Familjeledighet - Graviditets- och föräldraledighet - 1.8.2022

En arbetstagare har rätt att på grund av graviditet eller förlossning få graviditetsledighet från arbetet. För vård av barnet har arbetstagaren rätt till föräldraledighet från arbetet. Rätt till föräldrapenning har en förälder som är barnets vårdnadshavare. Med förälder avses juridiska föräldrar och såväl biologiska som adoptivföräldrar.

Graviditetsledigheten börjar 30 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan avtala om en senareläggning av graviditetsledigheten så att den inleds senast 14 vardagar före den beräknade tidpunkten för barnets födelse.

Föräldrapenning betalas utifrån barnets födelse och adoption för sammanlagt högst 320 vardagar. Om barnet har två föräldrar har båda rätt att använda 160 vardagar. Den gravida har utöver dessa dagar ytterligare 40 graviditetspenningsdagar före föräldrapenningen.

Om fler än ett barn föds eller adoptivbarn tas i vård samtidigt, betalas ytterligare föräldrapenning för 84 vardagar för varje barn utöver ett.

Den ena föräldern kan av sin egen kvot för föräldrapenning överföra högst 63 föräldrapenningsdagar till den andra föräldern, barnets andra vårdnadshavare, sin make eller den andra förälderns make.

Arbetstagaren har rätt att ta ut föräldraledighet i högst fyra perioder, som ska omfatta minst 12 vardagar.

Arbetstagaren kan använda föräldrapenningsdagar tills barnet har fyllt två år eller det har gått två år sedan adoptivbarnet togs i vård.

Särskild graviditetsledighet

Den gravida kan under vissa förutsättningar få särskild graviditetsledighet. Arbetstagaren har rätt till ledighet om

  • ett kemiskt ämne
  • strålning eller en smittsam sjukdom
  • eller någon annan motsvarande omständighet äventyrar arbetstagarens egen eller fostrets hälsa.

En förutsättning för betalning av särskild graviditetspenning är utöver att den gravida är arbetsför och att annat arbete inte kan ordnas för henne och att hon av den orsaken måste vara borta från arbetet. En ytterligare förutsättning är att den gravida inte heller har något annat arbete.

Särskild graviditetspenning betalas för den tid under vilken den gravida på grund av en riskfaktor i arbetet är förhindrad att utföra sitt arbete, dock högst tills den gravidas rätt till graviditetspenning börjar.

Bedömningen av arbetsförhållandenas betydelse för hälsan görs inom företagshälsovården och FPA fattar beslut om särskild graviditetspenning. Om arbetstagaren har rätt till särskild graviditetspenning, har hon också rätt till särskild graviditetsledighet. Särskilda graviditetspenningen upphör om arbetsförhållandena görs trygga eller anställningsförhållandet upphör.

Särskild graviditetspenning kan betalas från början av graviditeten tills graviditetspenningsperioden börjar. Den särskilda graviditetspenningen är lika stor som graviditetspenningen och den minskar inte den egentliga graviditetspenningen. I visstidsanställning kan man få särskild graviditetspenning endast under den tid anställningsförhållandet är i kraft.

Skydd av arbetstagare som är gravid eller som nyligen har fött barn

En arbetstagare får med arbetsgivarens samtycke i 14 veckor från graviditetsledighetens början utföra endast sådant arbete som inte äventyrar hennes eller fostrets eller det nyfödda barnets säkerhet.

Både arbetsgivaren och arbetstagaren har rätt att när som helst avbryta det arbete som utförs under denna tid. Arbete får dock inte utföras under två veckor före den beräknade tidpunkten för barnets födelse och inte under två veckor efter förlossningen.

Partiell föräldraledighet

Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om att arbetstagaren tar ut föräldraledighet på deltid samt om villkoren för deltidsarbete.

Avbrytande av deltidsarbete under partiell föräldraledighet samt ändring av villkoren ska överenskommas. Om överenskommelse inte nås, har arbetstagaren rätt att av motiverad anledning avbryta deltidsarbetet samt återgå till föräldraledighet på heltid eller följa sin tidigare arbetstid.

Om arbetsgivaren vägrar ingå avtal om partiell föräldraledighet ska detta motiveras skriftligen.

SDG_SV


Länk till Europeiska kommissionens portal Your Europe.

 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte?