verkan utan uppsägningstid.